งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน
Happy Workplace มุ่งสู่องค์กรแห่งอนาคต นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน 1

2 การเปลี่ยนแปลงจาก ปัจจุบันสู่อนาคต ต้องสร้างองค์กรแห่ง ความสุข

3 เศรษฐกิจ การเมือง สังคม/สิ่งแวดล้อม

4 ความจริงที่ต้องรู้ สิ่งคุกคาม ความท้าทาย

5 เชื่อ/ทำแบบเดิมๆไม่มีความสุข อีกแล้ว

6 The Future Learning Knowledge Creative Innovation

7 ทำเป็น คิดเป็น รู้เป็น เรียนเป็น ศิลป์ Good Management ศาสตร์

8 Economic/ Social Learning Economy/ Society Knowledge Economy/ Society
Creative Economy/ Society Innovative Economy/ Society

9 Productivity By Head ( Creative ) By Hand ( Hard Work )

10 creativity productivity

11 OUTPUT OUTCOME มูลค่า คุณค่า

12 เติบโตอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน

13 แขวน หลวงพ่อรอด และ หลวงพ่อโต

14 ต้อง ส่องกระจก ความเชื่อ ความจริง

15 องค์กร แห่งความสุข

16 Happy8 Workplace กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรเพื่อให้องค์กรมีความสามารถและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง นำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

17 คำถามที่อยากให้คิดบ่อยๆ
คุณเชื่อไหมว่าคนเราน่าไว้ใจ คุณเชื่อไหมว่าคนเรานั้นต้องการมีความรับผิดชอบและความน่าเชื่อถือ คุณเชื่อไหมว่ามนุษย์ต้องการหาความหมายในงานที่เขาทำ คุณเชื่อไหมว่าธรรมชาติของมนุษย์รักที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ คุณเชื่อไหมว่าจริงๆแล้วมนุษย์ไม่ต่อต้านต่อการเปลี่ยนแปลงแต่จะต่อต้านถ้าถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลง คุณเชื่อไหมว่ามนุษย์ต้องการทำงานไม่ใช่อยู่อย่างเรื่อยเปื่อย

18 HAPPY WORKPLACE การจัดการคนที่ดี ทุนมนุษย์
การจัดการคนที่ดี ทุนมนุษย์ ( HUMAN RESOURCE ) ( HUMAN CAPITAL ) การมีระบบการทำงานที่ดี ผลผลิตที่ดี ( GOOD PROCESS MANAGEMENT ) ( PRODUCTIVITY/CREATIVITY) การมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม ( CULTURE ORGANIZATION ) ( SOCIAL RESPONSIBILITY ) ภาพลักษณ์องค์กร

19 ความรับผิดชอบต่อสังคม ภาพลักษณ์องค์กร
HAPPY WORKPLACE ทุนมนุษย์ ( HUMAN CAPITAL ) ผลผลิตที่ดี ( GOOD PRODUCTIVITY By CREATIVE ) ความรับผิดชอบต่อสังคม ภาพลักษณ์องค์กร ( SOCIAL RESPONSIBILITY )

20 3+1G ;Future Organization
Good Organization Good Peoples Good Products Good Social

21 Change management 21

22 วิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง
อยู่รอดและเติบโต

23 เปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้า ด้วยความรู้ความเข้าใจ
Darkroom Effect กลัว กล้า เปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้า ด้วยความรู้ความเข้าใจ

24 Heart of Change SEE เห็น FEEL รู้สึก CHANGE เปลี่ยน John P. Kotter

25 See DO Copy See Think Do Creative วิธีคิด

26 การจัดการเปลี่ยนแปลง
รู้เพื่อให้รู้สึกและกล้าเปลี่ยนแปลง รู้สึกเพื่อให้กล้าคิดและกล้าทำใหม่ๆ

