งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมบริหารจัดการเบาหวาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมบริหารจัดการเบาหวาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมบริหารจัดการเบาหวาน
24 เมษายน 2552 สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 24/04/2552 DMIS for DM

2 ภาพรวมการบริหารจัดการเบาหวาน
ในอนาคต จะยกเลิก เมื่อ 3 พร้อม 2 1 บันทึก Off-line ส่งข้อมูล On-line SmartDM ณ ร.พ. DMIS 3 ประมวลผลจ่ายชดเชย รายงาน DMIS-DM เมื่อยกเลิก  จะทำการเชื่อมโยงโปรแกรมให้ผู้ใช้อัตโนมัติ ระบบ ทำการประมวลผลการรับข้อมูลอัตโนมัติโดยคอมพิวเตอร์ 24/04/2552 DMIS for DM

3 การส่งข้อมูล DM บันทึก offline และส่งข้อมูล online
1.1 บันทึก offline ผ่าน smart DM 1.2 ส่งข้อมูล export จาก Smart DM 1.2.1 ปัจจุบัน ที่ เมนูลงทะเบียนผู้ป่วยรายโรค (DMIS) ผ่านหน้าเวปหลัก สปสช. (เมนูสำหรับผู้ให้บริการ >> บริการออนไลน์) 1.2.2 ในอนาคต (ภายในปีงบนี้) ส่งผ่านโปรแกรม DMIS-DM ที่จะมีการตรวจสอบข้อมูลอัตโนมัติ (จะยกเลิก ส่งตามรายการ เมื่อ DMIS-DM พร้อม) 24/04/2552 DMIS for DM

4 หัวข้อ การขอใช้งานโปรแกรมออนไลน์ ช่องทางการเรียกใช้โปรแกรมออนไลน์
ภาพรวมระบบ DMIS-DM (online) การใช้โปรแกรม SmartDM 24/04/2552 DMIS for DM

5 หัวข้อ การขอใช้งานโปรแกรมออนไลน์ ช่องทางการเรียกใช้โปรแกรมออนไลน์
ภาพรวมระบบ DMIS-DM (online) การใช้โปรแกรม SmartDM 24/04/2552 DMIS for DM

6 หน่วยงานที่สามารถขอใช้งานระบบ DMIS-DM
ร.พ. ที่ให้บริการ เพื่อกรอกบันทึกข้อมูลการให้บริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สปสช.เขต, สสจ., หรือหน่วยงานอื่น ๆ ของ สธ. เพื่อตรวจสอบรายงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 24/04/2552 DMIS for DM

7 ระบบการบริหารจัดการ User
24/04/2552 DMIS for DM

8 สรุปขั้นตอนการขอใช้โปรแกรม DMIS
โรงพยาบาล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คัดเลือกและส่งรายชื่อพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับ DM Manager / Coordinator หรือผู้ใช้ระดับอื่นๆ สปสช. ศูนย์บริหารจัดการเอดส์และวัณโรค หรือ สปสช. เขตพื้นที่ พิจารณาอนุมัติการสร้างรหัสผ่านให้กับ DM Manager / Coordinator ของโรงพยาบาล/หน่วยงาน ฝ่ายไอที (ส่วนกลางหรือเขต) สร้าง Username – Password ฝ่ายไอที แจ้ง Username – Password ให้กับ DM Manager / Coordinator ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด 24/04/2552 DMIS for DM

9 แบบฟอร์มการขอรหัสผ่าน
รายละเอียดที่ต้องการ ชื่อ – สกุล เลขประจำตัวประชาชน โทรศัพท์ address ระบบแจ้งรหัสผ่านทาง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ ลงนาม โดยผู้บังคับบัญชา ของหน่วยงาน บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับงาน DM เช่น เจ้าหน้าที่/พยาบาลดูแลผู้ป่วย DM, DM coordinator, เจ้าหน้าที่ห้อง Lab (ในอนาคต ถ้ามี) , แพทย์ผู้รักษา, ผู้บริหาร เพื่อดูรายงาน เป็นต้น 24/04/2552 DMIS for DM

10 หัวข้อ การขอใช้งานโปรแกรมออนไลน์ ช่องทางการเรียกใช้โปรแกรมออนไลน์
ภาพรวมระบบ DMIS-DM (online) การใช้โปรแกรม SmartDM 24/04/2552 DMIS for DM

11 สำหรับผู้ให้บริการ > บริการออนไลน์
สำหรับผู้ให้บริการ > บริการออนไลน์ 24/04/2552 DMIS for DM

