งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Module 1 : กิจกรรมปฐมนิเทศ โปรแกรมการฝึกอบรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Module 1 : กิจกรรมปฐมนิเทศ โปรแกรมการฝึกอบรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Module 1 : กิจกรรมปฐมนิเทศ โปรแกรมการฝึกอบรม

2 ประวัติวิทยากร การศึกษา : ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ; เครื่องกล ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ; วิศวกรรมเครื่องกล ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ; วิศวกรรมเครื่องกล ประสบการณ์ : Training Program Developing for Private Section (Germany) Precision Machinery (Taiwan) : CNC Machine (Korea) Counter Part ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น และเยอรมนี วิทยากรพัฒนาครูฝึก กรมแรงงาน วิทยากรต้นแบบ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ด้านคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) วิทยากรที่ปรึกษา สำนักงาน ก.พ.ร. ด้านคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปัจจุบัน : ดำเนินการด้านการพัฒนาระบบราชการและคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เลขานุการและคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน

3 Work Manual กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

4 DSD_WM & KM Training Packages
Module 1 : กิจกรรมปฐมนิเทศ โปรแกรมการฝึกอบรม DSD_WM & KM Training Packages Module 2 : จัดทำแผนผังการวิเคราะห์องค์กร Module 3 : จัดทำแผนพัฒนาคู่มือปฏิบัติงาน Module 4 : คู่มือปฏิบัติงาน Module 5 : วิเคราะห์กระบวนงาน Module 1 : กิจกรรมปฐมนิเทศ โปรแกรมการฝึกอบรม Module 6 : จัดทำตารางวิเคราะห์องค์ความรู้ Module 7 : รวบรวมและกลั่นกรองคู่มือปฏิบัติงาน Module 8 : จัดทำช่องทางการแบ่งปัน/แลกเปลี่ยนความรู้ (Web KM) Module 9 : การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน (KM) Training Plan DSD_IPA KPI_4 > Module 1 ,4-7+8 KPI_10 -1 > Module 1 ,2 ,4-7+8 KPI_10 -2 > Module 1-7+8 KPI_12 > Module 1-3 ,5-6,8-9 DSD_PA KPI_10 -1 > Module 1 ,2 ,4-7+8 KPI_10-2 > Module

5 ผลผลิต (งานที่ต้องส่งมอบ)
Module 1 : ชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4 (คู่มือ) ระดับ เกณฑ์การวัด ผลผลิต (งานที่ต้องส่งมอบ) 1 2 3 จัดทำโครงร่าง(ขั้นตอน)ได้แล้วเสร็จ โครงร่างคู่มือ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน) 4 5 คู่มือได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี คู่มือในรูปแบบของเอกสารและ MS Word

6 ผลผลิต (งานที่ต้องส่งมอบ)
Module 1 : ชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 10_2 ระดับ เกณฑ์การวัด ผลผลิต (งานที่ต้องส่งมอบ) 1 ตั้งคณะทำงาน คำสั่ง/รายชื่อทีมงาน 2 ส่งบุคลากรเข้ารับอบรม หลักฐานแสดงว่าได้เข้าอบรม 3 วิเคราะห์องค์กร/จัดทำแผนการพัฒนาคู่มือ ผังการวิเคราะห์องค์กรและแผนการพัฒนาคู่มือ (Module 2 และ 3) 4 ส่งบุคลากรเข่ารับการอบรม 5 พัฒนาคู่มือได้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 2 กระบวนงาน (งานย่อย) คู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบของเอกสารและ MS word (Module 4-7)

7 ผลผลิต (งานที่ต้องส่งมอบ)
Module 1 : ชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 12 ระดับ เกณฑ์การวัด ผลผลิต (งานที่ต้องส่งมอบ) 1 ตั้งคณะทำงาน คำสั่ง/รายชื่อทีมงาน 2 ส่งบุคลากรเข้ารับอบรม หลักฐานแสดงว่าได้เข้าอบรม 3 วิเคราะห์กระบวนงาน/จัดส่งแผนผังการวิเคราะห์ แผนผังการวิเคราะห์องค์กร (Module 2) 4 จัดสร้าง/จัดหา องค์ความรู้ในรูปแบบ CD และ Module 3,4 5 มีช่องทางการเผยแพร่ รูปถ่ายช่องทาง / ภาพหน้าจอเวบไซด์ /url


ดาวน์โหลด ppt Module 1 : กิจกรรมปฐมนิเทศ โปรแกรมการฝึกอบรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google