27 CHANGE MANAGEMENT ทีมมีเป้าหมายชัดเจน ทีมพร้อมปีนป่ายสู่จุดหมาย ทีมมุ่งมั่นไปด้วยกัน ทีมช่วยเหลือเชื่อใจกัน พร้อมข้ามผ่านความท้าทาย พร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลง 27

28 อยู่ได้ในความเปลี่ยนแปลง
ก้าวต่อไปของชีวิต

29 ( Home = House+human +Happy )
Happy people Happy home ( Home = House+human +Happy ) Happy Team work

30 องค์กร คน ทรัพยากรมนุษย์ วัฒนธรรมองค์กร

31 1 องค์กร

32 ทีมที่ทำงานได้ไม่ใช่การทำงานเป็นทีม
องค์กรTeam+Work ทีมที่ทำงานได้ไม่ใช่การทำงานเป็นทีม

33 Objectives of a Business วัตถุประสงค์การดำเนินองค์กร
Marketing การตลาดภายใน/ภายนอก Innovation สร้างสรรค์ Human Resources ทรัพยากรมนุษย์ Financial Resources ทุน Physical Resources สิ่งแวดล้อม Productivity ประสิทธิผล Social Responsibility หน้าที่ต่อสังคม Profit Requirement กำไรผลตอบแทน By Peter F. Drucker 33

34 องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ( High performance organization )
High trust ความเชื่อใจ/ความสุข Produce knowledge ความรู้ใหม่ Team decisions การทำงานเป็นทีม Team– flow – based organization Dynamic structure Companies without walls Open – book Management Blame – fix the process By Lawrence M. Miller 34

35 2 คน 35

36 Generation Baby Boomers Generation Z ( 2544- ปัจจุบัน )
4 ยุค 4 โลก Generation Baby Boomers ( ) Generation X ( ) Generation Y ( ) Generation Z ( ปัจจุบัน )

37 Generation Baby Boomers
3 คน 3 โลก ในที่ทำงาน Generation Baby Boomers ( ) Generation X ( ) Generation Y ( )

38 Generation Expire

39 เชื่อในสิ่งที่ไม่รู้
ความเชื่อ เชื่อในสิ่งที่ไม่รู้ เชื่อในสิ่งที่รู้ เชื่อในสิ่งที่คิด

40 ทัศนคติในการใช้ชีวิตและการทำงาน
ปัญหา ทัศนคติในการใช้ชีวิตและการทำงาน

41 ความปลอดภัย การยอมรับในสังคม การมีชื่อเสียง ความสมหวังในชีวิต
ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) วิธีการสร้างชีวิตให้เป็นสุขแบ่งเป็น 5 ระดับ ปัจจัยสี่ ความปลอดภัย การยอมรับในสังคม การมีชื่อเสียง ความสมหวังในชีวิต

42 ปัญหาการสื่อสาร/ความคาดหวังภายในองค์กร

43 สิ่งที่เห็น ความจริง

44 รักตัวเองมากกว่าองค์กร

45 Teamwork Happy Creativity

46 คน( กริยา )คน( นาม ) กวนมนุษย์ให้เข้ากัน 46

47 ความรู้สึกรักและผูกพันกับองค์กร ความจงรักภักดีต่อองค์กร
( ศรัทธา ) นำไปสู่ ความจงรักภักดีต่อองค์กร

48 ใกล้ชิดกันเพื่อเชื่อใจกัน
Human Touch to Human Trust ใกล้ชิดกันเพื่อเชื่อใจกัน

49 3 ทรัพยากรมนุษย์ HUMAN RESOURCE

50 คือใครและสำคัญแค่ไหน
คนในองค์กร คือใครและสำคัญแค่ไหน 50

51 มนุษย์ ทรัพยากรที่มีคุณค่า และ มีเกียรติภูมิ 51

52 เพิ่มคุณค่ามนุษย์

53 คุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานและใช้ชีวิต

54 ทุนมนุษย์ที่มีคุณค่า
HUMAN CAPITAL

55 5 mg 500 mg BBC news

56 สร้างความสัมพันธ์คนในองค์กรให้มีความสุข
HR HUMAN RESOURCE HUMAN RELATIONSHIP HAPPY RELATIONSHIP สร้างความสัมพันธ์คนในองค์กรให้มีความสุข 56