12 “ลงทะเบียนผู้ป่วยรายโรค (DMIS)” ซึ่งเป็นเมนูใช้ร่วมกับโรคอื่น ๆ
เลือกรายการ “ลงทะเบียนผู้ป่วยรายโรค (DMIS)” ซึ่งเป็นเมนูใช้ร่วมกับโรคอื่น ๆ (ระบบ ) 24/04/2552 DMIS for DM

13 แสดงรายการชื่อโรคทั้งหมด ที่ผู้ใช้มีสิทธิ์
กรณีเบาหวานเลือก Diabetes Mellitus ในอนาคตเมื่อยกเลิกจะเชื่อมโยงไปยัง DMIS-DM ให้อัตโนมัติ 24/04/2552 DMIS for DM

14 ในอนาคตให้เลือกรายการ “โครงการบริหารจัดการเบาหวาน (DMIS-DM)”
ซึ่งเป็นระบบเฉพาะสำหรับเบาหวาน (ระบบ ) 24/04/2552 DMIS for DM

15 หรือคลิกปุ่ม “DMIS-DM” (ในอนาคต ภายในปีงบ 52) 24/04/2552 DMIS for DM

16 การ download เอกสารเผยแพร่
เข้าเวปหลัก สปสช. ที่ เลือกเมนู “สำหรับผู้ให้บริการ”  บริการออนไลน์ เลือกรายการ “Download” เลือกรายการ “โปรแกรมดาวน์โหลด” หรือ “เอกสารประชุม/บรรยาย” ตามต้องการ เลือกหัวข้อ /รายการ ที่ต้องการดาวน์โหลด 24/04/2552 DMIS for DM

17 หน้าจอตัวอย่าง เปลี่ยนรหัสผ่าน 24/04/2552 DMIS for DM

18 การเปลี่ยนรหัสผ่าน บนหน้า Log in ของโปรแกรม คลิก “เปลี่ยนรหัสผ่าน”
กรอก ชื่อผู้ใช้ (Username), รหัสผ่านเดิม และ รหัสผ่านใหม่ ที่ต้องการ คลิก “ตกลง” เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านตามที่ระบุ 24/04/2552 DMIS for DM

19 ระบุ ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่านเดิม, และ รหัสผ่านใหม่ ที่ต้องการ
24/04/2552 DMIS for DM

20 กรณีผู้ใช้ในระบบ DMIS เดิม
ในการ Log in ครั้งแรก ให้ Username เดิมที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ระบบจะแจ้ง username และ password ใหม่ให้อัตโนมัติ ให้จดบันทึก username และ password ใหม่ สำหรับใช้ในครั้งต่อไป เมื่อคลิก “ตกลง” จะเข้าสู่โปรแกรม และเป็นการยกเลิก username เก่า และเริ่มใช้ username ใหม่ทันที 24/04/2552 DMIS for DM

21 กรณีผู้ใช้ใหม่ในระบบ DMIS-DM
Username เป็นตัวเลข 11 หลัก ได้รับการแจ้ง username / password ทาง (กำลังพิจารณาเพิ่มระบบแจ้งทาง SMS) ในการ Log in ครั้งแรก ระบบจะแสดงหน้าจอเปลี่ยนรหัส เพื่อบังคับให้เปลี่ยน password ใหม่ที่ผู้ใช้จำได้ง่าย โดยให้ระบุ ชื่อผู้ใช้ (รหัส 11 หลัก), รหัสผ่านเดิม (ที่ได้รับแจ้ง), รหัสผ่านใหม่ (กำหนดเอง) และ ยืนยันรหัสผ่านนี้ 24/04/2552 DMIS for DM

22 ถ้า Log in ไม่ผ่าน ระบบจะเตือน เช่น
รหัสผ่านหรือ ชื่อผู้ใช้ (username) ไม่ถูกต้อง ผู้ใช้ถูกยกเลิก มีสถานะ inactive มักเกิดจากการกรอกรหัสผ่านผิดหลายครั้ง (กำหนดไว้ผิดติดต่อกันได้ไม่เกิน 10 ครั้ง) รหัสผ่านหมดอายุ ระบบจะบังคับให้กรอกรหัสผ่านเดิม และ ใส่รหัสผ่านใหม่ (เหมือนเมื่อผู้ใช้คลิก “เปลี่ยนรหัสผ่าน” เอง) 24/04/2552 DMIS for DM

23 หัวข้อ การขอใช้งานโปรแกรมออนไลน์ ช่องทางการเรียกใช้โปรแกรมออนไลน์
ภาพรวมระบบ DMIS-DM (online) การใช้โปรแกรม SmartDM 24/04/2552 DMIS for DM

