งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสารความเสี่ยง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสารความเสี่ยง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสื่อสารความเสี่ยง
เดือนเพ็ญ โยเฮือง พยม.,นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

2 หัวข้อของการนำเสนอ: หลักการวิเคราะห์ความเสี่ยง การสื่อสารความเสี่ยง

3 หลักการวิเคราะห์ความเสี่ยง
Principles of Risk Analysis

4 การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงต้องเป็นไปตามแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งประกอบด้วย
การประเมินความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยง และ การสื่อสารความเสี่ยง

5 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
หลักการทั่วไป สม่ำเสมอ บันทึก เปิดกว้าง โปร่งใส

6 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
การบริหารจัดการ ความเสี่ยง Risk Management การประเมินความเสี่ยง Risk Assessment การสื่อสารความเสี่ยง Risk Communication

7 การสื่อสารความเสี่ยง
เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นแบบ ปฏิสัมพันธ์ ในกลุ่มของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ประเมินความเสี่ยง ผู้บริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริโภคและสื่อมวลชน อุตสาหกรรม นักวิชาการ ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ

8 การสื่อสารความเสี่ยง มุ่งประเด็นไปที่
การสื่อสารความเสี่ยง มุ่งประเด็นไปที่ ตัวความเสี่ยง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง การมองภาพความเสี่ยง (Risk perception) การอธิบายวิธีการประเมินความเสี่ยง การตัดสินใจในการบริหารจัดการความเสี่ยง

9 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการสื่อสารความเสี่ยง
Risk bearers - ผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบเชิงลบจากความเสี่ยง 􀁡Risk generators - ผู้ที่ทำให้มีโอกาสเกิดความเสี่ยง 􀁡Risk ad ocates – ชี้บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการสื่อสาร ความเสี่ยง 􀁡Risk mitigators - ผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิที่ศึกษาตรวจสอบความเสี่ยง และเสนอวิธีการลดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 􀁡Risk arbiters - ผู้ที่นำฝ่ายที่มีข้อขัดแย้งมาต่อรองและหาข้อตกลง ร่วมกัน

10 การสื่อสารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
จำเป็นในทุกขั้นตอนของการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11 เพิ่มความมั่นใจและความเชื่อมั่น
การสื่อสารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล สร้างความเข้าใจแก่ทุกฝ่าย เพิ่มความมั่นใจและความเชื่อมั่น


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสารความเสี่ยง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google