57 ต้องมี HR MIND ( Human Resource Management ) บริหารคนได้

58 EQ IQ

59 ผลงานที่ดี PRODUCTIVITY by CREATIVE

60 4 วัฒนธรรมองค์กร

61 Team work Happy Creativity
รอด โต

62 คนรักองค์กร องค์กรรักคน

63 รู้จักกัน เข้าใจกัน เป็นพวกเดียวกัน

64 รู้จักเชิดชูและชื่นชม อยู่กับคนต้องรู้จักชมคนเพราะคนต้องการคนชม
64

65

66

67 67

68 ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ : ใหม่ ปี 2547
1 ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต 2 ท่านรู้สึกสบายใจ 3 ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน 4 ท่านรู้สึกผิดหวังในตัวเอง 5 ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีแต่ความทุกข์ 6 ท่านสามารถทำใจยอมรับได้สำหรับปัญหาที่ยากจะแก้ไข 7 ท่านมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมอารมณ์ได้เมื่อมีเหตุการณ์คับขันหรือร้ายแรงเกิดขึ้น 8 ท่านมั่นใจที่จะเผชิญเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต 9 ท่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อื่นมีทุกข์ 10 ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา 11 ท่านให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเมื่อมีโอกาส 12 ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง 13 ท่านรู้สึกมั่นคง ปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว 14 หากท่านป่วยหนัก ท่านเชื่อว่าครอบครัวจะดูแลท่านเป็นอย่างดี 15 สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน กรมสุขภาพจิต

69 ความสุขของคน ตนเอง ครอบครัว องค์กร / สังคม

70 ความสุขของคน มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น มีหิริ โอตัปปะ คุณธรรม กตัญญู
สุขภาพดีดูแลตนเองไม่เป็นภาระแก่ใคร มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น มีหิริ โอตัปปะ คุณธรรม กตัญญู ( เอาใจเขามาใส่ใจเรา ) มีการเรียนรู้เป็นมืออาชีพในงานตนเอง รักและดูแลครอบครัวได้ รักและดูแลสังคม/องค์กรได้

71 วัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข
Happy Body Happy Heart Happy Relax Happy Brain Happy Soul Happy Money Happy Family Happy Society วัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข

72 คน Happy Body Happy Heart Happy Relax Happy Brain Happy Soul
Happy Money คน

73 Happy Body สุขภาพดี มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ รู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน ชีวีมีสุข 73

74 น้ำใจงาม(ใจดี) มีน้ำใจเอื้ออาทร ต่อกันและกัน
Happy Heart น้ำใจงาม(ใจดี) มีน้ำใจเอื้ออาทร ต่อกันและกัน 74

75 ผ่อนคลาย รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆในการดำเนินชีวิต
Happy Relax ผ่อนคลาย รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆในการดำเนินชีวิต 75

76 Happy Brain หาความรู้ การศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆนำไปสู่การเป็นมืออาชีพและความมั่นคงก้าวหน้าในการทำงาน เรียนเพื่อรู้มีปัญญา ก้าวหน้าในชีวิต 76

77 มืออาชีพ มีความรับผิดชอบ พัฒนาตนเองต่อเนื่อง มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา
มีความรู้ในงาน มีความรับผิดชอบ พัฒนาตนเองต่อเนื่อง มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา สอนคนอื่นได้ในงานที่ตนรู้(ครู)

78 Happy Soul คุณธรรม(หิริ โอตัปปะ) ความละอายและเกรงกลัวต่อการคิดกระทำ ( เอาใจเขามาใส่ใจเรา ) คนดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ นำความสุขสู่องค์กร มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรม ในการดำเนินชีวิต 78

79 ธรรมะของการทำงานเป็นทีม
หิริ โอตัปปะ ความละอายและเกรง กลัวต่อการคิดกระทำ ( เอาใจเขามาใส่ใจเรา )