24 ภาพรวมของระบบ ปี หน่วยบริการใช้โปรแกรมแบบ offline ในการบันทึกข้อมูลบริการ เช่น Smart DM ส่งข้อมูล export จากข้อ 1 ผ่านหน้าเวป สปสช. มีปัญหาเรื่อง การรวบรวมข้อมูล และ การออกรายงาน รวมทั้งความล่าช้าในการประมวลผลข้อมูล 24/04/2552 DMIS for DM

25 ภาพรวมของระบบ ปี 52 ช่วงแรกดำเนินการเหมือนปี 50 – 51
พัฒนาระบบ DMIS-DM ที่สามารถประมวลผลการรับข้อมูลจาก SmartDM ให้อัตโนมัติ เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการประมวลผลข้อมูล เร่งเปิดใช้งาน DMIS-DM ส่วน “การนำเข้าข้อมูล” และ“รายงาน” เมื่อเปิดใช้งาน DMIS-DM ซึ่งหน่วยบริการ หรือหน่วยงานระดับอื่น ๆ สามารถเรียกดูรายงานข้อมูลได้ผ่านโปรแกรมออนไลน์ได้เลย โดยไม่ต้องร้องขอ 24/04/2552 DMIS for DM

26 ช่องทางการส่ง/กระจายข้อมูล
ประเทศ ¦¡ . เขต รพ. สปสช. จังหวัด ผู้ใช้ทุกคนได้รับ username / password สำหรับ ส่งข้อมูล และเปิดดูรายงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 24/04/2552 DMIS for DM

27 บริการตามสิทธิประโยชน์
ประชาชนผู้มีสิทธิ์ การจ่ายชดเชย จ่ายสนับสนุนค่าบริการเพิ่ม (On Top) จากบริการตามสิทธิประโยชน์ปกติ เป็นค่าบริการตรวจตามกิจกรรม ต่อครั้ง จำกัดจำนวนครั้งต่อปี 24/04/2552 DMIS for DM

28 ข้อมูลสำคัญเพื่อจ่ายชดเชย
การระบุ บุคคล สิทธิการรักษาพยาบาล ณ วันที่รับบริการ ผลการตรวจวินิจฉัย / ประเภทผู้ป่วย วันที่ให้บริการ ผลการให้บริการตามกิจกรรม หน่วยบริการที่ให้บริการ หมายเหตุ: การบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือการให้บริการเกินสิทธิ์ มีผลทำให้ไม่ได้การจ่ายชดเชย ดังนั้นจึงควรบันทึกตามบริการที่ให้จริง โดยไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องการจ่ายชดเชย 24/04/2552 DMIS for DM

29 สรุปกระบวนการทำงานที่สำคัญ
กลุ่มเสี่ยง คัดกรองและส่งยืนยัน การวินิจฉัยเบาหวาน DM ไม่เป็น DM ลงทะเบียน เบิกค่าตรวจตามระบบปกติของ UC จากงบเหมาจ่ายรายหัว บันทึกการตรวจติดตาม การตรวจประจำปี Follow-up หมายเหตุ: ผู้ป่วยลงทะเบียนได้ครั้งเดียว แต่รักษาต่อเนื่องได้ ส่งต่อ? No Yes จบ Report 24/04/2552 DMIS for DM

30 การจัดการข้อมูลระบบ ระบบมีเมนู “การจัดการข้อมูลระบบ” สำหรับให้ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องทำการจัดการข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของ เช่น หน่วยบริการ สามารถทำการบันทึกข้อมูลแพทย์ผู้ตรวจรักษาของหน่วยบริการ สำหรับเป็นค่าตั้งต้นสำหรับการค้นหาในโปรแกรม โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ชื่อแพทย์ทุกครั้ง สามารถนำเข้าข้อมูล จากโปรแกรม SmartDM เข้าระบบ DMIS-DM 24/04/2552 DMIS for DM

31 เมนู “การจัดการข้อมูลระบบ”
เมนู “การจัดการข้อมูลระบบ” รายการ “ข้อมูลแพทย์ผู้ตรวจรักษา” 24/04/2552 DMIS for DM

32 หน่วยบริการจะคลิก “เพิ่ม” ข้อมูลแพทย์ผู้ตรวจรักษาของหน่วยงานตนเองได้
24/04/2552 DMIS for DM

33 ค้นหาชื่อแพทย์ จาก “เลขประจำตัวประชาชน”
ขอให้เพิ่มข้อมูลแพทย์ผู้ตรวจรักษา ก่อนที่จะเริ่มบันทึกข้อมูลส่วนอื่น ๆ 24/04/2552 DMIS for DM

