งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กราฟที่ 1 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่ 10 และ 12 ณ สัปดาห์ที่ 29 ( ข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กราฟที่ 1 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่ 10 และ 12 ณ สัปดาห์ที่ 29 ( ข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กราฟที่ อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่ 10 และ 12 ณ สัปดาห์ที่ ( ข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม กรกฎาคม ) เป้าหมาย ลดลงร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐาน 37.30 / แสนประชากร ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

2 อัตราป่วย 37.30 ต่อแสนประชากร
จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) ภาพรวมในพื้นที่เขตตรวจราชการเขต 10 / 12 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน ปี จำแนกรายเดือน ปี วันที่ 1 มกราคม กรกฎาคม อัตราป่วย ต่อแสนประชากร จำนวน(ราย) แหล่งข้อมูล: รง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้จัดทำ กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร.6ขก

3 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกรายเดือน ปี 2550 วันที่ 1 มกราคม กรกฎาคม เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำนวน(ราย) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

4 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) จังหวัดมหาสารคาม จำแนกรายเดือน ปี 2550 วันที่ 1 มกราคม กรกฎาคม เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำนวน(ราย) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

5 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) จังหวัดเลย จำแนกรายเดือน ปี 2550 และ วันที่ 1 มกราคม กรกฎาคม เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำนวน(ราย) แหล่งข้อมูล: รง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

6 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) จังหวัดขอนแก่น จำแนกรายเดือน ปี 2550 วันที่ 1 มกราคม กรกฎาคม เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำนวน(ราย) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

7 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) จังหวัดหนองคาย จำแนกรายเดือน ปี 2550 วันที่ 1 มกราคม กรกฎาคม เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำนวน(ราย) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

8 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) จังหวัดอุดรธานี จำแนกรายเดือน ปี 2550 วันที่ 1 มกราคม กรกฎาคม เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำนวน(ราย) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

9 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) จังหวัดหนองบัวลำภู จำแนกรายเดือน ปี 2550 วันที่ 1 มกราคม กรกฎาคม เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำนวน(ราย) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

10 สรุปสัปดาห์ที่ 29/2550 จังหวัดร้อยเอ็ด
- เขตอำเภอเมือง อัตราป่วย ต่อแสนประชากร และพบในเขตเทศบาล - ต.มะบ้า กิ่งทุ่งเขาหลวง (4-5 ราย) การดำเนินงาน พื้นที่สอบสวนโรคภายใน 3 ชั่วโมง พ่นยุงตัวแก่ภายใน 24 ชม. ประเมินดัชนีลูกน้ำยุงลาย ถ้าภายใน 72 ชั่วโมงยังมี case เพิ่ม หรือประเมินในชุมชนว่ายังมีลูกน้ำและยุง ทีมจังหวัดจัดหน่วยเสริม พร้อมกันนี้ได้ประสานกับภาคีเครือข่ายของโรงเรียนและอปท. เพื่อเกิดความร่วมมือ

11 จังหวัดเลย สรุปสัปดาห์ที่ 29/2550
- เขตอำเภอนาแห้ว อัตราป่วย ต่อแสนประชากร ซึ่งเป็นอำเภอที่ไม่มีผู้ป่วยมา 4 ปีกว่าเกิดที่ ม บ้านหนองสิม ปัญหาอยู่ที่การบริหารจัดการและประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันท่านผชช.ว.ของจ.เลยได้ลงดำเนินการแก้ปัญหา โดยศตม.สนับสนุนอย่างใกล้ชิด

12 อัตราป่วยไข้เลือดออกจำแนกตามรายเขตตรวจราชการ1-19 ข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม - 7 กรกฎาคม 2550
ต่อแสนประชากร เขตตรวจราชการ ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดทำโดย กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร.6ขก


ดาวน์โหลด ppt กราฟที่ 1 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่ 10 และ 12 ณ สัปดาห์ที่ 29 ( ข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google