งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการสัมมนากลุ่มย่อย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการสัมมนากลุ่มย่อย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการสัมมนากลุ่มย่อย
กลุ่มที่ 2 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ของโครงการทำดีมีอาชีพ

2 แถลงผลการสัมมนาโครงการ “ทำดี มีอาชีพ” กลุ่มย่อยที่ 2
แถลงผลการสัมมนาโครงการ “ทำดี มีอาชีพ” กลุ่มย่อยที่ 2 หัวข้อสัมมนา ปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการ “ ทำดี มีอาชีพ ” ประธาน : พ.อ.เชาวลิต โฆษิตสรรค์ เลขา : น.ส.ประภาพร ชุลีลัง สมาชิกกลุ่ม จำนวน 14 คน

3 รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ 2
1. พ.อ.เชาวลิต โฆษิตสรรค์ ( ประธานกลุ่ม 2 ) 2. นาย ไพศาล ชลสินธุ์ ( รองประธานกลุ่ม 2 ) 3. น.ส.ประภาพร ชุลีลัง ( เลขา ) 4. พ.อ.เสน่ห์ ลี้นิยม 5. นาย วิเชียร ประเสริฐกุล 6. น.ส.อารีย์ ชูผึ้ง 7. นาย สิทธิชัย สุขสุดสวาท

4 รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ 2
8. พ.อ.อภิศักดิ์ เกษวัง 9. นาย นิกร นิ่มสาย 10. นาย ศักดิดา อุทิศนันท์ 11. นาย ประยูร โพธ์งาม 12. พ.อ.ฐานวิญญ์ เหลืองภานุวัฒน์ 13. นาย สมพร แจ้งแสง 14. นาย วินัย สุวรรณคง

5 ปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการทำดีมีอาชีพ
๑. คน (Man) ๒. งบประมาณ (Money) ๓. เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ (Material) ๔. การบริหารจัดการ (Management)

6 บุคลากร (กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า)
จุดอ่อน จุดแข็ง ๑. การประชาสัมพันธ์โครงการไม่ได้ไห้ข้อเท็จจริง ๒. ไม่มีรายละเอียดความต้องการ ๑. สามารถนำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติได้ดีระดับหนึ่ง ๒. อยู่ในพื้นที่เข้าใจปัญหา

7 บุคลากร (กอ.รมน.) จุดอ่อน จุดแข็ง
ขาดผู้ประสานงานองค์กรที่เกี่ยวข้องที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรขององค์กรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความ เข้าใจ

8 บุคลากร (กอ.รมน.จว.) จุดอ่อน จุดแข็ง
๑. ขาดกำหนดการที่ชัดเจนในการส่งผู้เข้า ๒. ครูพี่เลี้ยงขาดทักษะในการดูแลผู้เข้ารับการอบรม ควรแก้ไขด้วยการจัดอบรมในเรื่องจิตวิทยาพื้นฐาน หรือการใช้ภาษายาวีเบื้องต้นให้กับครูพี่เลี้ยงก่อนสัก1-2 อาทิตย์ ก่อนส่งไปปฏิบัติหน้าที่. บุคลากรขององค์กรที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ

9 บุคลากร (ผอ.สถานศึกษา)
จุดอ่อน จุดแข็ง ผอ.บางสถานศึกษาไม่เข้าใจในบริบทของโครงการ ทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ผอ.บางสถานศึกษามีความเข้าใจโครงการเป็นอย่างดีและมี ความเสียสละสูงทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ เช่น จังหวัดสิงห์บุรี สุพรรณบุรี ฯลฯ

10 บุคลากร (ผู้ปฏิบัติงาน)
จุดอ่อน จุดแข็ง ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในแนวปฏิบัติของโครงการ ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษามีความพร้อมในทุกสาขาอาชีพที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องการ

11 งบประมาณ จุดอ่อน จุดแข็ง
๑. งบประมาณสำหรับเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกไม่เพียงพอ ๒. งบประมาณค่าตอบแทนวิทยากรบางสาขาไม่เพียงพอ ๓. งบประมาณที่สถานศึกษาได้รับล่าช้า ๑. การโอนงบประมาณจาก กอ.รมน.ไปให้ สอศ. เป็นไปอย่างรวดเร็ว

12 เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์
จุดอ่อน จุดแข็ง ๑. อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ๒. อุปกรณ์ไม่ทันสมัย บางสถานศึกษาอยู่ใกล้สถานประกอบการ สามารถส่งผู้อบรมเข้าไปฝึกงานได้

13 การบริหารจัดการ จุดแข็ง จุดอ่อน
๑. ขาดการจัดทำแผนงานที่ชัดเจน ๒. ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓. ขาดเงินสำรองจ่ายสำหรับโครงการ ๔. ระยะเวลาของโครงการ (๔ เดือน ยาวเกินไป) ควรไม่เกิน ๔๕ วัน ๕. บางสถานศึกษาไม่ได้จัดให้มีการศึกษาดูงาน /ทัศนศึกษา ๑. วัตถุประสงค์ของโครงการเป็นประโยชน์ในด้านการสร้างความมั่นคงของประเทศ ๒. การนำเยาวชนออกนอกพื้นที่เป็นเรื่องที่ดีเป็นการเปิดโลกทัศน์ ๓. เป็นการบูรณาการระหว่างหลายหน่วยงานเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาของชาติ

14 ข้อเสนอแนะต่อปัจจัยแห่งความสำเร็จ
มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจน ๒. มีการสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานและองค์ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ๓. ปรับปรุงระบบการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ๔. มีงบประมาณสนับสนุนผู้สำเร็จการฝึกอบรมจากโครงการที่มีความตั้งใจศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาเพิ่มเติม ๕. จัดให้มีเงินทุนสนับสนุนในการประกอบอาชีพแก่เยาวชนที่ผ่านการอบรมจากโครงการ เช่น การจัดหาเครื่องมือประกอบอาชีพ สถานที่ในการประกอบการ ฯลฯ ๖. คัดกรองสถานศึกษาที่มีความพร้อมเป็นผู้ดำเนินงาน ๗. คัดแยกเยาวชนที่มาจากจังหวัดเดียวกันให้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษาเดียวกัน เพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาท

15 ๘. ภาครัฐควรมีการส่งเสริมและหาตลาดเพื่อจำหน่ายผลผลิต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศมุสลิม ๙. ประชาสัมพันธ์โครงการในพื้นที่ให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ปกครองและเยาวชน ๑๐. รัฐบาลควรสานต่อนโยบายให้มีความต่อเนื่อง เพราะเป็นโครงการที่สามารถลดปัญหาด้านความมั่นคงได้อย่างดียิ่ง ๑๑. มีระบบติดตามประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง และนำข้อมูลจากการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินโครงการอย่างจริงจัง

16 สิ้นสุดการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ผลการสัมมนากลุ่มย่อย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google