34 ข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิง
ข้อมูลสำคัญที่ใช้ เลขประจำตัวประชาชน วันที่ให้บริการ เช่น ลงทะเบียน, การรักษาและติดตามผล, การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ โปรแกรม DMIS-DM สามารถแสดงผล “สิทธิ” ย้อนหลังให้ได้ ดังนั้น “สิทธิการรักษาพยาบาล” ที่ปรากฏเป็นสิทธิ์ ณ วันที่รับบริการ (ที่ผู้ใช้ระบุในโปรแกรม) หากพบว่าสิทธิ “วันนี้” ไม่ตรงจริง ๆ ขอให้ ดำเนินการแจ้ง “ปลดสิทธิ์” ตามระเบียบงานทะเบียน สปสช. หรือติดต่อ 1330 เพื่อสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ประกอบแบบคำขอ 24/04/2552 DMIS for DM

35 การนำเข้าข้อมูล 24/04/2552 DMIS for DM

36 ตรวจสอบผลการนำเข้าข้อมูล
อัพโหลดไฟล์นำเข้า ตรวจสอบผลการนำเข้าข้อมูล 24/04/2552 DMIS for DM

37 คลิก “Browse” เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด
คลิก “Import” เพื่อให้ทำการอัพโหลด 24/04/2552 DMIS for DM

38 ตรวจสอบสถานะของการนำเข้าข้อมูล
ระบุ “วันที่นำเข้าข้อมูล” และหรือ “สถานการณ์นำเข้าข้อมูล” 24/04/2552 DMIS for DM

39 โปรแกรมแสดงรายการข้อมูล “นำเข้า” ที่ค้นหา
24/04/2552 DMIS for DM

40 ผู้ใช้สามารถคลิก “Download” ข้างรายการนำเข้าที่ปรากฏเพื่อเลือก download ผลการนำเข้าได้
24/04/2552 DMIS for DM

41 หรือเลือก “Open” เพื่อเปิดดูผลการนำเข้าข้อมูล
24/04/2552 DMIS for DM

42 24/04/2552 DMIS for DM

43 24/04/2552 DMIS for DM

44 24/04/2552 DMIS for DM

45 24/04/2552 DMIS for DM

46 รายงาน 24/04/2552 DMIS for DM

47 รายงาน ให้สิทธิผู้ใช้เรียกดูรายงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้ทันทีผ่านโปรแกรม 24/04/2552 DMIS for DM

48 เลือกเมนู “การออกรายงานและแบบฟอร์มต่างๆ”
เลือกหัวข้อเรื่องที่ต้องการ เช่น “รายงานติดตามผู้ป่วย” เลือกชื่อรายงานที่ต้องการ เช่น รายงานแจ้งพื้นที่ 24/04/2552 DMIS for DM

49 คลิกเลือก “ขอบเขตข้อมูล” ตามพื้นที่รับผิดชอบ
คลิกเลือกเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ต้องการ เช่น รหัสหน่วยบริการ, ช่วงเวลาที่ต้องการ โปรแกรมแสดงรายงานบนหน้าจอ ปี 52 ยัง export เป็นไฟล์ excel ไม่ได้ (รอระยะต่อไป) 24/04/2552 DMIS for DM

50 ถ้า Browser ที่ใช้เช่น Internet Explorer ได้ตั้งค่า Block pop-up อาจจะทำให้เปิดรายงานไม่ได้
ให้คลิกบนข้อความความเตือนที่ปรากฏ แล้วเลือก “Download File…” เพื่อทำการ download รายงานที่เปิดนี้ 24/04/2552 DMIS for DM

51 ปรากฏข้อความเตือน หรือ สอบถามให้ผู้ใช้เลือกปุ่มตามที่ต้องการ เช่น Open, Save, Cancel
24/04/2552 DMIS for DM

52 ตัวอย่างรายงานที่เปิดจากโปรแกรม ซึ่งสามารถบันทึกไฟล์ในรูปแบบ Excel ได้ (ปี 53)
24/04/2552 DMIS for DM

53 หัวข้อ การขอใช้งานโปรแกรมออนไลน์ ช่องทางการเรียกใช้โปรแกรมออนไลน์
ภาพรวมระบบ DMIS-DM (online) การใช้โปรแกรม SmartDM 24/04/2552 DMIS for DM

