งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมคำนวณค่าไซน์ (Sine)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมคำนวณค่าไซน์ (Sine)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมคำนวณค่าไซน์ (Sine)
Powerpoint Templates

2 ผู้จัดทำ ด.ญ.ญาณิภัค สดคมขำ เลขที่ 2 ด.ญ.อาจรีย์ ดรดี เลขที่ 13
ด.ญ.ญาณิภัค สดคมขำ เลขที่ 2 ด.ญ.อาจรีย์ ดรดี เลขที่ 13 ด.ญ.ชนิกานต์ ดาวหน เลขที่ 18 ด.ญ.บุญญา ขำเพ็ง เลขที่ 25 ด.ญ.ปลายฝน บุญเกิด เลขที่ 28 ชั้น ม.3/1

3 โปรแกรมคำนวณค่าไซน์ (Sin)
โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา ง 23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2556

4 บทที่ 1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ตรีโกณมิติเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาคณิตศาสตร์ที่มีความสำคัญและซับซ้อน โดยมี เนื้อหาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของความยาวด้านและมุมในรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ในรูปฟังก์ชัน ไซน์(sine) โคไซน์(cosine) แทนเจนท์(tangent) และส่วนกลับของทั้ง 3 ฟังก์ชัน เป็นปัญหาทำให้นักเรียนส่วนใหญ่มักจะสับสนเกี่ยวกับการคำนวณค่าของฟังก์ชัน

5 วัตถุประสงค์ ขอบเขตของโครงงาน
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคำนวณค่าไซน์ (Sine) ขอบเขตของโครงงาน โปรแกรมสามรถคำนวณค่าไซน์(sine)ได้จากค่าของมุมที่รับจากแป้นพิมพ์ตามเงื่อนไขของโปรแกรม ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. เป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษาซี ในระบบงานอื่นๆ 2. อำนวยความสะดวกในการคำนวณค่าไซน์(sine)

6 นิยามศัพท์เฉพาะ ตรีโกณมิติ เป็นแขนงหนึ่งของคณิตศาสตร์ว่าด้วยการวัดรูปสามเหลี่ยมต่างๆโดยหาความสัมพันธ์ระหว่างด้านและมุม จะปรากฏในลักษณะคาบหรือ อัตราส่วนของด้าน 2 ด้านของ รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก Sine ของมุม คือ อัตราส่วนของความยาวด้านตรงข้าม ต่อ ความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก

7 บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน ขั้นตอนวิธีดำเนินงาน 1. เสนอหัวข้อโครงงาน
1. เสนอหัวข้อโครงงาน 2. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการคิดคำนวณค่า sine 3. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี และโปรแกรม Dev-C++ ที่ใช้ในการเขียน โปรแกรม 4. วิเคราะห์ ออกแบบและเขียนโปรแกรมการคำนวณค่า sine 5. ทดลองใช้งานและทำการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน 6. นำเสนอผลงาน

8 แผนงานและระยะในการดำเนินงาน
ตารางที่ 2 แสดงแผนงานและระยะเวลาในการดำเนินงาน ขั้นตอนดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ส.ค.56 ก.ย.56 1. เสนอหัวข้อโครงงาน 2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 3. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการคิดคำนวณค่า sine 4. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี และโปรแกรม Dev-C++ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม 5. วิเคราะห์ ออกแบบและเขียนโปรแกรมการคำนวณค่าค่า sine 6. ทดลองใช้งานและทำการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน 7. จัดทำคู่มือเอกสารการใช้งานระบบ

9 ***********************************************
บทที่ 4 การวิเคราะห์โปรแกรมและพัฒนาโปรแกรม การวิเคราะห์ระบบ 1. วัตถุประสงค์ของงาน คำนวณหาค่า sine ของมุมต่างๆ ออกแบบผลลัพธ์ ( Output ) ภาพที่ 2 การออกแบบผลลัพธ์โปรแกรมคำนวณค่า sine โปรแกรมคำนวณค่าsine *********************************************** มุมที่ต้องการทราบค่า : ………………………. ค่า sine ที่โปรแกรมคำนวณได้ : ………………..

10 3. ข้อมูลนำเข้า ( Input ) ได้แก่ ขนาดของมุมที่หาค่า
ชื่อตัวแปรที่ใช้ degree เก็บข้อมูล ขนาดของมุมที่หาค่า radians เก็บข้อมูล ¶ /2 pi เก็บข้อมูล 5. ขั้นตอน/ลำดับงาน เริ่ม รับค่าขนาดของมุม (degree) คำนวณค่า sine จาก radians = pi*degree/180 แสดงค่าsine ที่ได้จากการคำนวณ จบ

11 ภาพที่ 3 ผังงานโปรแกรมคำนวณค่า sine
6. ผังงาน ภาพที่ 3 ผังงานโปรแกรมคำนวณค่า sine จบ Degree , radians , pi degree Radians = degree * pi/180 Sin(degree) เริ่ม

12 การเขียนโปรแกรม #include<stdio.h> #include<math.h> #include<conio.h> main() { float degree,radians,pi=3.141; printf("calculating sin program\n"); printf("************************\n"); printf("enter a degree:"); scanf("%f",&degree); radians = degree*pi/180; printf("sin(%0.2f)is %0.2f\n",degree,sin(radians)); getch();

13 การทดสอบระบบ ภาพที่ 1 เมื่อรันโปรแกรมคำนวณค่า sine โปรแกรมจะรอให้ใส่ขนาดของมุมที่ต้องการทราบค่า

14 ภาพที่ 2 เมื่อใส่ขนาดของมุมที่ต้องการทราบค่า แล้วกด Enter โปรแกรมจะคำนวณค่า sine และ จบโปรแกรม

15 บทที่ 5 บทสรุป สรุปผลการดำเนินงาน
โปรแกรมการคำนวณค่าsine ทำงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ โปรแกรมสามารถคำนวณค่าsine ของมุมที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง ข้อจำกัดของโปรแกรม โปรแกรมรองรับการคำนวณเฉพาะค่า sine ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโปรแกรมครั้งต่อไป นำผลการวิเคราะห์การออกแบบมาเป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเพิ่มเมนูสำหรับผู้ใช้เลือกการคำนวณค่า sine cosine tangent

16 อ้างอิง กาญจนา โยธายุทธ. (2556). ใบความรู้ที่ 4 การเขียนโปรแกรมภาษาซี. อัดสำเนา. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ โดย (ออนไลน์) ตรีโกณมิติ โดย วิกิพีเดีย (ออนไลน์)

17 ภาคผนวก


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมคำนวณค่าไซน์ (Sine)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google