งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมคำนวณหาค่า tan

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมคำนวณหาค่า tan"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมคำนวณหาค่า tan
โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 กลุ่มที่ 6

2 บทที่ 1 บทนำ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ทุกวันนี้คณิตศาสตร์มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้า ชั่ง ตวง วัด หรือการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง ล้วนแต่ใช้คณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องโดยทั้งสิ้น ทางผู้จัดทำเล็งเห็นความสำคัญและความสัมพันธ์ของวิชาคณิตศาสตร์และวิชาคอมพิวเตอร์ จึงคิดที่จะจัดทำโครงงานนี้ขึ้น ค่า tan เป็นฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ ที่มีความยากในการหา ทางผู้จัดทำจึงได้เขียนโปรแกรมภาษาซีในการหาค่า tan โดยใช้โปรแกรม Dev-C ในการเขียน

3 บทที่ 1 บทนำ วัตถุประสงค์ของโครงงาน
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการคำนวณค่า tan ขอบเขตของโครงงาน โปรแกรมสามารถคำนวณค่า tan ได้จากมุมเท่านั้น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. เป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษาซี ในระบบงานอื่นๆ 2. อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการคำนวณหาค่า tan ของมุมที่ต้องการ คำนวณ นิยามศัพท์เฉพาะ โปรแกรมการคำนวณหาค่า tan หมายถึง โปรแกรมที่มีการคิดคำนวณค่า tan โดยการใส่มุมที่ต้องการหาลงไป

4 บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน ขั้นตอนวิธีดำเนินงาน
บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน ขั้นตอนวิธีดำเนินงาน 1. จับฉลากเลือกหัวข้อโครงงาน 2. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับตรีโกณมิติและการคำนวณหาค่า tan 3. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี และโปรแกรมDev- C++ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม 4. วิเคราะห์ ออกแบบและเขียนโปรแกรมการคำนวณค่า tan 5. ทดลองใช้งานและทำการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการ ใช้งาน 6. จัดทำคู่มือเอกสารการใช้งานระบบ

5 บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน แผนงานและระยะในการดำเนินงาน

6 บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 1. Hardware ที่ใช้
บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 1. Hardware ที่ใช้ 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU MHz ขึ้นไป 1.2 หน่วยความจำ 128 MB 1.3 จอภาพ 17 นิ้ว 1.4 Hard Disk 20 GB 1.5 การ์ดแสดงผลคุณภาพสูง 1.6 Mouse 1 อัน 1.7 Keyboard 1 อัน 2. Software ที่ใช้ โปรแกรม Dev-C++

7 บทที่ 4 การวิเคราะห์ระบบและพัฒนาโปรแกรม
1. วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อคำนวณหาค่า tan ของมุมที่ต้องการสร้าง ออกแบบผลลัพธ์ ( Output )

8 บทที่ 4 การวิเคราะห์ระบบและพัฒนาโปรแกรม
การเขียนโปรแกรม #include <stdio.h> #include <math.h> #include<conio.h> main() { float degree,radians,pi=3.141; printf(" The program calculates the tan\n\n"); printf("********************************\n\n"); printf("enter a degree :"); scanf("%f",& degree); radians= degree*pi/180; printf("tan(%0.3f) is%0.3f\n",degree,tan(radians)); getch(); }

9 บทที่ 4 การวิเคราะห์ระบบและพัฒนาโปรแกรม
เมื่อรันโปรแกรมคำนวณค่า Tan โปรแกรมจะรอให้ใส่ขนาดของมุม

10 บทที่ 4 การวิเคราะห์ระบบและพัฒนาโปรแกรม
เมื่อใส่ขนาดของมุม แล้วกด Enter โปรแกรมจะคำนวนต่า Tan และจบโปรแกรม

11 บทที่ 5 บทสรุป สรุปผลการดำเนินงาน
โปรแกรมการคำนวณค่า tan ทำงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ โปรแกรมสามารถคำนวณค่า tan ได้อย่างถูกต้อง ข้อจำกัดของโปรแกรม - ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโปรแกรมครั้งต่อไป นำผลการวิเคราะห์การออกแบบมาเป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเพิ่มเมนูสำหรับผู้ใช้เลือกคำนวณค่า sin และ cos เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ที่สุด

12 ขอบคุณที่รับชมค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมคำนวณหาค่า tan

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google