54 การติดตั้งระบบ คลิกเลือกไฟล์ setup.exe ในแผ่นโปรแกรม
เลือกเมนู “software installation” บนหน้าจอที่ปรากฏ คลิกปุ่ม “accept” โปรแกรมระบุ folder สำหรับติดตั้งโปรแกรมไว้ที่ C:\Program File\SmartDM\DmRegister\ หากต้องการเปลี่ยนก็ให้ คลิกปุ่ม “Browse…” แล้วเลือก folder ที่ต้องการ คลิก Next เพื่อติดตั้งต่อไป รอจนติดตั้งเสร็จ คลิกปุ่ม close เพื่อปิดหน้าติดตั้ง ปรากฏรายการ SmartDM Register บนหน้า Desktop ดู Installation_images 24/04/2552 DMIS for DM

55 http://www.nhso.go.th/ บริการออนไลน์ หัวข้อ Download โปรแกรมดาวน์โหลด
เลือก “Setup ..” new เลือก “Update..” update Winrar  *.rar 24/04/2552 DMIS for DM

56 การเรียกใช้โปรแกรม คลิกบนรายการ SmartDM Register ที่อยู่บนหน้า Desktop
กรณีไม่พบรายการดังกล่าว ให้ค้นหาไฟล์ DmRegister.exe ใน Drive ที่ติดตั้งโปรแกรมไว้ (ถ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลง ค่าตั้งต้นเก็บไว้ที่ C:\Program Files\SmartDM\DmRegister) 24/04/2552 DMIS for DM

57 การเรียกใช้งานครั้งแรก
Username และ password ที่ตั้งต้นไว้คือ admin เหมือนกัน โปรแกรมบังคับให้เลือก “ตั้งค่าหน่วยบริการ” เพื่อกำหนด HCODE ตั้งต้นสำหรับใช้ในโปรแกรม SmartDM ต่อไป 24/04/2552 DMIS for DM

58 เรียกใช้โปรแกรม Username : admin Password: admin 24/04/2552
DMIS for DM

59 เมนูหลัก SmartDM เวชระเบียน (F1) ตรวจวินิจฉัย (F2) ตรวจติดตาม (F3)
24/04/2552 DMIS for DM

60 ค้นหา / บันทึกเวชระเบียน
24/04/2552 DMIS for DM

61 ค้นหา / บันทึกการตรวจวินิฉัย
24/04/2552 DMIS for DM

62 ค้นหา / บันทึกการตรวจติดตาม เลือก Tab บริการที่ให้
คลิกดูรายการตรวจติดตาม 24/04/2552 DMIS for DM

63 ค้นหา / บันทึกการตรวจประจำปี เลือก Tab บริการที่ให้
คลิกดูรายการตรวจประจำปี 24/04/2552 DMIS for DM

64 เลือก ชื่อรายงานที่ต้องการ
24/04/2552 DMIS for DM

65 เลือกรายการที่ต้องการ ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน นำเข้าข้อมูล ส่งออกข้อมูล
ตั้งค่าระบบ ระวังการตั้งค่าหน่วยบริการให้ถูกต้อง เพราะจะมีผลต่อข้อมูลทั้งหมดที่ส่ง สปสช. 24/04/2552 DMIS for DM

66 เกี่ยวกับ  ดูเวอร์ชั่นของ SmartDM
วิธีใช้  เปิดคู่มือ เกี่ยวกับ  ดูเวอร์ชั่นของ SmartDM สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เข้าเวป สปสช. (เครื่องต้องต่ออินเตอร์เน็ตด้วย) ปรับปรุงข้อมูลอัตโนมัติ  24/04/2552 DMIS for DM

67 เพื่อเปิดคู่มือ SmartDM เมื่อคลิก “วิธีใช้”
24/04/2552 DMIS for DM

68 24/04/2552 DMIS for DM

69 ภาพรวมการบริหารจัดการเบาหวาน
ในอนาคต จะยกเลิก เมื่อ 3 พร้อม 2 1 บันทึก Off-line ส่งข้อมูล On-line SmartDM ณ ร.พ. DMIS 3 ประมวลผลจ่ายชดเชย รายงาน DMIS-DM เมื่อยกเลิก  จะทำการเชื่อมโยงโปรแกรมให้ผู้ใช้อัตโนมัติ ระบบ ทำการประมวลผลการรับข้อมูลอัตโนมัติโดยคอมพิวเตอร์ 24/04/2552 DMIS for DM

70 การแจ้งปัญหา / ข้อเสนอแนะ
ปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรม เช่น พบ error message สามารถติดต่อ IT Helpdesk โทร address : ปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูล, แนวทางในการปฏิบัติ และอื่น ๆ ติดต่อ DM Coordinator ของ ร.พ. หรือ สสจ. หรือ สปสช. เขต หรือ สำนักบริหารจัดการโรคเฉพาะ สปสช. 24/04/2552 DMIS for DM


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมบริหารจัดการเบาหวาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google