งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองแผนงานละวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองแผนงานละวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองแผนงานละวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รายงานผล การติดตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์รายบุคคลของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รอบที่ 1,2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กองแผนงานละวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2 ตัวชี้วัด ตามงานที่ได้รับ
รายงานผลการติดตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์รายบุคคลของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รอบที่ 1,2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตัวชี้วัดตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก คือ ตัวชี้วัดตามหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลนั้นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่บุคคลจะต้องกระทำอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จ และเป็นผลรวมของวัตถุประสงค์ทั้งหมดตำแหน่งงาน ตัวชี้วัดตาม หน้าที่ความรับ ผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด ตามงานที่ได้รับ มอบหมาย เป็นพิเศษ ตัวชี้วัดตามงานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษคือ งานที่บุคคลได้รับมอบหมายพิเศษ ซึ่งมีเฉพาะบุคคลเท่านั้นไม่ได้มีทุกคน

3 การบริหารผลการปฏิบัติงานในระบบปกติทั่วไป
วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบว่าข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) แต่ละคนได้มีโอกาสเรียนรู้งานและสั่งสมประสบการณ์การทำงานจริงตามกรอบสั่งสมประสบการณ์ที่ส่วนราชการได้วางไว้ หลักการแนวคิดพื้นฐาน การบริหารผลการปฏิบัติงานในระบบปกติทั่วไป สอดคล้องกับกรอบสั่งสมประสบการณ์

4 การมอบหมายงานให้กับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และบริหารผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งการบริหารผลการปฏิบัติราชการจะหมายความรวมถึงกระบวนการตั้งแต่ การวางแผนปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงานการติดตามผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

5 ตัวชี้วัด ตามงานที่ได้รับ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงแตกต่างจากข้าราชการปกติ หรือไม่ ไม่แตกต่าง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชพลเรือนสามัญ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที6 นร 1012/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 ตัวชี้วัด ตามงานที่ได้รับ มอบหมาย เป็นพิเศษ ตัวชี้วัดตามงานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษคือ งานที่บุคคลได้รับมอบหมายพิเศษ ซึ่งมีเฉพาะบุคคลเท่านั้นไม่ได้มีทุกคน

6 รอบการประเมินที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ส่งมอบผลการประเมินภายในสัปดาห์ที่ 4 ของ มี.ค. รอบการประเมินที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ส่งมอบผลการประเมินภายในสัปดาห์ที่ 4 ของ ก.ย.

7 งานสรรหา/เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่ กพ. จัด :
คุณไทรทอง/คุณจิตราภรณ์ โทร 7124 งานพัฒนา/กำกับติดตามของระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง : คุณจุฑาทิพ โทร 7259


ดาวน์โหลด ppt กองแผนงานละวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google