งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
แนวทางการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

2 ที่มาของการประเมินความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ การประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ การประเมินความโปร่งใส ของกรมควบคุมโรค

3 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
(Integrity & Transparency Assessment) หน่วยงานภาครัฐ ยกระดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทยและความเชื่อมั่นในการลงทุนของนักธุรกิจต่างประเทศให้สูงขึ้น ยกระดับภาพลักษณ์ของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานทราบถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสการเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment) หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานมีข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานที่นำไปสู่การยกระดับคุณธรรมการดำเนินงานของหน่วยงาน สร้างวัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ปลุกจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน 3

4 เกณฑ์ประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของสำนักงาน ก.พ.
1.1 มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส กรม มิติที่ 1 ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่ม ของหน่วยงาน ในการสร้างความโปร่งใส 1.2 บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสในองค์กร สำนัก/กอง 1.3 ความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส กรม 2.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร กรม มาตรฐานความโปร่งใส 4 มิติ 13 ตัวชี้วัด มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม 2.2 การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ สำนัก/กอง 2.3 การมีระบบตรวจสอบภายในที่ดำเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่อง เงิน/บัญชี กรม 2.4 การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ กรม 2.5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ กรม 3.1 การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กรม มิติที่ 3ด้านการใช้ดุลยพินิจ 3.2 การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล กรม 3.3 การมีระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส กรม กรม 4.1 การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน สำนัก/กอง คือ ตัวชี้วัดระดับกรม มิติที่ 4 การมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน สำนัก/กอง 4.2 การมีระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน กรม คือ ตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง

5 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช.
2

6 แนวทางการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสและ แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

7 นโยบายด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ กรมควบคุมโรค

8 แนวทางการดำเนินการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของสำนักงาน ก.พ.
กิจกรรม สำนักงาน ก.พ. ส่วนราชการ คณะทำงานจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ทุกหน่วยงานในสังกัด คณะกรรมการประเมินผลการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส 1. แจ้งแนวทางการประเมินมาตรฐานความโปร่งใส 4 มิติหลัก 13 ตัวชี้วัดย่อย เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดความโปร่งใสของทุกส่วนราชการ 2. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ 3. กำหนดแนวทาง และดำเนินการตามแนวทางการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของสำนักงาน ก.พ. พร้อมทั้งเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการจัดทำมาตรความโปร่งใสของส่วนราชการ 4.1 ประเมินพร้อมรวบรวมหลักฐานตัวชี้วัดระดับกรม จำนวน 10 ตัวชี้วัด 4.2 ประเมินพร้อมรวบรวมหลักฐานตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง จำนวน 3 ตัวชี้วัด 5. สรุปผลการประเมินมาตรฐานความโปร่งใส 6. พิจารณารับรองผลการประเมินผลการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ 7. ส่งผลการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสให้สำนักงาน ก.พ. (ภายในเดือน มิ.ย.) 8. สำนักงาน ก.พ. มอบรางวัลส่วนราชการที่ดำเนินการประเมินมาตรฐานความโปร่งใส 1 2 3 4.1 4.2 5 เห็นควรปรับปรุง/แก้ไขเพิ่มเติม 6 เห็นชอบ 7

9 เครื่องมือวัดความโปร่งใส ตามแนวทางสำนักงาน ก.พ.
ตัวชี้วัดระดับกรม ตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง 37 หน่วยงาน

10 หน่วยงานที่รับผิดชอบในการตอบแบบประเมินฯ และรวบรวมเอกสารหลักฐาน
ประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของสำนักงาน ก.พ. มิติ ตัวชี้วัดย่อย หน่วยงานรับผิดชอบหลัก มิติที่ 1 ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่ม ของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส 1.1 มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส - กองการเจ้าหน้าที่ 1.2 บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสในองค์กร - ทุกหน่วยงานในสังกัด กรมควบคุมโรค 1.3 ความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม 2.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร - สำนักงานเลขานุการกรม 2.2 การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ 2.3 การมีระบบตรวจสอบภายในที่ดำเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี - กลุ่มตรวจสอบภายใน 2.4 การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ 2.5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มิติที่ 3 ด้านการใช้ดุลยพินิจ 3.1 การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 3.2 การใช้ดุลยพินิจในการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.3 การมีระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส - กองแผนงาน มิติที่ 4 ด้านการมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน 4.1 การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน - ทุกหน่วยงานในสังกัด กรมควบคุมโรค (ขอข้อมูลจาก สลก.) 4.2 การมีระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน

11 แนวทางการดำเนินการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช.
กิจกรรม สำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนราชการ บุคลากรภายในส่วนราชการ (ตามจำนวนที่กำหนด) ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของส่วนราชการ 1. แจ้งแนวทางการประเมินการปฏิบัติตามระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมทั้งแบบประเมินสำหรับส่วนราชการ 2. จัดส่งรายชื่อรายชื่อบุคลากรภายในหน่วยงานผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามที่กำหนด ให้สำนักงาน ป.ป.ช. 3. ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการ และรวบรวมข้อมูลหลักฐานประกอบ ตามแบบประเมินเชิงประจักษ์สำหรับส่วนราชการ (Evidence Base) พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานส่งให้สำนักงาน ป.ป.ช (ภายในเดือน มิ.ย.) 4. ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน และประมวลผลคะแนน จากแบบประเมินเชิงประจักษ์ของส่วนราชการ (Evidence Base) 5.1 ตอบแบบประเมินการรับรู้สำหรับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (Internal) 5.1 ให้สัมภาษณ์ตามแบบประเมินการรับรู้ (External) (โดยสุ่มจากรายชื่อที่ส่วนราชการส่งให้ และสุ่ม ณ สถานที่ตั้งขอส่วนราชการ) 6. ประมวลผลคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสฯ จากแบบประเมิน ทั้ง 3 แบบ (Evidence Base, Internal , External) 7. จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานของส่วนราชการ 8. ประกาศคะแนนผลการประเมินต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ส่วนราชการที่รับการประเมินและสำนักงาน ป.ช.ช. 1 2 3 4 5.1 5.1 6 7 8

