งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำร้านยาคุณภาพเข้าร่วมพัฒนาคุณภาพบริการ ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำร้านยาคุณภาพเข้าร่วมพัฒนาคุณภาพบริการ ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำร้านยาคุณภาพเข้าร่วมพัฒนาคุณภาพบริการ ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ภายใต้ ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ประกันภัยเอกชน

2 ความแออัดในสถานพยาบาล (โรคพื้นฐาน)
(โรคเรื้อรัง) M 1 Refill ภัยเงียบ (โรคเบาหวาน ความดัน) Screening & Refering Education Counseling M 2 การเข้าถึงบริการทางเภสัชกรรม ใช้ยาสมเหตุสมผล M 3 Review Prescription & Dispensing ความแออัดในสถานพยาบาล (โรคพื้นฐาน) Common disease management M 4 สร้างสุขภาพ M 5 Smoking cessation

3 ยา Refill ชดเชย. M 1 โรงพยาบาล PCU ผู้ป่วย ส่งกลับผู้ป่วย ร้านยาคุณภาพ
ค่าอุปกรณ์ ค่าบริการ ประเมินผู้ป่วย ขอความสมัครใจ ใบสั่งยา Refill 6 เดือน ผู้ป่วย ส่งกลับผู้ป่วย ร้านยาคุณภาพ การนำร้านยาคุณภาพเข้าช่วยการดำเนินงานของคลินิกชุมชนอบอุ่น เริ่มในพื้นที่ทดลอง คือ จังหวัดนครราชสีมา ในคลินิกชมชุนอบอุ่นมหาชัย โดยมีร้านยาที่ผ่านกระบวนการรับรองคุณภาพ คือร้านสมบุญเภสัช ในระยะแรกทำหน้าที่ในการคัดเลือก สำรองยา และสนับสนุนยาตามใบสั่ง ให้กับคลินิก และให้บริการทางเภสัชกรรม โดยการทบทวนใบสั่งยา จ่ายยา ให้คำแนะนำ ติดตามผลการใช้ยา ให้กับผู้มารับบริการ ภายใต้นโยบายบริหารของ คณะกรรมการบริหาร เป้าหมายที่สำคัญของโครงการนี้ คือการใช้ทรัพยากรภาคเอกชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระบบประกันสุขภาพ เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน-การคลังและส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุสมผล ติดตามผลการใช้ยา (เก็บประวัติ) ติดตาม ADR ติดตาม complication Drug counseling

4 PCU /คลินิกชุมชนอบอุ่น
M 2 ภัยเงียบ ร้านยาคุณภาพ เฝ้าระวัง “ภัยเงียบ” ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาเพื่อปรับพฤติกรรม ส่งต่อ ในรายที่จำเป็น ผู้ป่วย การนำร้านยาคุณภาพเข้าช่วยการดำเนินงานของคลินิกชุมชนอบอุ่น เริ่มในพื้นที่ทดลอง คือ จังหวัดนครราชสีมา ในคลินิกชมชุนอบอุ่นมหาชัย โดยมีร้านยาที่ผ่านกระบวนการรับรองคุณภาพ คือร้านสมบุญเภสัช ในระยะแรกทำหน้าที่ในการคัดเลือก สำรองยา และสนับสนุนยาตามใบสั่ง ให้กับคลินิก และให้บริการทางเภสัชกรรม โดยการทบทวนใบสั่งยา จ่ายยา ให้คำแนะนำ ติดตามผลการใช้ยา ให้กับผู้มารับบริการ ภายใต้นโยบายบริหารของ คณะกรรมการบริหาร เป้าหมายที่สำคัญของโครงการนี้ คือการใช้ทรัพยากรภาคเอกชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระบบประกันสุขภาพ เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน-การคลังและส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุสมผล ชดเชย ค่าอุปกรณ์ ค่าบริการ PCU /คลินิกชุมชนอบอุ่น

5 ติดตามผลการใช้ยา (เก็บประวัติ)
M 3.1 Review Prescription & Dispensing คลินิกชุมชนอบอุ่น ใบสั่งยา ชดเชย ค่าอุปกรณ์ ค่าบริการ ผู้ป่วย ซื้อยาเอง ร้านยาคุณภาพ การนำร้านยาคุณภาพเข้าช่วยการดำเนินงานของคลินิกชุมชนอบอุ่น เริ่มในพื้นที่ทดลอง คือ จังหวัดนครราชสีมา ในคลินิกชมชุนอบอุ่นมหาชัย โดยมีร้านยาที่ผ่านกระบวนการรับรองคุณภาพ คือร้านสมบุญเภสัช ในระยะแรกทำหน้าที่ในการคัดเลือก สำรองยา และสนับสนุนยาตามใบสั่ง ให้กับคลินิก และให้บริการทางเภสัชกรรม โดยการทบทวนใบสั่งยา จ่ายยา ให้คำแนะนำ ติดตามผลการใช้ยา ให้กับผู้มารับบริการ ภายใต้นโยบายบริหารของ คณะกรรมการบริหาร เป้าหมายที่สำคัญของโครงการนี้ คือการใช้ทรัพยากรภาคเอกชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระบบประกันสุขภาพ เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน-การคลังและส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุสมผล ทบทวนใบสั่งยา จ่ายยา ให้คำแนะนำ ติดตามผลการใช้ยา (เก็บประวัติ) คัดเลือก สำรอง สนับสนุนยา