80 Happy Money บริหารเงินเป็น มีเงินรู้จักเก็บรู้จักใช้เป็นหนี้ให้พอดี มีชีวิตที่เหมาะสม 80

81 ครอบครัว Happy Family

82 Happy Family ครอบครัวดี มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคงให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นกำลังใจที่ดีในการทำงาน 82

83 Happy Society สังคม ในองค์กร/นอกองค์กร

84 Happy society สร้างสังคมดี มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อ สังคมที่ตนทำงานและพักอาศัย มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี 84

85 “ สร้างแนวคิดรูปแบบการดำเนินงานคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรของตนเองเพื่อสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาคนในองค์กร นำไปสู่องค์กรที่เข้มแข็งและมีความสุขอย่างแท้จริง ”

86 กิจกรรมต่างๆที่องค์กร
ทำอยู่สุดท้ายก็เพื่อ สร้างความสุขให้ทุกคน HAPPY WORKPLACE

87 กิจกรรมไม่ใช่แค่ได้ทำได้มี แต่ต้องทำเป็นและได้ผลตามที่ต้องการด้วย

88 กิจกรรมเดียวหลายความสุข
Happy Society Happy Body Happy Family Happy Heart Happy Money Happy Relax Happy Soul Happy Brain 88

89 บทบาทหน้าที่คนในองค์กร
ผู้บริหาร รับรู้ เข้าใจ สนับสนุน หัวหน้างาน ผู้จัดการ (ฝ่ายจัดการ) รับรู้ เข้าใจ ปฏิบัติได้ พนักงาน รับรู้ เข้าใจ มีส่วนร่วม 89

90 มีความสุขจากการทำงาน
เพิ่มคุณค่าของการทำงาน

91 Change Objective of Business High Performance Organization Sustainable
Learning Organiazation Objective of Business Change Management Marketing Innovation Human Resource Financial Resource Physical Resource Productivity Social Responsibility Profit Requirement Team Work Happy Creativity High Performance Organization Sustainable

92 House + Human + Happy = Home
Team work ทำงานเป็นทีม Happy มีความสุข/สามัคคี Creativity มีความคิดสร้างสรรค์ องค์กรแห่งความสุขด้วยความสุข 8ประการ Happy Workplace by Happy 8 คนทำงานมีความสุข ( Happy People ) ที่ทำงานน่าอยู่ ( Happy Home ) ชุมชนสมานฉันท์ ( Happy Teamwork ) องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization) องค์กรแห่งความยั่งยืน (Sustainable Organization) “เพื่อรับความเปลี่ยนแปลง” Change Happy Teamwork Happy Home Happy People

93 องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
Human capital High trust ( HAPPY ) Team– flow – based organization Innovation Productivity Social Responsibility Profit Requirement 93

94 3Q6S 6S Seiri สะสาง Arrangement Seiton Putting things in order สะดวก
Seiso สะอาด Cleaning Seiketsu Cleanliness สุขลักษณะ Saho สร้างนิสัย Manner Shitsuke Discipline สร้างวินัย 3Q Quality Worker Quality Company Quality Products

95 จงเชื่อมั่นในตนเองและมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีความสุขเพราะผลของการทำงานอย่างมีความสุขคือผลงานที่ดีและการมีคุณค่าของตัวเราเอง

96 คุณคือคนที่ต้องทำ

97 Team work Happy Creativity

98 มีความสุขสนุกกับงาน คือ การอยู่รอดและมีอนาคตของตนเองและองค์กร
รู้จักการปรับตัวในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มองโลกบวก เข้าใจตัวเองและผู้อื่น เรียนรู้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและสังคม เพิ่มคุณค่าให้ตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงาน รักษาภาพลักษณ์ตนเองและองค์กร เป็นคนเมือง มีทัศนคติแบบคนเมือง

99


ดาวน์โหลด ppt นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google