งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เตรียมการและปฏิบัติ ตามแผน การระบาดใหญ่ของ โรคไข้หวัดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เตรียมการและปฏิบัติ ตามแผน การระบาดใหญ่ของ โรคไข้หวัดใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เตรียมการและปฏิบัติ ตามแผน การระบาดใหญ่ของ โรคไข้หวัดใหญ่

2 คณะทำงานหลัก - การติดต่อและ บทบาทหน้าที่ ชื่อ สกุล โทรศัพท์ ที่ทำงาน โทรศัพท์นอก สถานที่ ทำงาน / มือถือ บทบาทหน้าที่ ต่อการระบาด ผู้รับผิดชอบรอง นายยงยุทธ สุภัคพงศ์ วิไล 0-2590- 3093 089-6676109 1. ตรวจเช็คระบบสแกนรายนิ้วมือ (Finger Scan) 2. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) 3. ตรวจเช็คระบบปรับอากาศ (Air Condition) 4. ตรวจเช็คระบบ Proxy Server 5. ตรวจเช็คระบบกำแพงไฟ หรือ Firewall 6. ตรวจเช็คระบบป้องกันการบุก รุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IDP) 7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ นายกอบชัย จรรยาวัฒน์ น. ส. สุพจนา คุ้มวงษ์ นายกอบชัย จรรยา วัฒน์ 0-2590- 3093 086-9366638 1. ตรวจเช็คระบบเชื่อมโยงระบบ เครือข่ายสำนักเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวง สาธารณสุข 2. ตรวจเช็คระบบเชื่อมโยง เครือข่ายภายในหน่วยงาน ส่วนกลางกรมฯ 3. ตรวจเช็คระบบเชื่อมโยง เครือข่ายระหว่างหน่วยงาน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ของกรมฯ 4. ตรวจเช็คระบบ Backup Server 5. ตรวจเช็คระบบการทดสอบ Restore ข้อมูล นายยงยุทธ สุภัค พงศ์วิไล น. ส. สุพจนา คุ้มวงษ์

3 ชื่อ สกุล โทรศัพท์ ที่ทำงาน โทรศัพท์นอก สถานที่ ทำงาน / มือถือ บทบาทหน้าที่ ต่อการระบาด ผู้รับผิดชอบรอง น. ส. สุพจนา คุ้ม วงษ์ 0-2590- 3093 085- 9943328 1. ตรวจเช็คระบบการรับส่งเมล์ 2. ตรวจเช็คระบบป้องกันไวรัส คอมพิวเตอร์ 3. ตรวจเช็ค Server ระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 4. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและ ระบบงาน นายยงยุทธ สุภัค พงศ์วิไล นายกอบชัย จรรยาวัฒน์

4 รายละเอียด ผู้ที่ติดต่อภายนอก องค์กรชื่อ สกุลโทรศัพท์ที่ทำงาน โทรศัพท์นอก สถานที่ทำงาน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข คุณชวลิต คุณราชิ 0-2590-1201 0-2590-1169 สำนักบริหารเทคโนโลยี สารสนเทศภาครัฐ คุณปรัสตยุ เทียมทอง 0-2612-6060 บริษัท ทรูเวฟ ( ประเทศไทย ) จำกัด คุณสุภาพร เธียรวุฒิ 0-2210-0968-9081-4228499 บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่นจำกัด คุณเทอรดพัน สหตรงจิตร คุณศุภโชค ณ ระนอง 0-2383-8931-3089-4448554 086-3110422 บริษัท APC ( ประเทศไทย ) จำกัด Hotline091-324049 091-171818 091-324049 091-171818 สำนักงานเลขานุการกรมคุณ จเร บุญงาม คุณ ชวลิต มูลมาก 0-2590-3033084-5297712 081-8551400 ห้างหุ้นส่วน อภิรเซอร์วิส จำกัดคุณบุญรอด 0-2215-5510081-7327727 081-3451245

5 ขั้นตอนการปฏิบัติของทีมงาน ก่อนการระบาด ทีม : กลุ่มปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เครือข่าย และการสื่อสาร ผู้จัดการ : นพ. สมศักดิ์ ไชยวัฒน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์สารสนเทศ ผู้จัดการสำรอง : ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 1. ประชุมกลุ่ม ปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ เพื่อพิจารณา แนวทาง วิธีการ ดำเนินงาน รวมทั้งการ มอบหมายงาน ภายในกลุ่ม 2. พิจารณา มอบหมายงาน เจ้าหน้าที่ภายใน กลุ่ม และ / หรือ เจ้าหน้าที่ในทีม อื่น ให้ ปฏิบัติงานแทน กรณีเกิดการ เจ็บป่วย โดย จัดลำดับตาม ศักยภาพของแต่ ละบุคคล ก่อนการระบาด – ระยะ เตรียมการ 1. จัดเตรียมเครื่อง คอมพิวเตอร์ พร้อม อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และโปรแกรมระบบงาน ซึ่งมีคุณลักษณะ และ คุณภาพที่เหมาะสมกับ การใช้งานให้เพียงพอ 2. มีกระบวนการในการ ทดสอบความมั่นคง ของระบบสารสนเทศ ทั้งในด้าน Hardware และ Software 3. จัดทำคู่มือการคืนระบบ และแก้ไขปัญหาจาก ภัยพิบัติ พร้อมทั้งทำ การทดสอบคู่มือ 4. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งการ ซ้อมปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 1. นายยงยุทธ สุภัคพงศ์วิไล 2. นายกอบชัย จรรยาวัฒน์ 3. นส. สุพจนา คุ้มวงษ์ เอกสาร / ทรัพยา กร 1. เงิน งบประมา ณ 2. บุคลากร 3. คู่มือ

6 ระหว่างการระบาด ระหว่างการระบาด - ระยะ การระบาด ผู้รับผิดชอบเวลาที่ใช้ ( ชม./ วัน ) เอกสาร / ทรัพยากร 1. มีกระบวนการในการ ทดสอบความมั่นคงของระบบ สารสนเทศ ทั้งในด้าน Hardware และ Software 2. มีกระบวนการ หรือระบบใน การสำรองและกู้คืนข้อมูล 3. ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ระบบเครือข่ายให้สามารถใช้ งานได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว 1. นายยงยุทธ สุภัคพงศ์วิไล 2. นายกอบชัย จรรยาวัฒน์ 3. นส. สุพจนา คุ้ม วงษ์ 1. ภายใน 24 ชั่วโมง 2. ภายใน 24 ชั่วโมง 3. ภายใน 24 ชั่วโมง 1. เงิน งบประมาณ 2. บุคลากร 3. คู่มือ

7 หลังการระบาด หลังการระบาด - ระยะฟื้น ตัว ผู้รับผิดชอบเวลาที่ใช้ ( วัน / เดือน ) เอกสาร / ทรัพยาก ร 1. ประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ 2. รายงานผลการ ดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 1. นายยงยุทธ สุภัคพงศ์วิไล 2. นายกอบชัย จรรยาวัฒน์ 3. นส. สุพจนา คุ้ม วงษ์ 1. ภายใน 1 เดือน 2. ภายใน 1 เดือน


ดาวน์โหลด ppt เตรียมการและปฏิบัติ ตามแผน การระบาดใหญ่ของ โรคไข้หวัดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google