งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 บรรยายโดยผู้สอนและใช้เอกสาร ประกอบการสอนของผู้สอน สอนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ผ่านเครื่อง ฉาย อภิปรายในชั้นเรียนร่วมกัน ให้นิสิตค้นคว้าเพิ่มเติมจากตำราและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 บรรยายโดยผู้สอนและใช้เอกสาร ประกอบการสอนของผู้สอน สอนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ผ่านเครื่อง ฉาย อภิปรายในชั้นเรียนร่วมกัน ให้นิสิตค้นคว้าเพิ่มเติมจากตำราและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2

3 บรรยายโดยผู้สอนและใช้เอกสาร ประกอบการสอนของผู้สอน สอนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ผ่านเครื่อง ฉาย อภิปรายในชั้นเรียนร่วมกัน ให้นิสิตค้นคว้าเพิ่มเติมจากตำราและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ทำแบบฝึกหัดท้ายบท 3

4 ประเมินผลจากการตอบคำถามและ อภิปรายในชั้นเรียน ทำแบบฝึกหัดท้ายบท ทำรายงานส่ง 4

5 Extensive Markup Language (XML) เป็นภาษาที่ให้ความ ชัดเจนในการให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล และการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยแอพพลิเคชันบนเว็บและใช้ฟอร์มที่ ยืดหยุ่นได้ตามมาตรฐาน HTML หรือ Hyper Text Markup Language ได้เปิดโลกแห่งการแสดงข้อมูลต่างๆ มานำเสนอ ส่วน XML จะทำให้การทำงานกับข้อมูลโดยตรงที่เสริมกับการ ทำงานของ HTML 5

6 XML เป็นการใช้ข้อความเพื่อบ่งบอก โครงสร้างของเอกสาร พิจารณา ตัวอย่างรูปแบบโครงสร้างของหนังสือ เมื่อหนังสือประกอบด้วยจำนวนบท 2 บท ในแต่ละบทประกอบด้วยเนื้อความ (Text) 6

7 Begin Book Begin Chapter 1 Text for Chapter 1 End Chapter 1 Begin Chapter 2 Text for Chapter 2 End Chapter 2 End Book 7

8 ลักษณะของเอกสาร XML นั้น สามารถ อธิบายโดยใช้ตัวอย่างได้ ดังนี้ 8 ความพยายามอยู่ที่ ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

9 Tag สำหรับใน XML แล้ว tag มีความหมายในลักษณะ เดียวกับที่ใช้ใน HTML tag คือข้อความที่อยู่ระหว่าง สัญลักษณ์ - Tag เปิด (Start tag) เช่น จากตัวอย่างที่แสดง ด้านบนถูกเรียกว่า tag เปิด ดังนั้น tag เปิดจึงมีสัญลักษณ์คือ - Tag ปิด (End Tag) เช่น tag ที่ถูกเรียกว่า tag ปิด ต่อเมื่อใน tag มีเครื่องหมาย / อยู่หลังสัญลักษณ์ หากพิจารณาระหว่าง tag เปิดกับ tag ปิดแล้ว ข้อแตกต่างอีกข้อหนึ่งคือ tag เปิด เป็น tag ที่ สามารถใส่ข้อมูล attribute ลงไปภายใน tag ได้ แต่ tag ปิดจะไม่ทำกัน 9

10 Element ในที่นี้คือ โครงสร้างหลักของ XML ซึ่ง อยู่ในรูปของ tag เช่นเดียวกัน ตาม ตัวอย่างข้างบน element คือ 10

11 1. XML มีการใช้งานโดยตรงบนเครือข่าย InternetXML จะถูก ออกแบบมาสำหรับจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลบนเว็บ 2. XML มีการสนับสนุนโปรแกรมที่หลากหลาย ถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์ที่ สำคัญคือ การจัดส่งข้อมูลบนเว็บผ่านทางเซิร์ฟเวอร์และโปรแกรมเบราว เซอร์ XML จะถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับโปรแกรมที่มีรูปแบบต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโปรแกรมทางด้านการเงิน การเผยแพร่และปรับปรุงโปรแกรมให้ทันสมัยและการเขียน Voice Script ให้สื่อสารได้ด้วยโทรศัพท์ 3. XML จะต้องเข้ากันได้กับ SGML 4. XML จะต้องง่ายต่อการเขียนโปรแกรมเพื่อประมวลผลเอกสาร 5. จำนวนของทางเลือกเฉพาะของ XML ควรมีจำนวนน้อยที่สุดหรือไม่ ควรมีเลย 6. เอกสาร XML จะต้องอ่านเข้าใจง่ายและมีความชัดเจน 7. XML ออกแบบมาเพื่อให้พัฒนาโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว 8. การออกแบบ XML ต้องมีรูปแบบที่เหมาะสมและกะทัดรัด 9. สามารถสร้างเอกสาร XML ได้ง่าย 10. Markup ของ XML ต้องไม่รวบรัดมากเกินไป 11

