งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

2 ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการในผลผลิตที่ 1 กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถของแรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

3 ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการในผลผลิตที่ 1 กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถของแรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย จำนวน 2 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ ร้อยละของจำนวนแรงงานที่เข้ารับการพัฒนาในกิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถของแรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตัวชี้วัดที่ ร้อยละของจำนวนแรงงานที่ผ่านการพัฒนาในกิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถของแรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

4 ตัวชี้วัดที่ ชื่อ น้ำหนัก สถาบันฯ ศูนย์ฯ 3.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการในผลผลิตที่ 1 กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถของแรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 5 6 3.1.1 ร้อยละของจำนวนแรงงานที่เข้ารับการพัฒนาในกิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถของแรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2.5 3 3.1.2 ร้อยละของจำนวนแรงงานที่ผ่านการพัฒนาในกิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถของแรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

5 วิธีการประเมินผล 1. หน่วยงานไม่ต้องจัดส่งรายงานการประเมินผลตนเอง(Self Assessment Report : SAR) เนื่องจากใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานจากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (http://datacenter.dsd.go.th) 2. สำหรับศูนย์ฯ ที่ไม่เป้าหมายการดำเนินการ ให้นำค่าน้ำหนักไปรวมไว้ที่ตัวชี้วัดที่ ร้อยละ 3 และตัวชี้วัดที่ ร้อยละ 3 (กิจกรรมยกระดับฝีมือและพัฒนาศักยภาพแรงงาน)

6 ตัวชี้วัดที่ ร้อยละของจำนวนแรงงานที่เข้ารับการพัฒนาในกิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถของแรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน น้ำหนัก สำหรับสถาบันฯ ร้อยละ 2.5 สำหรับศูนย์ฯ ร้อยละ 3

7 สูตรการคำนวณ จำนวนแรงงานที่เข้ารับการพัฒนาในกิจกรรมพัฒนาขีดความ สามารถของแรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน X 100 เป้าหมายการดำเนินงานที่ได้รับในกิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถ ของแรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 80 85 90 95 100

8 ตัวชี้วัดที่ ร้อยละของจำนวนแรงงานที่ผ่านการพัฒนาในกิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถของแรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน น้ำหนัก สำหรับสถาบันฯ ร้อยละ 2.5 สำหรับศูนย์ฯ ร้อยละ 3

9 สูตรการคำนวณ จำนวนแรงงานที่ผ่านการพัฒนาในกิจกรรมพัฒนาขีดความ สามารถของแรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน X 100 จำนวนแรงงานที่เข้ารับการพัฒนาในกิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถ ของแรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 68 70 72 74 76

10

11

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google