งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ในแฟ้มงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ในแฟ้มงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ในแฟ้มงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
พอพิศ วรินทร์เสถียร กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน สำนักโรคติดต่อทั่วไป

2 การจัดทำทะเบียนรายงาน ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวัคซีน
1. ทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่รับผิดชอบ 2. ทะเบียนการให้บริการวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย

3 ทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนของ กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ
ทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน ทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนแก่หญิงมีครรภ์ ทะเบียนการให้วัคซีนแก่เด็กนักเรียน

4 หมายเหตุ เมื่อให้วัคซีนแล้วบันทึก วันเดือนปี ลงในช่องวัคซีนที่ให้
แบบ 0119 รบ. 1 ก/3 ทะเบียนติดตามการรับวัคซีนในงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน หมู่ที่………………ตำบล…….……………อำเภอ…………………จังหวัด……………………. หมายเหตุ เมื่อให้วัคซีนแล้วบันทึก วันเดือนปี ลงในช่องวัคซีนที่ให้

5

6 ทะเบียนติดตามการรับวัคซีน dT/TT สำหรับหญิงมีครรภ์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ลำดับ ที่ ชื่อ-นามสกุล วันครบกำหนดคลอด อายุ (ปี) ที่อยู่ ประวัติการได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของ T (DTP-HB, DTP, dT,TT) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ไม่ต้องฉีดเนื่องจากอยู่ในระยะคุ้มครอง 10 ปี 1. xxx 3 เม.ย. 52 25 xx 1 ก.พ. 51 3 มี.ค. 51 3 ก.ย. 51 - 2. 8 มิ.ย. 52 29 21 ก.ค. 51 22 ส.ค. 51 25 ก.พ. 52 3. 13 ส.ค. 52 20 12 ธ.ค. 32 12 ก.พ. 32 16 เม.ย. 33 17 ต.ค. 34 30 ก.ย. 43 4. 24 ส.ค. 52 22 5 ก.ย. 50 6 ต.ค. 50 9 เม.ย. 52 5. 5 ม.ค. 53 6 ส.ค. 52 6 ก.ย. 52 6 มี.ค. 53 6. 21 ก.พ. 53 21 3 ก.พ. 51 7 มี.ค. 51 7 ก.ย. 51 7. 31 เม.ย. 53 11 ม.ค. 51 11 ก.พ. 51 24 ส.ค. 52 8. 5 ก.ค. 53 28 8 ก.พ. 49 15 ธ.ค. 52 15 มิ.ย. 53 9. 7 ก.ย. 53 26 1 ก.พ. 38 7 มี.ค. 38 7 ก.ย. 38 10 ม.ค. 53 หมายเหตุ เมื่อให้วัคซีนแล้ว บันทึก วัน เดือน ปี ลงในช่องวัคซีนที่ให้

7

8 ประโยชน์ของทะเบียนติดตามการรับวัคซีน
1. ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการรับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย 2. ใช้ในการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนของเด็กชั้น ป. 1 3. ใช้ในการประเมินความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบชุดในกลุ่มเป้าหมาย

9 วิธีการจัดทำทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีน (1)
กรณีจัดทำในสมุดหรือกระดาษ บันทึกรายชื่อกลุ่มเป้าหมายเป็นรายหมู่บ้าน การเรียงลำดับรายชื่อ ในเด็ก  เรียงลำดับตามเดือนเด็กเกิด ในหญิงมีครรภ์  เรียงตามวันครบกำหนดคลอด 3. บันทึก “ว/ด/ป ที่ได้รับวัคซีน” กำกับทุกครั้ง ไม่ว่าจะได้รับวัคซีนจากสถานบริการใด การจัดทำข้อมูลต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

10 บันทึก “วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับวัคซีน” กำกับ ทุกครั้ง
การบันทึกข้อมูลรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่จากการได้รับวัคซีนจากที่อื่น บันทึก “วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับวัคซีน” กำกับ ทุกครั้ง ที่นี่ ที่อื่น ครั้งหน้า

11 วิธีการจัดทำทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีน (2)
กรณีจัดทำในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผ่านฐานข้อมูลตามมาตรฐานของ สนย. จัดทำฐานข้อมูลเด็กอายุ 0-6 ปี และหญิงมีครรภ์ทุกคน ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบในแฟ้ม person บันทึกรายละเอียดข้อมูลการให้วัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายทุกคนที่มารับบริการตามข้อกำหนดของ สนย. ** บันทึกสถานที่รับวัคซีนให้ตรงกับความจริง Key in รับบริการจาก “ที่นี่” หรือ “ที่อื่น” 3. Print out รายงานการติดตามการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบเก็บไว้ การจัดทำข้อมูลต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

