งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Skills Development in the Workplace ที่สร้างความยิ่งใหญ่ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Skills Development in the Workplace ที่สร้างความยิ่งใหญ่ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Skills Development in the Workplace ที่สร้างความยิ่งใหญ่ได้
สิริวัน ร่มฉัตรทอง เลขาธิการ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย Skills Development in the Workplace ความ สามารถ ศักยภาพ ความขัดแย้ง อำนาจ & การเมืองในองค์กร ผลที่เกิดจาก “คน” ผลิตภาพ พึงใจในงานขาด สาย ลาออก วัฒนธรรมองค์การ การพัฒนาองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รายบุคคล กำเนิด ความเป็นมา บุคลิกลักษณะ การทำงาน เป็นทีม กระบวนการ ตัดสินใจ การเรียนรู้ในองค์การ แรงจูงใจ โอกาสในการเรียนรู้ ทัศนคติ ค่านิยม การสื่อสารในองค์กร การรับรู้ มุมมอง ปัจจัยนำเข้า ทรัพยากรบุคคล Learning Organization ทัศนคติ คือสิ่งเล็กๆ ที่สร้างความยิ่งใหญ่ได้

2 อยากได้เท่าคนอื่นแต่ออกแรงน้อยกว่า
อยากชนะ อยากได้เท่าคนอื่นแต่ออกแรงน้อยกว่า คุณทำเต็มที่แล้วหรือยัง! กินแรงเพื่อน FREE RIDERS ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มสมรรถภาพ- ควรจะเป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบของใคร?

3 ทำไมภาคธุรกิจไทยควรต้องให้ความสำคัญกับ การเรียนรู้ในองค์การ
องค์การขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ โครงสร้างองค์การเริ่มเรียบง่าย ลดความซับซ้อน การเรียนรู้ ผลของความสำเร็จ เริ่มตระหนักว่าการพัฒนาพนักงานเป็นกุญแจสู่ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของธุรกิจ รู้ถึงความจำเป็นที่จะต้องจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอที่จะพัฒนาบุคลากร การให้ความรู้ การเพิ่มทักษะ สมรรถนะ รู้สึกว่าพนักงานระดับต้นถึงระดับกลาง ที่มีทักษะในการทำงานเพียงอย่างเดียว จะไม่ช่วยให้องค์กรอยู่รอดและเติบโต จำเป็นต้องวางแผน แนวทางการพัฒนาบุคลากรเป็นประจำทุกปี คาดหวังว่าพนักงานจะต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ รู้จักหาความรู้และพัฒนาด้วยตนเองด้วย นายจ้างบางรายให้แรงจูงใจกับลูกจ้างที่รู้จักหาความรู้และพัฒนาศักยภาพตนเอง 3

4 โรงเรียนในโรงงาน ส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน
จัดสอนวิชาช่างด้วยช่างทองหลวง 4

5 การพัฒนาทักษะ ความรู้ ในสถานประกอบการ
องค์การขนาดเล็กและจิ๋ว ปัญหาไม่มีเวลาให้คนพัฒนา - ไม่มีเวลา งานเต็มมือทุกคน - ไม่มีเงิน ทุนน้อย เงินต้องใช้หมุนเวียน งบฝึกอบรมมีไว้สำหรับหลักสูตรที่ถูกบังคับด้วยกฎหมาย 5

6 ยิ่งรู้มาก ยิ่งใช้ยาก
ความเชื่อดั้งเดิม เกี่ยวกับการพัฒนาคนในองค์การ ยิ่งรู้มาก ยิ่งใช้ยาก ส่งคนไปอบรมทำให้เสียเวลาทำงาน เสียงาน ไม่ใส่ใจงาน การฝึกอบรมนอกเหนืองานที่ทำ ทำให้งานที่ทำอยู่ไม่ก้าวหน้า Employers are afraid that the workers will leave the company for a better job offer (brain-drain) and may be more hard headed or difficult to manage Off-the-job, loose their opportunity for career advancement, loose their current position if they have to leave the company for a period of time ถูกแซงหน้า เสียตำแหน่ง มีคนเก่งให้จ้างอีกตั้งแยะ …. 6