6 ติดตามผลการใช้ยา (เก็บประวัติ)
M 3.2 Review Prescription & Dispensing โรงพยาบาล 2 or 3 care ใบสั่งยา (สมัครใจ) / (บางคลินิกโรค) (เน้นกลุ่ม ขรก – ประกันสังคม) ชดเชย ค่าอุปกรณ์ ค่าบริการ ผู้ป่วย ซื้อยาเอง ร้านยาคุณภาพ การนำร้านยาคุณภาพเข้าช่วยการดำเนินงานของคลินิกชุมชนอบอุ่น เริ่มในพื้นที่ทดลอง คือ จังหวัดนครราชสีมา ในคลินิกชมชุนอบอุ่นมหาชัย โดยมีร้านยาที่ผ่านกระบวนการรับรองคุณภาพ คือร้านสมบุญเภสัช ในระยะแรกทำหน้าที่ในการคัดเลือก สำรองยา และสนับสนุนยาตามใบสั่ง ให้กับคลินิก และให้บริการทางเภสัชกรรม โดยการทบทวนใบสั่งยา จ่ายยา ให้คำแนะนำ ติดตามผลการใช้ยา ให้กับผู้มารับบริการ ภายใต้นโยบายบริหารของ คณะกรรมการบริหาร เป้าหมายที่สำคัญของโครงการนี้ คือการใช้ทรัพยากรภาคเอกชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระบบประกันสุขภาพ เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน-การคลังและส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุสมผล ทบทวนใบสั่งยา จ่ายยา ให้คำแนะนำ ติดตามผลการใช้ยา (เก็บประวัติ) คัดเลือก สำรอง สนับสนุนยา

7 ชดเชย M 4 Common disease management ร้านยา ส่งต่อ ในรายที่จำเป็น
ดูแลโรคเบื้องต้น จ่ายยา (ตามขอบเขตรายการ) พร้อมคำแนะนำ ติดตามผลการใช้ยา ร้านยา ประเมินผู้ป่วย ดูแลโรคพื้นฐาน Disease management ส่งต่อ ในรายที่จำเป็น ผู้ป่วย การนำร้านยาคุณภาพเข้าช่วยการดำเนินงานของคลินิกชุมชนอบอุ่น เริ่มในพื้นที่ทดลอง คือ จังหวัดนครราชสีมา ในคลินิกชมชุนอบอุ่นมหาชัย โดยมีร้านยาที่ผ่านกระบวนการรับรองคุณภาพ คือร้านสมบุญเภสัช ในระยะแรกทำหน้าที่ในการคัดเลือก สำรองยา และสนับสนุนยาตามใบสั่ง ให้กับคลินิก และให้บริการทางเภสัชกรรม โดยการทบทวนใบสั่งยา จ่ายยา ให้คำแนะนำ ติดตามผลการใช้ยา ให้กับผู้มารับบริการ ภายใต้นโยบายบริหารของ คณะกรรมการบริหาร เป้าหมายที่สำคัญของโครงการนี้ คือการใช้ทรัพยากรภาคเอกชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระบบประกันสุขภาพ เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน-การคลังและส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุสมผล ชดเชย ค่าอุปกรณ์ ค่าบริการ PCU คลินิกชุมชนอบอุ่น

8 PCU /คลินิกชุมชนอบอุ่น
M 5 Smoking cessation ชดเชย ค่าอุปกรณ์ ค่าบริการ ร้านยาคุณภาพ ให้บริการปรับพฤติกรรมและจ่ายผลิตภัณฑ์เลิกบุหรี่ (กรณีจำเป็น) รายงาน ข้อมูล ผู้ต้องการเลิกบุหรี่ การนำร้านยาคุณภาพเข้าช่วยการดำเนินงานของคลินิกชุมชนอบอุ่น เริ่มในพื้นที่ทดลอง คือ จังหวัดนครราชสีมา ในคลินิกชมชุนอบอุ่นมหาชัย โดยมีร้านยาที่ผ่านกระบวนการรับรองคุณภาพ คือร้านสมบุญเภสัช ในระยะแรกทำหน้าที่ในการคัดเลือก สำรองยา และสนับสนุนยาตามใบสั่ง ให้กับคลินิก และให้บริการทางเภสัชกรรม โดยการทบทวนใบสั่งยา จ่ายยา ให้คำแนะนำ ติดตามผลการใช้ยา ให้กับผู้มารับบริการ ภายใต้นโยบายบริหารของ คณะกรรมการบริหาร เป้าหมายที่สำคัญของโครงการนี้ คือการใช้ทรัพยากรภาคเอกชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระบบประกันสุขภาพ เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน-การคลังและส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุสมผล PCU /คลินิกชุมชนอบอุ่น ส่งต่อ หากไม่มีบุคลากร ผู้ต้องการเลิกบุหรี่


ดาวน์โหลด ppt การนำร้านยาคุณภาพเข้าร่วมพัฒนาคุณภาพบริการ ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google