12 ทะเบียนการให้บริการวัคซีน
ทะเบียนการให้บริการวัคซีนในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน ทะเบียนการให้บริการวัคซีนแก่หญิงมีครรภ์ ทะเบียนการให้วัคซีนแก่เด็กนักเรียน

13

14 โปรแกรม JHCIS

15 โปรแกรม HOSxP

16 ทะเบียนผู้รับบริการอนามัยมารดา
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาล XXXXX อำเภอ XXXXX จังหวัด XXXXXXX วันที่สั่งพิมพ์: 14 กันยายน วันที่ตัดยอดทะเบียน วันที่ : 31 ส.ค. 2552 ลำดับ วันรับบริการ ชื่อ-สกุล อายุ (ปี) ที่อยู่ (บ้านเลขที่/ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด) วัคซีนบาดทะยัก สุขภาพปากและฟัน ก่อนคลอด (ครั้งที่ 1, 2,3หรือ 4 คลอด หลังคลอด (ครั้งที่ 1,2หรือ3 ยา/เวชภันฑ์-จำนวน สิทธิฯ เลขที่บัตรฯ ตรวจฟันครั้งแรก ฟันผุยังไม่อุด (ซี่) เหงือกอักเสบ หินน้ำลาย ผู้ทำคลอด ผลการคลอด 1 19/8/52 xxx xxxx 35 x xx xxx xxxxx dT3 ไม่พบ 2 xxxx 23 dT1 3 31 dT4 4 25 5 29 6 38 7 40 8 24 9 28 dT2

17

18 ตัวอย่างบัญชีรายชื่อผู้รับวัคซีนในนักเรียน
(BCG, MMR, dT และ OPV) ชื่อสำนักงาน สถานีอนามัย เจิดจรัส ตำบล เจิดจรัส อำเภอ เจิดจรัส จังหวัด น่าอยู่ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ โรงเรียน น่าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ วันที่ มิถุนายน ลำ ดับที่ ชื่อ-นามสกุล อายุ จำนวนครั้งที่เคยได้รับวัคซีน วัคซีนที่ให้ หมายเหตุ BCG DTP/OPV MMR dT/OPV dT ป.1 ป.2 ป.6 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 1. ด.ญ.ฟ้าใส ใจดี 7 1 5/5 4 มิ.ย. 52  - 2. ด.ช.เก่ง จริงจัง 8 11มิ.ย. 52 ขาดเรียน 3. ด.ญ. ขวัญ จิรัง ไม่ทราบ 4 มิ.ย. 52 มี scar 4 มิ.ย. 52/ 6 ส.ค. 52 / 10 มิ.ย.53 / 4. ด.ญ.ไผ่ มีสุข 5. ด.ญ. พิม รักดี 3/3 6. ด.ช. กร ขยันจัง 6 11มิ.ย. 52 7. ด.ญ.กิ่ง เก่งนัก 8. ด.ช.ก้อง จริงใจ 6 ส.ค.52/ 10 มิ.ย53/ 9. ด.ช.ว่าน เสียงดี 4/4 10. ด.ญ. นุช เร็วรี่ 11. ด.ญ. ฝ้าย สู้ดี 12. ด.ช.จอม ดีแสน 1/1 4 มิ.ย. 52 13. ด.ญ. เพ็ญ มีบุญ 4 มิ.ย52 วันที่ 4 มิ.ย. 52 วันที่ 6 ส.ค. 52 วัคซีน MMR Lot no 8425 หมดอายุ 10 ธันวาคม 2552 ขวดที่ 1-2 วัคซีน dT Lot no 3751 หมดอายุ 12 มกราคม 2553 ขวดที่ 1 หมดอายุ 12 มกราคม 2553 วัคซีน OPV Lot no 2256 หมดอายุ 9 กุมภาพันธ์ 2553 วันที่ 10 มิ.ย. 53 วันที่ 11 มิ.ย. 52 Lot no 3789 หมดอายุ 24 มกราคม 2554 Lot no 8436 หมดอายุ 18 มีนาคม 2553 Lot no 2365 หมดอายุ 3 เมษายน 2554

19 ประโยชน์ของทะเบียนการให้วัคซีน
1. ประมาณการจำนวนวัคซีนที่ต้องใช้ในการให้บริการครั้งต่อไป 2. ประเมินผลความครอบคลุมการให้บริการวัคซีนแต่ละชนิด 3. คำนวณอัตราการสูญเสียวัคซีนแต่ละชนิด 4. ใช้เป็นฐานในการคำนวณอัตราการเกิดอาการภายหลังได้รับวัคซีน