7 ก็เหมือนเราเอาชีวิต เอาอนาคต ไปลงทุนที่นั่น คุณต้อง ดูแลฉันบ้าง
การทำงานที่ไหน ก็เหมือนเราเอาชีวิต เอาอนาคต ไปลงทุนที่นั่น คุณต้อง ดูแลฉันบ้าง ไม่ใช่เอาแต่ เก็บเกี่ยวผลงาน จากฉันอย่างเดียว ฉันต้องการงานที่มั่นคงและเงินเดือนจะต้องเพิ่มขึ้นทุกปี ถ้าฉํนต้องหยุดงานไปฝึกอบรม คุณก็ต้องให้ค่าล่วงเวลาและค่าตอบแทนอื่นที่ฉันควรได้ถ้าฉันไม่ได้เสียเวลาไปอบรมตามที่คุณสั่ง การให้ความรู้พนักงาน ทำให้ผลิตภาพสูงขึ้น ฉันต้องการให้พนักงานของฉันรู้จักพัฒนาตนเอง หาทักษะใหม่ๆ ใส่ตัว ฉันจะส่งเธอ ไปอบรมนะ ฉันต้องลงทุนมากมายนะถึงจะจ้างงานเธอได้ รีบๆทำงานเถิด องค์การจะได้เจริญเติบโต ไปอบรมทำไม เสียเวลาทำงาน 7

8 Legislations related to training
workplace learning supported by tripartite Org. Tax exemption/ tax privileges for human resources development/ training According to Skill Development Promotion Act B.E (2002) Exemption on corporate income tax to 100% from actual training expenses in academic institute or training institute specified by Ministry of Finance Exemption on corporate income tax to 100% from actual expenses in in-house training as approved by the Ministry of Labor Legislations related to training 8

9 ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร สมประโยชน์ทุกฝ่าย Win-Win Way
บทบาท ECOT ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร สมประโยชน์ทุกฝ่าย Win-Win Way จูงใจให้ นายจ้าง เห็นคุณค่าการเรียนรู้ในองค์การ ผลการทำงานดีขึ้น, ผลผลิตดีขึ้น, ผลกำไรดีขึ้น จูงใจให้ ลูกจ้าง เห็นคุณค่าการเรียนรู้ในองค์การ Learning to become a full person เรียนเพื่อเสริมคุณค่า เพื่อความก้าวหน้าของตน โน้มน้าว รัฐบาล ให้ส่งเสริมการพัฒนามนุษย์ทำงาน โดยพัฒนาทักษะ “ใหม่ ๆ” ให้สอดรับกับความต้องการใหม่ๆของตลาดโลกยุคโลกาภิวัตน์ 9

10 ความร่วมมือในการฝึกอบรมพัฒนา
MOU กับกระทรวงแรงงาน ฝึกอบรมวิทยากรของกระทรวง โดยนักเรียนทุน ECOTที่ไปผ่านการอบรมจากญี่ปุ่น MOU กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หลักสูตร HR108 ( อบรมให้รู้การบริหารจัดการบุคคลในสถานประกอบการที่มี 108 ปัญหา โดยใช้เวลาอบรม 108 ชั่วโมง MOU กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ

11 ความร่วมมือกับต่างประเทศ
APEC-IT ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการบริหารงานบุคคล 11

12 ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา
บทบาท ECOT ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร คณะอนุกรรมการ ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา องค์ประกอบคณะอนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคลในบริษัทฯ สมาชิก คณาจารย์ วิทยากร ประธานคณะอนุกรรมการปัจจุบัน คุณพรพล เด่นชา บริษัท Post Publishing จำกัด

13 Anchor Advocate Aware ECOT Triple A HOW บทบาท ECOT
ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในสถานประกอบการ “เราจะก้าวไปด้วยกัน” ECOT Triple A Anchor Act on and adhere to HRD HOW Advocate Believe in, join hands, and expand the members and public Aware Enhance understanding of HRD Concept, Applications, Impact

14 การสื่อสาร ปัจจัย แห่งความสำเร็จ ปัจจัย แห่งความสำเร็จ
ทัศนคติ วัฒนธรรมองค์การ การสื่อสาร สิ่งจูงใจ ความ ก้าวหน้าในงาน ปัจจัย แห่งความสำเร็จ ปัจจัย แห่งความสำเร็จ

15 TRUE VALUE “If you think education is expensive, try ignorance.”
THE LEARNING TRUTH “If you think education is expensive, try ignorance.” Derek Bok, Former President Harvard University we can leave them there ignorance, only they make a mistake once a day, it’s enough to ruin the company’s in the long term


ดาวน์โหลด ppt Skills Development in the Workplace ที่สร้างความยิ่งใหญ่ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google