งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารเคมีที่ใช้ในการควบคุม แมลงนำโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารเคมีที่ใช้ในการควบคุม แมลงนำโรค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารเคมีที่ใช้ในการควบคุม แมลงนำโรค
บรรยายโดย ดอกรัก ฤทธิ์จีน กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง

2 กลุ่มของสารเคมีกำจัดแมลง
1. Chlorinated hydrocarbon compounds หรือ Organo - chlorine มีสารประกอบสำคัญ : Cl , H , C ได้แก่ DDT , Dieldrin , Lindane 2. Organo - phosphorus compounds มีสารประกอบสำคัญ : - P ได้แก่ Malathion , Fenitrothion 3. Carbamate compounds มีสารประกอบสำคัญ : - คาร์บาริลกรุ๊ป ได้แก่ Propoxur , Bendiocarb

3 4. Synthetic pyrethroids : - Pyrethrins
ได้แก่ Deltamethrin , Permethrin สารเคมีกลุ่มย่อย ได้แก่ : - - Insect development inhibitor - (สารยับยั้งการเจริญเติบโต) เป็นพวก : - Juvenile hormones Methoprene ( Altosid ) - Microbial insecticides : - Bacillus thuringiensis Bacillus sphaericus

4 หลักในการพิจารณาเลือกใช้สารเคมีกำจัดแมลง
มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงสูง มีความเป็นพิษต่อคนและสัตว์ต่ำ มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมต่ำ สลายตัวเร็ว ไม่ตกค้าง มีผลกระทบต่ำต่อแมลงที่มีประโยชน์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ราคาไม่แพงและหาซื้อสะดวก

5 หลักในการพิจารณาเลือกใช้สารเคมีกำจัดแมลง
ไม่ทำให้เกิดรอยเปื้อนหรือคราบสกปรกติดตามฝาผนังและเครื่องเรือน สามารถใช้ได้กับเครื่องพ่นที่มีอยู่และไม่ทำให้เครื่องพ่นผุกร่อนสึกหรอง่าย เลือกใช้สูตรหรือรูปแบบและความเข้มข้นที่เหมาะสมกับแมลงและชนิดของเครื่องพ่นเคมี เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากถุกต้องผ่านการควบคุมและตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6 ตัวอย่าง Deltacide ประกอบด้วย
1. Deltamethrin % W/V 2. Esbioallarthrin 10 % W/V 3. Piperonyl butoxide 17 % W/V คิดเฉพาะสารหลักในการคำนวณอัตราผสมว่า Deltacide มี Deltamethrin % W/V 100 c.c. Deltacide มีสารออกฤทธิ์ gm.

7 เหตุผลการผสมน้ำยา Deltacide มี Deltamethrin 0.5 % W/V หมายความว่า
100 c.c Deltacide มี Deltamethrin 0.5 gm Rec.Dose = gmai/hecta ถ้าใช้ 0.5 gmai จะใช้ Deltacide 100 c.c / hectare

8 1 h = 10,000 ม2 พื้นที่ 10,000 ม2 ใช้ Deltacide 100 c.c
เพิ่มปริมาณโดยเพิ่มตัวทำละลาย ULV 100 c.c. + ? = c.c. = 1,000 c.c. Fog 100 c.c. + ? = c.c. = 10,000 c.c.

9 การใช้สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยในอดีต
1 Malathion 96 % premium grade * 2 Sumithion L 40 S (Fenitrothion 40 % + 1 % Tetramethrin W/V) 3 Pirimiphos methyl 50 EC 4 Deltacide (Deltamethrin 0.5 % + piperonyl butoxide 10 % + S) 5 Resigen (Permethrin 17 % + S bioallethrin 0.75 % + piperony) 6 Sumithion Neo Fogging Z2 % Fenitrothion % Tetramethrin W/V)

10 7 1.6 % Pirimiphos methly W/V
8 Icon 2.5 EO (Lambda cyhalothrin ) 9 Perpel หรือ Perigen (Permethrin 10 % W/V ) 10 ทรายอะเบท (Abate 1 % S.G) 11 Diazinon 60 EC 12 Cislin 10

11 สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออกที่แนะนำให้ใช้ในปัจจุบัน
 ออร์กาโนฟอสเฟต Malathion อัตราการใช้ gm-ai/hectare Fenitrothion อัตราการใช้ gm-ai/hectare Naled อัตราการใช้ gm-ai/hectare Pirimiphos - methyl อัตราการใช้ gm-ai/hectare

12 สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออกที่แนะนำให้ใช้ในปัจจุบัน(ต่อ)
 ไพรีทรอยต์ Deltamethrin อัตราการใช้ gm-ai/hectare Resmethrin** อัตราการใช้ gm-ai/hectare Bioresmethrin** อัตราการใช้ gm-ai/hectare Permethrin** อัตราการใช้ gm-ai/hectare Cypermethrin** อัตราการใช้ gm-ai/hectare Lambda - cyhalothrin อัตราการใช้ gm-ai/hectare * ข้อมูลจาก PAHO 1982 ,WHO 1984 ** สารเคมีที่ยังไม่เคยใช้ในงานควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ผ่านมา

13 องค์การอนามัยโลกแบ่งระดับอันตรายของสารเคมีฆ่าแมลงออกเป็น 4 ระดับ
1. ชนิดมีพิษอันตรายร้ายแรง 2. ชนิดมีพิษอันตรายสูง 3. ชนิดมีพิษอันตรายระดับกลาง 4. ชนิดมีพิษอันตรายน้อย

14 สรุป เลือกใช้สารเคมีที่ปลอดภัย ต่อสิ่งแวดล้อม
การใช้สารเคมีที่มีคุณภาพ จะทำให้การควบคุมแมลงนำโรคมีประสิทธิภาพ เลือกสารเคมีที่ใช้ได้กับเครื่องพ่นที่มีใช้งาน


ดาวน์โหลด ppt สารเคมีที่ใช้ในการควบคุม แมลงนำโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google