งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Measurement)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Measurement)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Measurement)
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)ปีพ.ศ.2550 Module 9 การตรวจวัดสภาพ ผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Measurement) การจัดการกระบวนการ หมวด 6 (12 คำถาม)

2 คำถามตามเกณฑ์ PMQA:105คำถาม หมวด6 12คำถาม

3 การตอบคำถาม HOW 1.1การกำหนดกระบวนการสร้างคุณค่า WHAT
1.2กระบวนการสร้างคุณค่าที่สำคัญ

4 การตอบคำถาม วิธีการกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่า พันธกิจตามกฎหมาย
นโยบาย ความต้องการของผู้รับบริการ รายชื่อกระบวนการที่สร้างคุณค่า

5 การตอบคำถาม HOW 2.1การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการสร้างคุณค่า
จากข้อมูลผู้รับบริการ จากข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย WHAT 2.2ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ

6 การตอบคำถาม วิธีการจัดทำขัอกำหนด ที่สำคัญของกระบวนการ ที่สร้างคุณค่า
ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ รายชื่อกระบวนการ ข้อกำหนดที่สำคัญ 1……. 2…….

7 การตอบคำถาม HOW 3การออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่า จากข้อมูลทั้ง4ประเด็น
รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องบูรณาการกับหน่วยงานอื่น

8 Customers Outputs Process Inputs Suppliers
SIPOC Model/ Value chain model ผู้รับสินค้าหรือบริการคือใคร 1 Customers สินค้าหรือบริการคืออะไร Outcome 2 3 Outputs ความต้องการคืออะไร กระบวนการที่เหมาะสมคืออย่างไร 4 Process ปัจจัยนำเข้าของกระบวนการคืออะไร 5 Inputs ผู้ส่งมอบปัจจัยคือใคร 6 Suppliers

9 AreWeDoingThingsRight? AreWeDoingTheRightThings?
SIPOC Model/ Value chain model AreWeDoingThingsRight? (How?) AreWeDoingTheRightThings? (What?) Customer Input Process Output Outcome Supplier Performance Measurement Leading indicator Check point Efficiency วิธีการ Lagging indicator Control point Effectiveness เป้าหมาย

10 SIPOC Model/ Value chain model
จุดตรวจ KPI Supplier Input Process Output Customer supplier 111 Outcome 1 สินค้า หรือ บริการที่ 1 Output Spec1 Spec2 Spec3 input 11 ขั้นตอน 1 supplier 112 Outcome 2 supplier 121 input 12 Outcome 3 supplier 131 input 13 ขั้นตอน 2 Outcome 4 ขั้นตอน 3 ขั้นตอน 4 ขั้นตอน 5

11 SIPOC Model/ Value chain model
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย พันธมิตร คู่ความร่วมมือ ผู้รับบริการ หรือลูกค้า ลูกค้าของ ลูกค้า ผู้ส่งมอบ ของ ผู้ส่งมอบ ผู้เกี่ยวข้อง หน่วยงาน อื่น หน่วยงาน กระทรวง หน่วยงาน กรม หน่วยงาน จังหวัด หน่วย บริการ ผู้รับ บริการ Input Process Output

12 การตอบคำถาม วิธีการในการออกแบบและการนำปัจจัยต่างๆ
มาประกอบในการออกแบบกระบวนการที่สร้างคุณค่า ให้แสดงแผนผังการออกแบบและบูรณาการกระบวนการสร้างคุณค่า ที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการอื่นพร้อมอธิบาย

13 การตอบคำถาม WHAT 4.1ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ HOW
เพื่อใช้ควบคุมและปรับปรุง HOW 4.2การนำกระบวนการไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนด

14 การตอบคำถาม รายชื่อกระบวนการ สร้างคุณค่า ข้อกำหนด ที่สำคัญ
ตัวชี้วัดที่สำคัญที่ใช้ในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการ วิธีการนำกระบวนการ ไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนดที่สำคัญ

15 การตอบคำถาม HOW 5.1การลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทดสอบประเมินกระบวนการ
5.2การป้องกันข้อผิดพลาดการทำงานซ้ำความสูญเสีย

16 การตอบคำถาม วิธีการลดค่าใช้จ่ายในด้านการตรวจสอบการทดสอบและการตรวจประเมินกระบวนการหรือผลการดำเนินการ วิธีการการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดการทำงานซ้ำและความสูญเสียจากผลการดำเนินการ

17 การตอบคำถาม HOW 6.1การปรับปรุงกระบวนการให้ได้ผลดีขึ้น
6.2การเผยแพร่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปรับปรุง ภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน

18 การตอบคำถาม วิธีการปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า ความถี่ ในการทบทวน
ผลการปรับปรุง วิธีการเผยแพร่แลกเปลี่ยนประสบการณ์

19 การตอบคำถาม HOW 7.1การกำหนดกระบวนการสนับสนุน WHAT
7.2กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ

20 การตอบคำถาม วิธีการกำหนดกระบวนการสนับสนุน รายชื่อกระบวนการสนับสนุน

21 การตอบคำถาม HOW 8.1การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการสนับสนุน WHAT
จากข้อมูลผู้รับบริการภายในและภายนอก จากข้อมูลผู้มีส่วนด้ส่วนเสีย WHAT 8.2ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ

22 การตอบคำถาม วิธีการจัดทำขัอกำหนดที่สำคัญของกระบวนการสนับสนุน
ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ รายชื่อกระบวนการ ข้อกำหนดที่สำคัญ 1……. 2…….

23 การตอบคำถาม HOW 9การออกแบบกระบวนการสนับสนุน จากข้อมูลทั้ง4ประเด็น
รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องบูรณาการกับหน่วยงานอื่น

24 การตอบคำถาม วิธีการในการออกแบบและการนำปัจจัยต่างๆมาประกอบในการออกแบบกระบวนการสนับสนุน ให้แสดงแผนผังการออกแบบและบูรณาการกระบวนการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการอื่นพร้อมอธิบาย

25 การตอบคำถาม WHAT 10.1ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ HOW
เพื่อใช้ควบคุมและปรับปรุง HOW 10.2การนำกระบวนการไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนด

26 การตอบคำถาม รายชื่อกระบวนการ สนับสนุน ข้อกำหนด ที่สำคัญ
ตัวชี้วัดที่สำคัญที่ใช้ในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการ วิธีการนำกระบวนการ ไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนดที่สำคัญ

27 การตอบคำถาม HOW 5.1การลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทดสอบประเมินกระบวนการ
5.2การป้องกันข้อผิดพลาดการทำงานซ้ำความสูญเสีย

28 การตอบคำถาม วิธีการลดค่าใช้จ่ายในด้านการตรวจสอบการทดสอบและการตรวจประเมินกระบวนการหรือผลการดำเนินการ วิธีการการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดการทำงานซ้ำและความสูญเสียจากผลการดำเนินการ

29 การตอบคำถาม HOW 12.1การปรับปรุงกระบวนการให้ได้ผลดีขึ้น
12.2การเผยแพร่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปรับปรุง ภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน

30 การตอบคำถาม วิธีการปรับปรุงกระบวนการ สนับสนุน ความถี่ในการทบทวน
ผลการปรับปรุง วิธีการเผยแพร่แลกเปลี่ยนประสบการณ์

31 รายงานผลการดำเนินงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หมวด 6 : การจัดการ กระบวนการ Work Shop


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Measurement)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google