งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ
นางกาญจนา ทองย้อย หัวหน้าฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ ปฏิบัติราชการประจำที่ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร

2 นางสาวรัชนีพร แสงไชย บุคลากร 7ว รักษาการหัวหน้าฝ่ายประเมินฯ

3 นางสาวอรพินธ์ พงษ์พิศุทธ์สกุล
บุคลากร 6ว รับผิดชอบส่วนกลาง, สคร.1 - 4 นางชูชอบ เจียมสวัสดิ์พันธ์ บุคลากร 6ว รับผิดชอบ สคร.5 - 7

4 นางสาวเกศินี เกียรติกุล
บุคลากร 6ว รับผิดชอบ สคร นางสมฉัตร คำพรรณ์ บุคลากร 5 รับผิดชอบ สถาบันบำราศฯ,สถาบันราชประชาฯ,สคร 11-12

5 นางจิดาภา สุวิทยะศิริ
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2 ธุรการฝ่าย

6 หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ
มีหน้าที่รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ Competency การลาตามระเบียบ การลาข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ (ยกเว้นลาศึกษา และฝึกอบรม ดูงาน) การออกบัตรประจำตัวข้าราชการ ข้าราชการบำเหน็จบำนาญ และลูกจ้าง การดำเนินการเกี่ยวกับประเมินประสิทธิภาพของข้าราชการและลูกจ้าง (มาตรา 114,115 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535) การพิจารณาความดีความชอบ และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ ข้าราชการและลูกจ้าง และผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ การบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ และการขอบำเหน็จลูกจ้าง


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google