20 นับเอง

21 โปรแกรม count ให้

22 ประโยชน์ของทะเบียนการให้วัคซีน
1. ประมาณการจำนวนวัคซีนที่ต้องใช้ในการให้บริการครั้งต่อไป 2. ประเมินผลความครอบคลุมการให้บริการวัคซีนแต่ละชนิด 3. คำนวณอัตราการสูญเสียวัคซีนแต่ละชนิด 4. ใช้เป็นฐานในการคำนวณอัตราการเกิดอาการภายหลังได้รับวัคซีน

23 วิธีการจัดทำทะเบียนการให้วัคซีน (1)
กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนและกลุ่มหญิงมีครรภ์ สถานบริการตรวจสอบรหัสวัคซีนที่ใช้ให้ตรงกับรหัสวัคซีนมาตรฐานของ สนย. Key in รายละเอียดของผู้รับบริการทุกรายทั้งในและนอกเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติ - ข้อมูลที่จำเป็น : ชื่อ-นามสกุล อายุ ที่อยู่ ชนิดวัคซีน ครั้งที่ให้ Lot number ของวัคซีน ตรวจสอบความถูกต้องในการ key in ผู้รับวัคซีนแต่ละรายกับแหล่งข้อมูลที่นำมา key in Print out ทะเบียนการให้วัคซีนแล้วเก็บไว้เป็นหลักฐาน

24 วิธีการจัดทำทะเบียนการให้วัคซีน (2)
กลุ่มเด็กวัยเรียน การเตรียมฐานข้อมูล สถานบริการประสานกับ รร. ก่อนวันให้วัคซีน เพื่อขอรายชื่อเด็ก ป. 1 และ 6 ทุกคน พร้อมเลข ID 13 หลัก นำรายชื่อเด็กมาจัดทำทะเบียนการให้วัคซีน เพื่อคาดประมาณการใช้วัคซีนและเตรียมบันทึกในวันที่ให้วัคซีน ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนในอดีตของเด็ก ป.1 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการให้วัคซีน BCG, dT, OPV จัดทำฐานข้อมูลเด็กนักเรียนชั้น ป. 1 และ 6 ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่านฐานข้อมูลตามมาตรฐานของ สนย.

25 วิธีการจัดทำทะเบียนการให้วัคซีน (3)
กลุ่มเด็กวัยเรียน การบันทึกการได้รับวัคซีน บันทึกการให้วัคซีนเป็นรายบุคคลในบัญชีที่ได้เตรียมไว้แล้ว ข้อมูลที่สำคัญ : ชนิดของวัคซีนที่ให้ ครั้งที่ให้ วันที่ให้ Lot no. ของวัคซีน ในกรณีที่เด็กขาดเรียนและได้รับวัคซีนภายหลังต้องบันทึก วันให้วัคซีน Lot no. ให้ตรงกับความเป็นจริง บันทึกข้อมูลตามข้อ 1 ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่านฐานข้อมูลตามมาตรฐานของ สนย. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในการ key in ลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เปรียบเทียบกับรายชื่อผู้รับวัคซีนในเด็กนักเรียน

26 มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ในแฟ้มงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (1)
1. รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กำหนด 2. มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิดเป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5. การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงานเก็บไว้ 7. บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีนจากสถานบริการอื่น

27 ตัวอย่างรหัสวัคซีนใน EPI

28 ตัวอย่างรหัสวัคซีนนอก EPI
ชื่อวัคซีนภาษาอังกฤษ ชื่อวัคซีนภาษาไทย ประเภท อายุ(เดือน) ชื่อโรคที่ป้องกัน รหัส ICD_10 _TM I11 IPV1 ไอพีวี1 2 เดือน โรคโปลิโอ Z24.0 I12 IPV2 ไอพีวี2 4 เดือน I13 IPV3 ไอพีวี3 ฉีด 6 เดือน I14 IPV4 ไอพีวี4 1 ปีครึ่ง I15 IPV5 ไอพีวี5 4 ปี J11 JE1 : Lived attenuated เจอีเชื้อเป็น1 9 เดือนขึ้นไป โรคไข้สมองอักเสบเจอี Z24.1 J12 JE2 : Lived attenuated เจอีเชื้อเป็น2 ห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 3 เดือน M11 MMRV1 เอ็มเอ็มอาร์วี1 ตั้งแต่อายุ 9 เดือน – 12 ปี โรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน-อีสุกอีใส Z27.4,Z25.8 M12 MMRV2 เอ็มเอ็มอาร์วี2 ฉีดกระตุ้นห่างจาก โด๊สแรกอย่างน้อย สัปดาห์

