งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานภายใน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานภายใน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐

2 การพัฒนาระบบ KM & LO และสร้างเครือข่าย

3 ด้านขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
กพร_10-2 : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง ด้านขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของส่วนราชการ คำอธิบาย หมายถึง ความสามารถในการนำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการขององค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาจากระดับของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ เป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละกิจกรรมตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ได้จัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร.

4 การจัดทำข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change)

5 องค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ การบริหารการเปลี่ยนแปลง
Strategy-focused Organization การบริหารกระบวนการ ประสิทธิภาพ efficiency ลดรอบระยะเวลาดำเนินการ การพัฒนาขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้น ลดต้นทุน & ความสูญเสีย Reengineering Lean Enterprise Six Sigma TQM เพิ่มผลผลิต กระบวนการบริหารลูกค้า คุณภาพ quality การบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management เพิ่มคุณค่า Value Creation การดูแลผู้รับบริการ เพิ่มความพึงพอใจ เพิ่มความไว้วางใจ ความโปร่งใส มีส่วนร่วม effectiveness ขีดสมรรถนะ capacity-building การวางระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ เพิ่มความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์ ทุนมนุษย์ ทุนข้อมูลสารสนเทศ&ทุนความรู้ ทุนองค์กร

6 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง
กรอบการวิเคราะห์ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.. เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 1 กลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ 1 กลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ 1 กลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ 3 เป้าหมาย ประสิทธิภาพ คุณภาพ ขีดสมรรถนะ ด้านกระบวนงาน ด้านขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากร ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง ด้านขั้นตอน / วิธีปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยี ด้านการจัดแบ่งงานและหน้าที่ ด้านบุคลากร

7 ทบทวนสิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว – การวิเคราะห์กระบวนงานปัจจุบัน
จังหวัด/ส่วนราชการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนงานในปัจจุบัน (แบบฟอร์ม 1.1 ชุด 1) กระบวนงานในปัจจุบัน (แบบฟอร์ม 1.1 ชุด 1) กระบวนงาน #1.1 กระบวนงาน #2.1 Redesign กระบวนงาน #1.2 Redesign กระบวนงาน #2.2 กระบวนงาน #1.3 กระบวนงานที่ยังไม่ได้ ดำเนินการในปัจจุบัน (แบบฟอร์ม 1.1 ชุด 2) กระบวนงานที่ยังไม่ได้ ดำเนินการในปัจจุบัน (แบบฟอร์ม 1.1 ชุด 2) กระบวนงาน #1.4 กระบวนงาน #2.3 Design กระบวนงาน #1.5 Design กระบวนงาน #1.6

8 กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์ วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน
ภาพแสดงการวิเคราะห์สิ่งที่ต้องดำเนินการ/สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนงาน กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์ วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน กระบวนงานที่ยังไม่ได้ ดำเนินการในปัจจุบัน (แบบฟอร์ม 1.1 ชุด 2) กลยุทธ์ที่ 1 กระบวนงาน #1.1 กระบวนงาน #1.2 กระบวนงาน #1.5 กระบวนงาน #1.6 กระบวนงาน #1.4 กระบวนงาน #1.3 กระบวนงานในปัจจุบัน (แบบฟอร์ม 1.1 ชุด 1) ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จ (Key Success Factors) สิ่งที่จะต้องมุ่งเน้น/ให้ความสำคัญ กิจกรรมที่... กิจกรรมที่.... อุปสรรค/ปัญหา จากแบบฟอร์มที่ 1.2 และ 1.3 ปัจจุบัน กิจกรรมที่... สิ่งที่ต้องดำเนินการ/สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง กรอกในแบบฟอร์มที่ 6 อนาคต

9 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2549 – 2551 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อขจัดปัญหาความยากจน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขัน จัดทำโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โทรศัพท์

10 ด้านขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
กพร_10-2 : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง ด้านขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของส่วนราชการ คำอธิบาย หมายถึง ความสามารถในการนำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการขององค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาจากระดับของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ เป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละกิจกรรมตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ได้จัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร.

11 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนำมาจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด (งบประมาณ) ตัวชี้วัด (คำรับรองฯ) 1.การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อขจัดความยากจน 1.แรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือและศักยภาพมีโอกาสในการประกอบอาชีพ มีรายได้ ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการพัฒนาสามารถประกอบอาชีพหรือมีรายได้ ร้อยละของผู้ผ่านการพัฒนาฝีมือ มีศักยภาพในการประกอบอาชีพอิสระ 3.การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 1.แรงงานได้รับการพัฒนา มีศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการพัฒนา มีฝีมือและศักยภาพระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน 1.ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการพัฒนา องค์ความรู้ ฝีมือ และศักยภาพใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 2.จำนวนแรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 2. แรงงานธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการได้รับการพัฒนา มีศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการพัฒนามีฝีมือและศักยภาพในสาขาธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ 3.แรงงานด้านโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนา มีศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน -

12

13

14

15 กิจกรรมที่ต้องดำเนินการตามตัวชี้วัด
จัดทำ Road Map พัฒนาคู่มือ ถ่ายทอด วิทยาการและ เทคโนโลยี พัฒนา KM&LO และเครือข่าย ตั้งคณะทำงาน ตั้งคณะทำงาน พัฒนาวิทยากรต้นแบบ ตั้งคณะทำงาน ให้ความรู้ (Road Map) ให้ความรู้ (Work Manual) ประชาสัมพันธ์โครงการ ให้ความรู้ (KM & LO) กำหนดองค์ความรู้ ออกแบบโครงร่างคู่มือ จัดทำโครงการนำร่อง พัฒนา Web KM ห้องสมุด KM จัดทำ Road Map พัฒนาคู่มือ นำเสนอโครงการต่อ คณะกรรมการที่ปรึกษา สร้างเครือข่าย ผู้ผ่านการพัฒนา Road Map ได้รับความเห็นชอบ คู่มือได้รับความเห็นชอบ วิทยากรต้นแบบถ่ายทอด วิทยาการและเทคโนโลยีฯ สัมมนาประจำปีเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมที่ต้องดำเนินการตามตัวชี้วัด

16 กิจกรรมที่ต้องดำเนินการตามตัวชี้วัด
พัฒนา KM&LO และเครือข่าย ตั้งคณะทำงาน KM กรม (ส่วนกลาง) : KPI 12 (หน่วยงานนำร่อง) ให้ความรู้ (KM & LO) KPI 12 (จัดโดยกลุ่มงานพัฒนาผู้ฝึก :25-26/04/50) Web KM กรม (ส่วนกลาง) Web KM (หน่วยงานนำร่อง) - ความรู้จากการดำเนินการตามตัวชี้วัด และ link หน่วยงานนำร่อง พัฒนา Web KM ห้องสมุด KM Ex. Web KM Ex. การจัดทำองค์ความรู้ ประเภทกิจการ ชื่อที่ตั้ง จำนวนบุคลากร คุณวุฒิ ฯลฯ ข้อมูลนักพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน ชื่อ ที่อยู่ ตำแหน่ง คุณวุฒิ สถานที่ทำงาน ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญในอาชีพ ประสบการณ์ในการทำงาน รุ่น วัน/เดือน/ปี หน่วยที่เข้ารับการฝึก สร้างเครือข่าย ผู้ผ่านการพัฒนา สัมมนาประจำปีเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หน่วยงานนำร่องนำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมที่ต้องดำเนินการตามตัวชี้วัด

17 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ กพร_10-2


ดาวน์โหลด ppt พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google