งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552
กระทรวงสาธารณสุข

2 การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประสานความร่วมมือในการรายงานผล การปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการในระดับ จังหวัด อำเภอ /การตั้งจุดตรวจ บริการร่วม และการตั้งจุดตรวจวัดความสุข

3 ผู้บริหารระดับสูงออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552 รมว.สธ. (นายวิทยา แก้วภราดัย) รองปลัด สธ. (นพ.ไพจิตร์ วราชิต) อธิบดีกรม คร. (นพ.มล.สมชาย จักรพันธุ์) และคณะ ตรวจเยี่ยมในเส้นทาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ ช่วงวันที่ 31 ธ.ค.51 – 1 ม.ค.52

4 รมว.สธ. (นายวิทยา แก้วภราดัย)
รองปลัด สธ. (นพ.ไพจิตร์ วราชิต) อธิบดีกรม คร. (นพ.มล. สมชาย จักรพันธุ์) และคณะ ตรวจเยี่ยมในเส้นทางภาคตะวันออกและภาคใต้ ช่วงวันที่ 31 ธ.ค ม.ค.52

5 ผู้บริหารระดับสูงออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552 รมช. สธ. (นายมานิต นพอมรบดี) และคณะตรวจเยี่ยมในเส้นทางภาคกลาง ในวันที่ 31 ธ.ค.51 และวันที่ 4ม.ค.52

6 รมช.สธ.(นายมานิต นพอมรบดี)
และคณะ ตรวจเยี่ยมใน เส้นทางภาคกลาง ในวันที่ 31 ธ.ค.51 และ วันที่ 4 ม.ค.52

7 ผู้บริหารระดับสูงร่วมปฏิบัติงานในศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552 รองอธิบดีกรม คร. (นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล) และ เลขาธิการ สพฉ. เข้าร่วมพิธีเปิด ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และแถลงข่าวในวันที่ 29 ธ.ค.51

8 ผู้บริหารระดับสูงร่วมปฏิบัติงานใน
ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552 ปลัดสธ. (นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์) เข้าร่วมพิธีปิดศูนย์อำนวยการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และแถลงข่าว ในวันที่ 6 ม.ค.52

9 ผู้บริหารระดับสูงร่วมปฏิบัติงานใน ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552 รมช. สธ. (นายมานิต นพอมรบดี) เป็นประธานในการแถลงข่าว ประจำวัน ในวันที่ 2 ม.ค.52

10 ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขร่วมปฏิบัติงาน
ในศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552 ผู้แทนกรม คร. และผู้แทน สพฉ. ร่วมประชุมและแถลงข่าว ประจำวันแก่สื่อมวลชนทุกวัน

11 การเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552
ของกระทรวงสาธารณสุข สพฉ. วิเคราะห์ข้อมูลผลการออกปฏิบัติการให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เป็นรายวันส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการ ส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค.51 - วันที่ 5 ม.ค.52 สำนักระบาดวิทยา รวบรวมข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (IS) จาก รพ.เครือข่าย 29 แห่ง และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ในประเด็น ระบบปฏิบัติการของหน่วย EMS คุณภาพบริการ พฤติกรรมเสี่ยงของผู้บาดเจ็บรุนแรง นำเสนอผลการวิเคราะห์ หลังวันที่ 14 ม.ค.52 สคร สุ่มสำรวจการขายสุราในสถานที่และเวลาห้ามขาย ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.51 - วันที่ 4 ม.ค. 52

12 สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552 วันที่ 30 ธันวาคม 2551 – 5 มกราคม 2552 กระทรวงสาธารณสุข

13 ข้อมูลศูนย์อำนวยการฯ
สถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2552 เปรียบเทียบกับปี (จำนวน 7 วัน) ปี พ.ศ. ข้อมูลศูนย์อำนวยการฯ การเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) บาดเจ็บ (คน) เสียชีวิต (คน) 2549 4,194 4,772 441 2550 4,456 4,943 449 2551 4,475 4,903 401 2552 3,824 4,107 367 การเพิ่ม/ลด (+ เพิ่ม/ - ลด) 2551/2552 -14.55% -16.23% -8.48% (ข้อมูลจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน)