12 Text for Chapter 1 Text for Chapter 2 12

13 เป็นกลุ่มของเทคนิคในการพัฒนาเว็บ แอปพลิเคชันเพื่อให้ความสามารถ โต้ตอบกับผู้ใช้ได้ดีขึ้น โดยการรับส่ง ข้อมูลในฉากหลัง ทำให้ทั้งหน้าไม่ต้อง โหลดใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งช่วยทำให้เพิ่มการตอบสนอง ความ รวดเร็ว และการใช้งานโดยรวม AJAX ไม่ใช่เทคโนโลยีในตัวของมันเอง แต่ว่าเป็นการนำเทคโนโลยีหลายๆ ตัว มารวมกัน เช่น JavaScript?, DHTML, XML, Css, Dom และ XMLHTTPRequest 13

14 14

15 Ajax architecture จากรูป Ajax engine นี้ อยู่ ระหว่าง User Interface กับ server ซึ่งจะมองว่าเป็นการ ทำงานที่ Client การทำงาน ต่างๆของผู้ใช้ โปรแกรมจะไป เรียก Ajax engine ตัวนี้ขึ้นมา แทนที่การร้องขอหน้าเว็บจาก server โดยตรง และจะใช้ โครงสร้างข้อมูลแบบ XML ใน การขนย้ายข้อมูลระหว่าง server กับ Ajax engine เมื่อ บราวเซอร์ทำการร้องขอข้อมูล จาก server 15

16 ตอบสนองต่อผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากการ update แบบบางส่วน ผู้ใช้ไม่ต้องหยุดรอคอยการประมวลของ server เนื่องจากการติดต่อแบบ Asynchronous รองรับกับบราวเซอร์หลักๆที่สามารถใช้ JavaScript? ได้ ทำให้การประมวลผลที่ Server มีความรวดเร็วขึ้น เนื่องจากการประมวลผลที่ Server ลดลง ไม่ต้องทำการติดตั้ง หรือใช้ Plugs-in ไม่ยึดติดกับ Platform หรือภาษาที่ใช้ในการเขียน โปรแกรม เป็นเ ทคโนโลยีใหม่ที่ไม่ได้เป็นของนักพัฒนาเว็บ แอพลิเคชั่นคนใด นั่นคือทุกคนมีสิทธิ์เข้ามาพัฒนา แอพลิเคชั่นตัว 16

17 demo_XML.xml 17 Empire Burlesque Bob Dylan USA Columbia 10.90 1985 Hide your heart Bonnie Tyler UK CBS Records 9.90 1988 Greatest Hits Dolly Parton USA RCA 9.90 1982 Still got the blues Gary Moore UK Virgin records 10.20 1990

18 getcd.php 18 <?php $q=$_GET["q"]; $xmlDoc = new DOMDocument(); $xmlDoc->load("demo_XML.xml"); $x=$xmlDoc- >getElementsByTagName('ARTIST'); for ($i=0; $i length-1; $i++) { //Process only element nodes if ($x->item($i)->nodeType==1) { if ($x->item($i)->childNodes->item(0)- >nodeValue == $q) { $y=($x->item($i)->parentNode); } } } $cd=($y->childNodes); for ($i=0;$i length;$i++) { //Process only element nodes if ($cd->item($i)->nodeType==1) { echo(" ". $cd->item($i)->nodeName. ": "); echo($cd->item($i)->childNodes->item(0)- >nodeValue); echo(" "); }} ?>

19 find-xml.html 19 function showCD(str) { if (str=="") { document.getElementById("txtHint").innerHTML=""; return; } if (window.XMLHttpRequest) {// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari xmlhttp=new XMLHttpRequest(); } else {// code for IE6, IE5 xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); } xmlhttp.onreadystatechange=function() { if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200) { document.getElementById("txtHint").innerHTML=xmlhtt p.responseText; } } xmlhttp.open("GET","getcd.php?q="+str,true); xmlhttp.send(); } àÅ×Í¡ CD: Select a CD: Bob Dylan Bonnie Tyler Dolly Parton ¢éÍÁÙŢͧ CD

20 20


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 บรรยายโดยผู้สอนและใช้เอกสาร ประกอบการสอนของผู้สอน สอนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ผ่านเครื่อง ฉาย อภิปรายในชั้นเรียนร่วมกัน ให้นิสิตค้นคว้าเพิ่มเติมจากตำราและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google