งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นศ.ภ. จันทร์นภัสสร์ ชะตาคำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นศ.ภ. จันทร์นภัสสร์ ชะตาคำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นศ.ภ. จันทร์นภัสสร์ ชะตาคำ 4710020
Trigger Tools นศ.ภ. จันทร์นภัสสร์ ชะตาคำ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2552

2 Outline ความหมาย Trigger tools Medication Module Trigger Explanation
คำถาม

3 Trigger tool เครื่องมือที่ชี้ร่องรอย
ข้อมูลทางคลินิก หรือผลทางห้องปฏิบัติการ หรือการสั่งการรักษา หรือ ข้อเสนอแนะ/ ร้องเรียน หรือ การกลับเข้ามารับการรักษาโดย ไม่ได้วางแผน ฯลฯ ที่ช่วยบ่งบอกถึงความเสี่ยง ที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์(Adverse events) Ref: J D Rozich, C R Haraden, R K Resar. Adverse drug event trigger tool: a practical methodology for measuring medication related harm. Qual Saf Health Care 2003;12:194–200

4 Medication Module Trigger Explanation

5 Ref: J D Rozich, C R Haraden, R K Resar
Ref: J D Rozich, C R Haraden, R K Resar. Adverse drug event trigger tool: a practical methodology for measuring medication related harm. Qual Saf Health Care 2003;12:194–200

6 1. Vitamin K ถ้ามีการใช้วิตามิน K เพื่อตอบสนองต่อ prolonged INR ให้ทบทวนเวชระเบียนหาหลักฐานของการมีเลือดออก ดู รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการว่ามีค่า Hct ที่ลดลง หรือการตรวจพบเลือดในอุจจาระ (guiac-positive stools) หรือไม่ ตรวจสอบ progress notes เพื่อหาหลักฐานของการมี เลือดออก เช่น excessive, การมีเลือดออกในทางเดิน อาหาร, hemorrhagic stroke, hematomas ขนาดใหญ่ หรือ การมีเลือดออกอื่นๆ Ref: Institute for Healthcare Improvement (IHI): Global Trigger Tool Kit Version 6, January 2005.

7 2. Diphenhydramine ให้ทบทวนเวชระเบียนเพื่อพิจารณาว่าเป็นสั่งใช้เพื่อรักษา อาการแพ้ยาหรือไม่ หรือ เพื่อช่วยให้นอนหลับ เป็น pre-op/pre-procedure medication หรือเพื่อแก้อาการแพ้ตามฤดูกาล Ref: Institute for Healthcare Improvement (IHI): Global Trigger Tool Kit Version 6, January 2005.

8 3. Naloxane เป็น powerful narcotic antagonist
ถ้ามีการใช้ยาตัวนี้ มักจะพบการให้ narcotics เกินขนาด (overdosage of narcotics) Ref: Institute for Healthcare Improvement (IHI): Global Trigger Tool Kit Version 6, January 2005.

9 4. Antidote Acetylcysteine Flumazenil Paracetamol overdose
เนื่องจากเป็นยาแก้ฤทธิ์ benzodiazepine drugs ให้ พิจารณาเหตุผลที่มีการใช้ยาตัวนี้ ถ้ามี hypotension หรือ marked, prolonged sedation หลังจากการให้ benzodiazepine แสดงถึงการมี ADR เกิดขึ้น Ref: Institute for Healthcare Improvement (IHI): Global Trigger Tool Kit Version 6, January 2005.

10 5. Anti-emetic เช่น Domperidone, Metoclopramide
อาการคลื่นไส้และอาเจียนอาจะเป็นผลลัพธ์ของพิษของยาหรือ การให้ยาเกินขนาด มักจะมีการใช้ยาแก้อาเจียนในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหรือผู้ป่วยที่ ได้รับเคมีบำบัด Ref: Institute for Healthcare Improvement (IHI): Global Trigger Tool Kit Version 6, January 2005.

11 6. KCl ใช้รักษาผู้ป่วยที่มีระดับซีรั่มโปแตสเซียมต่ำ
รักษาภาวะพิษจากยากลุ่ม digitalis HAD ติดตามค่า lab Serum potassium > 4.5 mEq/L Urine output < 30 mL/hour ภาวะ arrhythmia โดยสังเกตค่า EKG ความดันโลหิต BP < 90/60 mmHg

12 7. Abrupt medication stop
Amlodipine ดูอาการบวมที่ขาหรือไม่ Warfarin ดูว่ามี bleed หรือไม่ ACEI ติดตามอาการไอ SCr > 3 หรือ SCr เพิ่มขึ้น > 30% K >5.5 mEq Ref: Institute for Healthcare Improvement (IHI): Global Trigger Tool Kit Version 6, January 2005.

13 Warfarin trigger ในการกำหนด trigger tools นั้นขึ้นกับทีมสหสาขา trigger tools ที่กำหนดอาจใช้เดี่ยวๆ หรือกำหนดเป็น กลุ่มโรค กลุ่มการให้บริการ ซึ่งในกรณีนี้อาจ ประกอบด้วยกลุ่มประเภทหลากหลาย Trigger ที่เป็นค่าทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งบ่งชี้ ADEs เช่น INR>6, <1.5 Trigger ที่เป็น adverse events เช่น bleeds, emboli, bruise, cerebrovascular accident Trigger ที่เป็น การสั่งใช้ยา หรือการบริการต่อเนื่อง เช่น การให้ vitamin K, protamine หรือ blood transfusion

14 คำถาม ข้อใดคือ trigger tool? สั่งเพาะพบเชื้อ C. difficile
สั่งจ่าย Sodium Polystyrene หยุดยา Allopurinol ผู้ป่วยมีค่า BUN/ Serum Creatinine มากกว่า Baseline 2 เท่า ถูกทุกข้อ

15 เฉลย 1. สั่งเพาะพบเชื้อ C. difficile 2. สั่งจ่าย Sodium Polystyrene
Hyperkalemia อาจเกิดจากโรคไต หรือยา 3. หยุดยา Allopurinol อาจจะแพ้ยา allopurinol 4. ผู้ป่วยมีค่า BUN/ Serum Creatinine มากกว่า Baseline 2 เท่า ดูว่ามียาที่ก่อให้เกิดพิษต่อไตหรือไม่ หาสาเหตุอื่นๆ ของภาวะไตวาย เช่น โรคไตหรือเบาหวานที่เป็นอยู่ เดิม

16 คำถาม ใบสั่งยาระบุว่ายา simvastatin …! Trigger tool ?
ในฐานะของเภสัชกร สามารถให้การดูแลผู้ป่วย อย่างไร ?

17 Thanks for Attention Dicussion


ดาวน์โหลด ppt นศ.ภ. จันทร์นภัสสร์ ชะตาคำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google