14 พาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ (84.19%)
รถปิกอัพ (6.57%) รถเก๋ง/แท็กซี่ (3.55%) สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ จากเมาสุรา (41.80%) / ขับรถเร็วเกินกำหนด (22.91%) / ตัดหน้ากระชั้นชิด (13.39%) ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ถนน อบต./หมู่บ้าน(34.13%) ทางหลวงแผ่นดิน (33.81%) จุดเกิดเหตุเป็นทางตรง (57.90%) ทางโค้ง (19.56%) ทางแยก (12.08%) ช่วงอายุของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ต่ำกว่า 25 ปี (43.79%) วัยแรงงาน อายุ ปี (41.31%)

15 1 2 การสำรวจการขายสุราในสถานที่และเวลาห้ามขาย
(ปั๊มน้ำมัน สถานศึกษา และศาสนสถาน) การขายสุราในสถานที่ห้ามขายใน ปั๊มน้ำมัน 12.5% ของจำนวนปั๊ม ที่ทำการสำรวจ 713 แห่ง วัด พบเพียง 1 แห่ง ในจำนวน 242 แห่ง ที่ทำการสำรวจ ไม่พบในสถานศึกษา 1 สำหรับการขายสุราในเวลาที่ห้ามขาย พบกระทำผิด 6.9% ซึ่งน้อยกว่า เทศกาลที่ผ่านมา (ปีใหม่ 51 = 53.2% ปีใหม่ 50 = 16.3% สงกรานต์ 51 = 56.8% สงกรานต์ 50 = 26.2%) 2

16 3 4 การสำรวจการขายสุราในสถานที่และเวลาห้ามขาย
(ปั๊มน้ำมัน สถานศึกษา และศาสนสถาน) จังหวัดที่มีการกระทำผิดขายสุรา ในเวลาห้ามขายมากที่สุด คือขอนแก่น (94.7%) รองลงมาคือ กระบี่ (44.8%) และบุรีรัมย์ (42.9%) 3 เหตุผลที่กระทำผิด - ไม่ทราบกฎหมาย (30.0%) - ทราบว่ามีกฎหมายแต่ต้องการมีรายได้ (23.6%) - ไม่เคยมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง (21.6%) 4

17 หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
การออกปฏิบัติการของ หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การให้บริการ EMS ทุกประเภท (ทั้งอุบัติเหตุจราจรและเจ็บป่วยฉุกเฉินอื่นๆ ) รวม 19,982 ครั้ง ในปี 2551 = 16,773 ครั้ง (เฉลี่ย 2,396 ครั้ง/วัน) การให้บริการ EMS เฉพาะอุบัติเหตุจราจรเพียงอย่างเดียว สูงถึง 7,804 ครั้ง (ปี 2550 = 4,729 ครั้ง ปี 2551 = 7,590 ครั้ง) คิดเป็น 39% ของการให้บริการทุกประเภท

18 หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
การออกปฏิบัติการของ หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การออกปฏิบัติงาน ตั้งแต่รับโทรศัพท์ถึงที่เกิดเหตุ (Response Time) 10 นาที % ลดลงกว่าปี % การใช้โทรศัพท์ 1669 เพิ่มขึ้นจากปี 2551 = 1.2 เท่า คิดเป็น 53% ของการรับแจ้งเหตุทั้งหมด ---- ปี 2551 = 8,895 ครั้ง ปี 2552 =10,618 ครั้ง การเสียชีวิตจากการจมน้ำเพิ่มขึ้นมากจากปี 2551 = 8 เท่า ปี 2551 = 5 ราย / ปี 2552 = 40 ราย)

19


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google