12 เครื่องมือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช.

13 ประเมินโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence base Assessment

14 ประเมินโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence base Assessment
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช. IT ประเด็นคำถาม หน่วยงานรับผิดชอบหลัก IT 1 ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาหน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุอย่างไร - กองคลัง IT 2 ในปีงบประมาณที่ผ่านมาหน่วยงานของท่านมีการดำเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายโครงการทั้งหมดให้สาธารณชนทราบบนเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆอย่างไร IT 3 หน่วยงานของท่านมีแนวทางการปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงานหรือไม่ - สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำนักโรคติดต่อทั่วไป สำนักจัดการความรู้ IT 4 หน่วยงานของท่านมีคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในภารกิจที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงานหรือไม่ IT 5 หน่วยงานของท่านมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้บริการในภารกิจตามกฎหมายกำหนดเป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ - ศูนย์สารสนเทศ - สำนักงานเลขานุการกรม IT 6 หน่วยงานของท่านมีการแสดงขั้นตอนการให้บริการในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนด อัตราค่าบริการ(ถ้ามี)และเวลาที่ใช้ในการดำเนินการให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน หรือไม่ - สถาบันบำราศนราดูร - สถาบันราชประชาฯ IT 7 หน่วยงานของท่านมีการให้บริการในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดโดยจัดลำดับก่อน-หลังหรือไม่ IT 8 หน่วยงานของท่านมีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนด หรือไม่

15 ประเมินโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence base Assessment
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช. IT ประเด็นคำถาม หน่วยงานรับผิดชอบหลัก IT 9 ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติราชการในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงาน หรือไม่ กองแผนงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร IT 10 ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการหรือในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงาน หรือไม่ IT 11 ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงาน หรือไม่ IT 12 ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือประเมินผลการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงาน หรือไม่ IT 13 ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงการหรือไม่ - กองแผนงาน IT 14 หน่วยงานของท่านมีช่องทางสื่อสารต่อไปนี้ที่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ สำนักสื่อสารความเสี่ยฯ สำนักงานเลขานุการกรม

16 ประเมินโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence base Assessment
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช. IT ประเด็นคำถาม หน่วยงานรับผิดชอบหลัก IT 15 หน่วยงานของท่านมีขั้นตอน/กระบวนการสำหรับการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนหรือไม่ - สำนักงานเลขานุการกรม IT 16 หน่วยงานของท่านมีการประกาศเผยแพร่ขั้นตอน กระบวนการในการร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนหรือไม่ IT 17 หน่วยงานของท่านมีการกำหนดช่องทางร้องเรียนหรือไม่ IT 18 หน่วยงานของท่านมีการกำหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ IT 19 หน่วยงานของท่านมีการรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบหรือไม่ IT 20 หน่วยงานของท่านในกรณีที่มีมาตรการที่ต้องดำเนินการก่อนการรับเรื่องร้องเรียนต้องมีการแจ้งรับเรื่องร้องเรียนภายในกำหนดเวลา ๑๕ วันหรือไม่ IT 21 หน่วยงานของท่านมีการรายงานผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้าในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนหรือไม่ IT 22 หน่วยงานของท่านมีรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนในรอบเดือน หรือไม่

17 ประเมินโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence base Assessment
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช. IT ประเด็นคำถาม หน่วยงานรับผิดชอบหลัก IT 23 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ - กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม IT 24 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างไร IT 25 หน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส IT 26 การถูกชี้มูลความผิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน(สำนักงาน ป.ป.ช. จะเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่ถูกชี้มูลความผิดในรอบปีที่ผ่านมาของสำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ท.) -

18 ประเมินจากมุมมองของการรับรู้ (perception)
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภายในองค์กร (Internal Integrity Assessment)

19 ประเมินจากมุมมองของการรับรู้ (perception) ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภายในองค์กร (Internal Integrity Assessment)

20 การประเมินจากมุมมองของการรับรู้ (perception) ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภายในองค์กร (Internal Integrity Assessment) (ต่อ)

21 ประเมินจากมุมมองของการรับรู้ (perception)/
ความคิดเห็นของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานอื่นองค์กร (External Integrity Assessment)

22 ประเมินจากมุมมองของการรับรู้ (perception)/ความคิดเห็นของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานอื่นองค์กร (External Integrity Assessment)

23 ประเมินจากมุมมองของการรับรู้ (perception)/ความคิดเห็นของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานอื่นองค์กร (External Integrity Assessment) (ต่อ)

24 ผลการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของสำนักงาน ก.พ.
ปี 2554 ปี 2553

25 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช. ปี 2557

26 END


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google