งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการด้วยหัวใจ : จริงใจ สุจริต เสมอภาค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการด้วยหัวใจ : จริงใจ สุจริต เสมอภาค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริการด้วยหัวใจ : จริงใจ สุจริต เสมอภาค
ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ บริการด้วยหัวใจ : จริงใจ สุจริต เสมอภาค ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ

2 ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ
บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ

3 ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ
ประเภท บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ข้าราชการ) บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ (ผู้ออกจากราชการที่มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ) บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ลูกจ้างประจำ) บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานราชการ) ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ

4 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธรณสุข
ลักษณะ ด้านหน้า ด้านหลัง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธรณสุข ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ

5 ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ
จุดเด่น ทันสมัย สวยงาม คงทน ลดต้นทุน สะดวก รวดเร็ว ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ

6 บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ข้าราชการ)
แนวทางการออกบัตร บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ข้าราชการ) บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ (ผู้ออกจากราชการที่มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ) ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ

7 ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ
กรณีการออกบัตร  บัตรเก่ายังใช้ได้  แต่งเครื่องแบบเดิม  ไม่เปลี่ยนแปลง ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ

8 ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ
เครื่องแบบพิธีการ เครื่องแบบเต็มยศ เครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบปกติขาว ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ

9 เครื่องแบบปฏิบัติการ
ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ

10 เครื่องแบบปฏิบัติการ
เครื่องหมายอินทรธนู เครื่องแบบพิธีการ เครื่องแบบปฏิบัติการ ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ

11 ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ
กรณีการออกบัตร  บัตรเก่ายังใช้ได้  แต่งเครื่องแบบเดิม  ไม่เปลี่ยนแปลง ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ

12 ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ
นก นอกราชการ ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ

13 > เขียนคำขอมีบัตรประจำตัวฯ > ลงลายมือชื่อ
การขอมีบัตร > เขียนคำขอมีบัตรประจำตัวฯ > ลงลายมือชื่อ > พิมพ์ (ชื่อ/ตำแหน่ง/เลขประจำตัวประชาชน/หมู่โลหิต) ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ

14  ยื่นเรื่องที่หน่วยงานต้นสังกัด
การยื่นเรื่อง  ยื่นเรื่องที่หน่วยงานต้นสังกัด  ยื่นเรื่องที่ฝ่ายประเมินฯ กองการเจ้าหน้าที่ รอรับได้เลย  ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ

15 การให้เป็นสุขกว่าการรับ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เลือก ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ – 8  คุณจิดาภา คุณชาตรี ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ

16 ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ
KOB KUN KUB..... ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ


ดาวน์โหลด ppt บริการด้วยหัวใจ : จริงใจ สุจริต เสมอภาค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google