งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อหน่วยงาน ฝ่าย/งาน ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อหน่วยงาน ฝ่าย/งาน ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อหน่วยงาน.................................... ฝ่าย/งาน ก.
กลุ่มงาน/ฝ่าย ข. กลุ่มงาน/ฝ่าย ค. กลุ่มงาน/ฝ่าย ง. กลุ่มงาน/ฝ่าย จ. กลุ่มงาน/ฝ่าย ฉ. งาน A ฝ่าย/งาน D ฝ่าย/งาน G ฝ่าย/งาน J ฝ่าย/งาน M ฝ่าย/งาน M งาน B ฝ่าย/งาน E ฝ่าย/งาน H ฝ่าย/งาน K ฝ่าย/งาน N ฝ่าย/งาน N งาน C ฝ่าย/งาน F ฝ่าย/งาน I ฝ่าย/งาน L ฝ่าย/งาน O ฝ่าย/งาน O

2 สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
-ตัวอย่าง 1/3 - สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน ฝ่ายสนับสนุนการอำนวยการ กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและวิชาชีพควบคุม กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำนักงานรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ งานสารบรรณ งานธุรการ งานธุรการ ฝ่ายสนับสนุน ช่วยอำนวยการ งานธุรการ งานธุรการ งานธุรการ ฝ่ายจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานอาชีพช่างอุตสาหกรรม งานแผนงานและงบประมาณ งานวิชาการ งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการและแผนงาน งานพิมพ์เอกสาร/บันทึกข้อมูล ฝ่ายประสานและพัฒนาการทดสอบ ฝ่ายประสานต่างประเทศ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายฝ่ายจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์และภาคบริการ ฝ่ายทดสอบ ฝ่ายส่งเสริมและประสานงานการแข่งขัน งานพัสดุ ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน 11 มกราคม 2553

3 -ตัวอย่าง 2/3 - กองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป
ฝ่ายอัตรากำลัง และระบบงาน ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ฝ่ายวินัย ฝ่ายพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายข้อมูลบุคคลและบำเหน็จความชอบ งานยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง งานวินัย งานวางแผนและประเมินผล งานข้อมูลบุคคลและทะเบียนประวัติ ศูนย์ราชการ ใสสะอาด งานประเมินบุคคล งานพัฒนาบุคคล งานบำเหน็จบำนาญเครื่องราชอิสริยาภรณ์และประโยชน์เกื้อกูล งานวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง งานบริหารงบประมาณบุคลากร งานเงินเดือน / ค่าจ้าง / ค่าตอบแทน งานสวัสดิการ 11 มกราคม 2553

4 กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร
-ตัวอย่าง 3/3 - กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร งานบริหารทั่วไป ฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร ฝ่ายพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ ฝ่ายพัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผล 11 มกราคม 2553


ดาวน์โหลด ppt ชื่อหน่วยงาน ฝ่าย/งาน ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google