งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Sharing Items Module 1 : การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Sharing Items Module 1 : การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Sharing Items Module 1 : การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2550)

3 Module 1 : การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์

4 Module 1 : การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์
แผนที่ยุทธศาสตร์คืออะไร ? แผนที่ยุทธศาสตร์ หมายถึงแผนภาพที่แสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ขององค์กร ในรูปแบบของความสัมพันธ์ในเชิงของเหตุและผล โดยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ที่องค์กรปรารถนา ในมุมมองด้านการเงิน ลูกค้า กระบวนการภายใน และการเรียนรู้/พัฒนาองค์กร อันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 1 ที่มา : 1 Strategy Map โดย Robert Kaplan และ David Norton

5 Module 1 : การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ อ่านแผนที่ยุทธศาสตร์กันอย่างไร ?

6 การประยุกต์ใช้แผนที่ยุทธศาสตร์กับระบบราชการไทย
Module 1 : การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ การประยุกต์ใช้แผนที่ยุทธศาสตร์กับระบบราชการไทย มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ ส่วนราชการแสดงผลงานที่บรรลุเป้าประสงค์ และเป้าหมายตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ส่วนราชการแสดงความสามารถ ในการปฏิบัติราชการ มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ส่วนราชการแสดงการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการในการให้บริการที่มีคุณภาพ มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร ส่วนราชการแสดงความสามารถ ในการเตรียมความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร

7 การประยุกต์ใช้แผนที่ยุทธศาสตร์กับระบบราชการไทย
Module 1 : การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ การประยุกต์ใช้แผนที่ยุทธศาสตร์กับระบบราชการไทย

8 Sharing Items Module 1 : การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2550)

9 Module 2 : ประยุกต์ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ

10 Module 2 : ประยุกต์ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ

11 แนวทางการพัฒนาแผนที่ยุทธศาสตร์
Module 2 : ประยุกต์ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ กำหนดวิสัยทัศน์ กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กำหนดเป้าประสงค์ (แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์) ประสิทธิผลตามพันธกิจ คุณภาพการให้บริการ ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ การพัฒนาองค์กร

12 Module 2 : ประยุกต์ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ ยืนยันวิสัยทัศน์ขององค์กร
เป็นการยืนยันทิศทางการพัฒนาที่องค์กรต้องการจะเป็นในอนาคต (ภายในห้วงเวลาที่กำหนด) โดยจะระบุเป็นข้อความ ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นเกี่ยวกับทิศทางและจุดยืนที่ต้องการผลักดันให้เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นจุดหมายปลายทางร่วมกันของทุกคนในองค์กร เป็นองค์กรหลักที่มีศักยภาพ ในการพิทักษ์รักษาเอกราชความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดองค์กรที่ทันสมัยภายใต้ข้อจำกัดด้านทรัพยากร สามารถพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืนในยุคโลกาภิวัฒน์ เป็นที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของประชาชน ตลอดจนสามารถปฏิบัติภารกิจทางทหารอื่น ๆ ที่มิใช่การสงคราม พร้อมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศในการสร้างสันติภาพในภูมิภาคภายใต้กรอบของสหประชาชาติ

13 Module 2 : ประยุกต์ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ
ยืนยันประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นการยืนยัน/ทบทวน ประเด็นหลักที่สำคัญที่องค์กร ต้องดำเนินการพัฒนาเพื่อให้สามารถบรรลุสิ่งที่องค์กรต้องการจะเป็นในอนาคต (วิสัยทัศน์ขององค์กรที่ตั้งไว้) การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงของรัฐ การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ การพัฒนาประเทศ การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขบัญหาของชาติ การบริหารจัดการกองบัญชาการทหารสูงสุด

14 การแปลงวิสัยทัศน์ สู่ประเด็นยุทธศาสตร์
Module 2 : ประยุกต์ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ การแปลงวิสัยทัศน์ สู่ประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นองค์กรหลักที่มีศักยภาพ ในการพิทักษ์รักษาเอกราชความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดองค์กรที่ทันสมัยภายใต้ข้อจำกัดด้านทรัพยากร สามารถพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืนในยุคโลกาภิวัฒน์ เป็นที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของประชาชน ตลอดจนสามารถปฏิบัติภารกิจทางทหารอื่น ๆ ที่มิใช่การสงคราม พร้อมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศในการสร้างสันติภาพในภูมิภาคภายใต้กรอบของสหประชาชาติ กำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ การรักษาความมั่นคงของรัฐ

15 WORK SHOP 1 Strategy Map : Vision : Strategic Issue
Module 2 : ประยุกต์ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ WORK SHOP 1 Strategy Map : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550) Vision : เป็นองค์กรหลักในการดำเนินงาน ประสาน ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้ได้มาตรฐาน มีเอกภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก Strategic Issue การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อขจัดความยากจน

16 กำหนดเป้าประสงค์ Module 2 : ประยุกต์ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ
เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค์ที่ต้องการบรรลุในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งทำได้โดยการตอบคำถามในมุมมองด้านต่าง ๆ ตามหลักของ Balance Scorecard /กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประเด็นคำถามที่ใช้ สำหรับการกำหนดเป้าประสงค์ ประสิทธิผลตามพันธกิจ ผลลัพธ์ที่สำคัญจากประเด็นยุทธศาสตร์นั้นคืออะไร อะไรเป็นเครื่องบ่งชี้ที่สำคัญว่าประเด็นยุทธศาสตร์นั้นประสบความสำเร็จ คุณภาพการให้บริการ อะไรคือสิ่งที่ผู้รับบริการของยุทธศาสตร์นั้นต้องการ และจะทราบได้อย่างไรว่าได้นำเสนอในสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ในการนำเสนอสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ และ/หรือ ก่อให้เกิดประสิทธิผล องค์กรต้องการทรัพยากรอะไรบ้าง (ยกเว้นบุคลากร) รวมถึงกระบวนการ กิจกรรม ที่สนับสนุนให้เกิดสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ หรือเกิดประสิทธิผลตามพันธกิจ การพัฒนาองค์กร จะต้องพัฒนาองค์กรในด้านใดบ้าง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมขององค์กรสำหรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

