งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ..."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ...
ที่มา และ วัตถุประสงค์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค เหตุผลที่คุ้มครองผู้บริโภค สภาพปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภค (Law enforcement)

2 สาระสำคัญ ลักษณะของคดีผู้บริโภค หลักวิธีพิจารณาคดีพื้นฐาน
การฟ้องคดีผู้บริโภค ภาระการพิสูจน์ในคดีผู้บริโภค การสืบพยาน การพิพากษาคดี การอุทธรณ์ฎีกา การคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา การบังคับคดี

3 ลักษณะของคดีผู้บริโภค
ต้องเป็นคดีแพ่งดังต่อไปนี้ คดีพิพาทระหว่างผู้บริโภค (รวมถึงผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนตาม ม.19)กับผู้ประกอบธุรกิจอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ คดีพิพาทตามกม. ว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย(Product Liability Law) คดีที่เกี่ยวพันกับคดีสองประเภทข้างต้น คดีที่มีกฎหมายบัญญัติให้ใช้วิธีพิจารณาตามพ.ร.บ. นี้ *ในกรณีที่มีปัญหาว่าเป็นคดีผู้บริโภคหรือไม่ ต้องส่งให้ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัย (ม.8)

4 หลักวิธีพิจารณาคดีพื้นฐาน
ไม่เป็นทางการ (Informality)(ม.9,15,25) ความสะดวก (Convenience)(ม.20,26,33) ประหยัด (No cost)(ม.18) เป็นธรรม (Fairness)(ม.10,11,13,14,41,44,33,34,36,39,17) สุจริต (good faith)(ม.12,18,27) รวดเร็ว (speedy trial)(ม.35,49)

5 การฟ้องคดีผู้บริโภค ผู้มีอำนาจฟ้องคดี(ม.19) อายุความ(ม.13,14)
วิธีการฟ้องคดี(ม.20,21) ค่าฤชาธรรมเนียม(ม.18)

6 ภาระการพิสูจน์ในคดีผู้บริโภค
หลักกล่าวอ้าง ข้อสันนิษฐานตามกฎหมาย(Presumption of law) ข้อสันนิษฐานตามความเป็นจริง(Presumption of facts) ข้อเท็จจริงที่อยู่ในความรู้เห็นของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะ(Exclusive knowledge)(ม.29)

7 การสืบพยาน การสืบพยานไว้ก่อนฟ้องคดี (ม.22,23)
การนัดพิจารณาและการขาดนัด (ม.24,25,26,27,28) ศาลมีบทบาทในการหาข้อเท็จจริง (ม.33,34,36)

8 การพิพากษาคดี คำพิพากษาอาจผูกพันบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่คู่ความในคดี (ม.30,43) พิพากษาเกินคำขอได้ (ม.39) การกำหนดค่าเสียหายเพิ่มเติมภายหลังพิพากษาคดี (ม.40) ค่าเสียหายเชิงลงโทษ (ม.42)

9 ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ม.42
Civil or Criminal? Intent or reckless or negligent? Cap or no cap? Where does it go? Insurable

10 การอุทธรณ์ฎีกา หลักความเป็นที่สุดของคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ (ม.49)
การจัดตั้งแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค (ม.45,46) การขออนุญาตอุทธรณ์ในคดีที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในข้อเท็จจริง (ม.48) การขออนุญาตฏีกา (ม.51,52) การพิพากษาคดีของศาลฎีกา (ม.54)

11 การคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา
การคุ้มครองชั่วคราวก่อนยื่นฟ้องคดี (ม.56-62) การคุ้มครองชั่วคราวในระหว่างพิจารณาคดี (ม.63)

12 การบังคับคดี ไม่จำต้องออกบังคับหากเนิ่นช้าไปจะไม่อาจบังคับคดีได้ (ม.64) หากภายหลังมีข้อขัดข้องในการบังคับคดี ศาลมีอำนาจออกคำสั่งใดๆเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องดังกล่าว (ม.65)


ดาวน์โหลด ppt พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google