29

30 มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ในแฟ้มงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (2)
มาตรฐานการบันทึกข้อมูลการให้บริการ (2) 1. รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กำหนด 2. มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิด เป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5. การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงานเก็บไว้ 7. บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีนจากสถานบริการอื่น

31 มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ในแฟ้มงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (3)
มาตรฐานการบันทึกข้อมูลการให้บริการ (3) 1. รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กำหนด 2. มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิดเป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5. การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงานเก็บไว้ 7. บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีนจากสถานบริการอื่น

32 การตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของ การบันทึกข้อมูลการให้บริการ
กรณี print out รายงานได้ ตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลตั้งต้น เช่น จาก family folder หรือทะเบียนผู้รับบริการ (กระดาษ) กับทะเบียนผู้รับบริการที่ print out จากคอมพิวเตอร์ (ทะเบียน Y) กรณี print out รายงานไม่ได้ ตรวจสอบเป็นรายบุคคลกับข้อมูลผู้รับบริการ หน้าจอคอมพิวเตอร์

33 เปรียบเทียบความครบถ้วนถูกต้องของการบันทึกข้อมูลการใช้บริการระหว่าง Family Folder กับ ทะเบียน print out โปรแกรม JHCIS

34 ตัวอย่างการเปรียบเทียบความครบถ้วนถูกต้องของการบันทึกข้อมูล การให้บริการระหว่างทะเบียนในสมุด กับ ทะเบียน print out โปรแกรม JHCIS

35 ตัวอย่างการเปรียบเทียบความครบถ้วนถูกต้องของ การบันทึกข้อมูลการให้บริการระหว่าง Family Folder กับ ทะเบียน print out โปรแกรม HOSxP

36 มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ในแฟ้มงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (4)
มาตรฐานการบันทึกข้อมูลการให้บริการ (4) 1. รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กำหนด 2. มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิดเป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5. การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงานเก็บไว้ 7. บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีนจากสถานบริการอื่น

37 โปรแกรม HOSxP

38

39 การนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป

40 มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ในแฟ้มงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (5)
มาตรฐานการบันทึกข้อมูลการให้บริการ (5) 1. รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กำหนด 2. มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิดเป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5.การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงานเก็บไว้ 7. บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีนจากสถานบริการอื่น

41 การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป
เพื่อคาดประมาณจำนวนวัคซีนในการให้บริการและติดตามให้มารับวัคซีนในครั้งต่อไป

42 มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ในแฟ้มงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (6)
มาตรฐานการบันทึกข้อมูลการให้บริการ (6) 1. รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กำหนด 2. มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิดเป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5. การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงานเก็บไว้ 7. บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีนจากสถานบริการอื่น

43 การ Print out รายงานเก็บไว้
เพื่อสำรองข้อมูลการให้บริการที่บันทึกในคอมพิวเตอร์แล้ว เก็บไว้ตรวจสอบกรณีคอมพิวเตอร์เสียใช้การไม่ได้

44 มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ในแฟ้มงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (7)
มาตรฐานการบันทึกข้อมูลการให้บริการ (7) 1. รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กำหนด 2. มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิดเป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5. การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงานเก็บไว้ 7. บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับวัคซีนจากสถานบริการอื่น

45 บันทึก “วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับวัคซีน” กำกับ ทุกครั้ง
การบันทึกข้อมูลรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่จากการได้รับวัคซีนจากที่อื่น บันทึก “วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับวัคซีน” กำกับ ทุกครั้ง ที่นี่ ที่อื่น ครั้งหน้า

46

47

48 ที่อื่น

49 ความครอบคลุมของงาน EPI
ความครอบคลุมของการให้บริการวัคซีน ความครอบคลุม ของการได้รับวัคซีน ในพื้นที่รับผิดชอบ ยึดผู้ให้บริการเป็นหลัก ยึดเด็กในพื้นที่รับผิดชอบได้รับวัคซีนเป็นหลัก > 100% ได้ >100% ไม่ได้ = จำนวนเด็กผู้มารับบริการทั้งหมดทั้งในและนอกพื้นที่ จำนวนเด็กในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด = จำนวนเด็กในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีน จำนวนเด็กในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

50 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ในแฟ้มงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google