17 WORK SHOP 2 Strategy Map : Vision : Strategic Issue
Module 2 : ประยุกต์ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ WORK SHOP 2 กำหนดเป้าประสงค์มุมมองด้าน ประสิทธิผลตามพันธกิจ ประเด็นคำถามที่ใช้ สำหรับการกำหนดเป้าประสงค์ ผลลัพธ์ที่สำคัญจากประเด็นยุทธศาสตร์นั้นคืออะไร อะไรเป็นเครื่องบ่งชี้ที่สำคัญว่าประเด็นยุทธศาสตร์นั้นประสบความสำเร็จ Strategy Map : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550) Vision : เป็นองค์กรหลักในการดำเนินงาน ประสาน ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้ได้มาตรฐาน มีเอกภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก Strategic Issue ประสิทธิผลตามพันธกิจ การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อขจัดความยากจน มีอาชีพ/มีรายได้

18 WORK SHOP 3 Strategic Issue Module 2 : ประยุกต์ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ
กำหนดเป้าประสงค์มุมมองด้าน คุณภาพการให้บริการ ประเด็นคำถามที่ใช้ สำหรับการกำหนดเป้าประสงค์ อะไรคือสิ่งที่ผู้รับบริการของยุทธศาสตร์นั้นต้องการ และจะทราบได้อย่างไรว่าได้นำเสนอในสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ Strategic Issue ประสิทธิผลตามพันธกิจ คุณภาพการให้บริการ การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อขจัดความยากจน มีอาชีพ/มีรายได้ การมีส่วนร่วม การให้บริการที่ดี และเท่าเทียม

19 WORK SHOP 4 Strategic Issue Module 2 : ประยุกต์ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ
กำหนดเป้าประสงค์มุมมองด้าน ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประเด็นคำถามที่ใช้ สำหรับการกำหนดเป้าประสงค์ ในการนำเสนอสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ และ/หรือ ก่อให้เกิดประสิทธิผล องค์กรต้องการทรัพยากรอะไรบ้าง (ยกเว้นบุคลากร) รวมถึงกระบวนการ กิจกรรม ที่สนับสนุนให้เกิดสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ หรือเกิดประสิทธิผลตามพันธกิจ Strategic Issue ประสิทธิผลตามพันธกิจ คุณภาพการให้บริการ ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อขจัดความยากจน มีอาชีพ/มีรายได้ การมีส่วนร่วม การให้บริการที่ดี และเท่าเทียม การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ การให้บริการที่รวดเร็ว

20 WORK SHOP 4 Strategic Issue Module 2 : ประยุกต์ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ
กำหนดเป้าประสงค์มุมมองด้าน การพัฒนาองค์กร ประเด็นคำถามที่ใช้ สำหรับการกำหนดเป้าประสงค์ จะต้องพัฒนาองค์กรในด้านใดบ้าง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมขององค์กรสำหรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ Strategic Issue ประสิทธิผลตามพันธกิจ คุณภาพการให้บริการ ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ การพัฒนาองค์กร การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อขจัดความยากจน มีอาชีพ/มีรายได้ การมีส่วนร่วม การให้บริการที่ดี และเท่าเทียม การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ การให้บริการที่รวดเร็ว การจัดการความรู้ บุคลากรที่มีคุณภาพ การจัดการองค์กรที่ดี

21 Module 2 : ประยุกต์ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ

22 Sharing Items Module 1 : การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2550)

23 Module 3 : การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานภายใน
พันธกิจของหน่วยงาน หรือ ผลผลิต/กิจกรรม ตามงบประมาณ

24 Module 3 : การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานภายใน
องค์ประกอบของคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานภายใน (IPA) คู่ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่าง หัวหน้าส่วนราชการ(ระดับกรม) กับ หัวหน้าหน่วยงานภายใน (ระดับสำนัก/กอง) ระยะเวลาของคำรับรองการปฏิบัติราชการ กำหนดระยะเวลาของคำรับรองฯ ซึ่งจะต้องเริ่มและจบที่สอดคล้องกับปีงบประมาณของส่วนราชการ แผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ประเด็นยุทธศาสตร์ ในแต่ละระดับดังนี้ ระดับ กระทรวง กลุ่มภารกิจ (ถ้ามี) ส่วนราชการระดับกรม ระดับหน่วยงานภายใน รายละเอียดข้อตกลงในคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรอบการประเมิน ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ นำหนัก ผลงานในอดีต เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน รายละเอียดอื่น ๆ รายละเอียด คำอธิบายตัวชี้วัด นิยาม สูตรการคำนวณ และเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับตัวชี้วัด

25 รายละเอียดข้อตกลงในคำรับรองการปฏิบัติราชการ
Module 3 : การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานภายใน รายละเอียดข้อตกลงในคำรับรองการปฏิบัติราชการ การแปลงยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัติด้วยโครงการ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ

26 รายละเอียดข้อตกลงในคำรับรองการปฏิบัติราชการ
Module 3 : การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานภายใน รายละเอียดข้อตกลงในคำรับรองการปฏิบัติราชการ

27 รายละเอียดข้อตกลงในคำรับรองการปฏิบัติราชการ
Module 3 : การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานภายใน รายละเอียดข้อตกลงในคำรับรองการปฏิบัติราชการ

28 Sharing Items Module 1 : การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2550)


ดาวน์โหลด ppt Sharing Items Module 1 : การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google