งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PLAN & BUDGETING MATERIAL (INFORMATION) MAN MANAGEMENT ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PLAN & BUDGETING MATERIAL (INFORMATION) MAN MANAGEMENT ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 PLAN & BUDGETING MATERIAL (INFORMATION) MAN MANAGEMENT ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

3 PLAN & BUDGETING Output 2546 พจนานุกรมผลผลิต / กิจกรรม Output 2547 Unit cost ผลผลิต / กิจกรรม Outcome การปรับโครงสร้าง ค่าธรรมเนียมที่ เหมาะสม การประเมินผลงาน ของกรม / กอง / บุคคล เพิ่มประสิทธิภาพ งาน / ประสิทธิผล สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ แผน

4 PLAN & BUDGETING Output 2546 ระบบกำกับ ติดตามการ ดำเนินงาน ตาม เป้าหมาย ผลผลิต Output 2547 ระบบกำกับ ติดตามการ ดำเนินงาน ตามผลงาน เชิงกลยุทธ์ (KPIs) Outcome ปรับเปลี่ยนกล ยุทธ์ และ วิสัยทัศน์ของ องค์กร ผล

5 MAN Output 2546 แผนแม่บท พัฒนา บุคลากร ฐานข้อมูล บุคลากร Output 2547 เครื่องมือใน การประเมิน ขีด ความสามาร ถของ บุคลากร Outcome แนวทางการ พัฒนา บุคลากร ให้มี ประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล สอดคล้องกับ ภารกิจขอ งอย. บุคลากร

6 MATERIAL (INFORMATION) Output 2546 คลังข้อมูล อย. เอกสาร วิชาการ Hot Issue SOP กฎหมาย ระเบียบ Output 2547 เพิ่มความ ครอบคลุมและ ปรับปรุงให้ ทันสมัย Outcome แหล่งข้อมูล ทางด้าน คบส. ที่มีหลักฐานที่ เข้าถึงสะดวก วิทยบริการ

7 MATERIAL (INFORMATION) Output 2546 - Output 2547 ฐานข้อมูล ความร่วมมือ และการเจรจา ระหว่าง ประเทศ Outcome แหล่งข้อมูล ทางด้าน คบส. ที่มีหลักฐานที่ เข้าถึงสะดวก วิเทศ สัมพันธ์

8 MATERIAL (INFORMATION) Output 2546 ระบบการ รายงาน APR ทาง Internet สำหรับ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบา ล เครื่องมือ การประเมิน รายงาน แต่ละฉบับ Output 2547 ระบบการ รายงาน APR ทาง Internet สำหรับบุคลากร สาธารณสุข ทั่วไป เครื่องมือในการ วิเคราะห์ Signal จาก ฐานข้อมูล รายงาน การศึกษา อุบัติการณ์ / ความชุก การ เกิด ADR Outcome เพิ่ม ประสิทธิภาพ ระบบการ รายงาน และ วิเคราะห์ข้อมูล ให้รวดเร็ว ทัน เหตุการณ์ ใน การกำหนด มาตรการ บริหารความ เสี่ยง และ ป้องกัน อันตรายที่อาจ เกิดขึ้น APR

9 ROAD MAP : TECHNICAL AND PLANNING DIVISION : 2004 PLAN & BUDGETING พจนานุกรม ผลผลิต / กิจกรรม Unit cost ผลผลิต / กิจกรรม การปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่ เหมาะสม การประเมินผลงานของกรม / กอง / บุคคล เพิ่มประสิทธิภาพงาน / ประสิทธิผล สอดคล้องยุทธศาสตร์ แผน Output 2546Output 2547 Outcome ระบบกำกับติดตาม การดำเนินงานตาม เป้าหมายผลผลิต ระบบกำกับ ติดตามการ ดำเนินงานตาม ผลงานเชิงกล ยุทธ์ (KPIs) ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ ขององค์กร ผล MAN แผนแม่บทพัฒนา บุคลากร ฐานข้อมูลบุคลากร เครื่องมือในการ ประเมินขีด ความสามารถ ของบุคลากร แนวทางการพัฒนาบุคลากร ให้มี ประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล สอดคล้องกับภารกิจของอย. บุคลาก ร MATERIAL (INFORMATION) คลังข้อมูลอย. เอกสารวิชาการ Hot Issue SOP กฎหมาย ระเบียบ เพิ่มความ ครอบคลุมและ ปรับปรุงให้ ทันสมัย แหล่งข้อมูลทางด้าน คบส. ที่มี หลักฐานที่เข้าถึงสะดวก วิทย บริการ - ฐานข้อมูลความ ร่วมมือ และการ เจรจาระหว่าง ประเทศ แหล่งข้อมูลทางด้าน คบส. ที่มี หลักฐานที่เข้าถึงสะดวก วิเทศ สัมพันธ์ ระบบการรายงาน APR ทาง Internet สำหรับ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล เครื่องมือการ ประเมินรายงาน แต่ละฉบับ ระบบการรายงาน APR ทาง Internet สำหรับบุคลากร สาธารณสุขทั่วไป เครื่องมือในการ วิเคราะห์ Signal จากฐานข้อมูล รายงาน การศึกษา อุบัติการณ์ / ความ ชุกการเกิด ADR เพิ่มประสิทธิภาพระบบการรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลให้รวดเร็ว ทัน เหตุการณ์ ในการกำหนดมาตรการ บริหารความเสี่ยง และป้องกัน อันตรายที่อาจเกิดขึ้น APR ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล


ดาวน์โหลด ppt PLAN & BUDGETING MATERIAL (INFORMATION) MAN MANAGEMENT ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google