งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูล
นพ.เฉวตสรร นามวาท MD., MPH., วว.เวชศาสตร์ป้องกัน(แขนงระบาดวิทยา) ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค มกราคม 2556

2 ปัญหา ผู้ป่วยวัณโรคเมือง ก. มีปัญหาขาดยาสูงมากในปี 2554
สาเหตุมาจากอะไร

3 การแก้ปัญหาอาจจะไม่ต้องใช้การวิจัย หรือใช้สถิติทุกครั้งไป
การหาสาเหตุของปัญหาอาจจะมาจาก การตรวจสอบข้อมูลเหตุการณ์ ๆ เดียว หรือข้อมูลเชิงบริหารได้ เช่น ยาขาดสต๊อคเนื่องจากปัญหาน้ำท่วม ระบบจัดส่งยาติดขัด เป็นต้น เก็บข้อมูลจากหลายคน หลายแง่มุม มาหาข้อสรุป เช่น ศึกษาพฤติกรรมการขาดยาของกลุ่มผู้ป่วย เป็นต้น ในกรณีที่สอง การใช้ระเบียบวิธีทางสถิติและการวิจัยจะช่วยให้ข้อมูลน่าเชื่อถือ ถูกต้องขึ้น

4 Emerging Infectious Diseases • www. cdc. gov/eid • Vol. 15, No
Emerging Infectious Diseases • • Vol. 15, No. 2, February 2009

5

6

7

8 การคิดวิเคราะห์ คือศิลปะการตั้งคำถามและพยายามหาคำตอบจากข้อมูลที่มี
ขอบคุณครับ การคิดวิเคราะห์ คือศิลปะการตั้งคำถามและพยายามหาคำตอบจากข้อมูลที่มี

9

10 ตัวอย่างบทความ ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตายของผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่มีการติดเชื้อ HIV จงขีดเส้นใต้ส่วนที่เป็น Descriptive statistics ผลการศึกษา จากผู้ป่วย 5318 ราย มี 441 ราย(8%)เสียชีวิตระหว่างรักษาวัณโรค อายุเฉลี่ย 47 ปี(8 เดือน–97 ปี) เมื่อวิเคราะห์แบบพหุปัจจัย พบว่า ผู้ที่อายุมากกว่า 44 ปีมีความเสี่ยง ต่อการตายมากกว่ากลุ่มอายุ 15–44 ปี [age 45– 64, aRR 2.9 (CI 2.2–3.8)] [age > 64 years, aRR 5.0 (CI 3.9–6.6)] สัญชาติไทย [aRR 3.9 (CI 1.6–9.5)], MDR-TB [aRR 2.8 (CI 1.7– 4.8)], สถานภาพโสด [aRR 1.4 (CI 1.2–1.7)]


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google