งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนกันยายน 2552 โดย นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์

2 อัตราเงินเฟ้อของประเทศต่าง ๆ
อัตราเงินเฟ้อของประเทศต่าง ๆ ประเทศ ปี 51 มค.52 กพ.52 มีค.52 เมย.52 พค.52 มิย.52 กค.52 สค.52 ไทย +5.5 -0.4 -0.1 -0.2 -0.9 -3.3 -4.0 -4.4 -1.0 มาเลเซีย +5.4 +3.9 +3.7 +3.5 +3.0 +2.4 -1.4 -2.4 ฟิลิปปินส์ +9.3 +7.1 +7.3 +6.4 +4.8 +3.3 +1.5 +0.2 +0.1 อินโดนีเซีย +10.3 +9.2 +8.6 +7.9 +6.0 +2.7 +2.8 สิงคโปร์ +6.5 +2.9 +1.9 +1.6 -0.7 -0.3 -0.5 จีน +5.9 +1.0 -1.6 -1.2 -1.5 -1.7 -1.8 ญี่ปุ่น +1.4 0.0 -1.1 -2.2 ไต้หวัน +3.6 -1.3 -2.0 -2.3 -0.8 เวียดนาม +23.1 +17.5 +14.8 +11.3 +5.6 +2.0 สหรัฐอเมริกา -2.1

3 อัตราเงินเฟ้อของประเทศต่าง ๆ สค.52

4 ราคาน้ำมันดิบดูไบ และน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์
ราคาน้ำมันดิบดูไบ และน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ เดือน มกราคม 2551 – กันยายน 2552 71.52 65.09 (เฉลี่ย 9 เดือน 57.19)

5 ราคาน้ำมันเบนซิน 91 / ดีเซล ภายในประเทศ
บาท/ลิตร ราคาน้ำมันเบนซิน 91 / ดีเซล ภายในประเทศ เดือน มกราคม 2551 – กันยายน 2552

6 อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์)
ณ 30 ก.ย. 52 เฉลี่ย 9 เดือน 34.63

7 อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์)
เดือน/ปี บาท/ดอลลาร์ 15/02/51 15 ก.ค. 2551 15 ม.ค. 2552 15/07/52 29/02/51 30 ก.ค. 2551 30 ม.ค. 2552 31/07/52 14/03/51 15 ส.ค. 2551 16 ก.พ. 2552 14/08/52 31/03/51 29 ส.ค. 2551 27 ก.พ. 2552 31/08/52 16/04/51 15 ก.ย. 2551 16 มี.ค. 2552 14/09/52 30/04/51 30 ก.ย. 2551 31 มี.ค. 2552 30/09/52 15/05/51 15 ต.ค. 2551 16 เม.ย. 2552 30/05/51 31 ต.ค. 2551 30 เม.ย. 2552 16/06/51 17 พ.ย. 2551 14 พค. 2552 30/06/51 28 พ.ย. 2551 29 พค. 2552 15 ธ.ค. 2551 15 มิย. 2552 29 ธ.ค. 2551 30 มิย. 2552

8 ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index
ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป Headline Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation

9 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ สค.52 105.1 +0.4 -1.0 -1.9 เดือนกันยายน 2552 เท่ากับ กย.52/สค.52 สูงขึ้นร้อยละ +0.2 กย.52/กย.51 ลดลงร้อยละ (มค.-กย.52)/(มค.-กย.51) ลดลงร้อยละ -1.7

10 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
กย.52 / สค สูงขึ้นร้อยละ +0.2 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ -0.2 สินค้าราคาลดลง ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องรับโทรศัพท์มือถือ สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ ปูนซีเมนต์ แผ่นไม้อัด ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม เบียร์ สุรา สูงขึ้นร้อยละ +1.1 สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว ผักสด-ผลไม้ ปลาและสัตว์น้ำ เครื่องประกอบอาหาร อาหารสำเร็จรูป สินค้าราคาลดลง ได้แก่ เนื้อสุกร ไก่ย่าง

11 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ กย.52
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ กย.52 เทียบเดือนที่ผ่านมา

12 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
กย.52/กย ลดลงร้อยละ – 1.0 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ +0.9 สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ เนื้อสุกร ปลาและสัตว์น้ำ ไข่และผลิตภัณฑ์นม ผักและผลไม้ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ อาหารสำเร็จรูป ลดลงร้อยละ -2.7 สินค้าราคาลดลง ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าโดยสารสาธารณะ ค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียมการศึกษา เครื่องแบบนักเรียน

13 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ กย.52
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ กย.52 เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน อัตรา (%)

14 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
มค.- กย.52 / มค.- กย ลดลงร้อยละ -1.7 หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ +5.5 ลดลงร้อยละ – 6.9 ..

15 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ กย.52
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ กย.52 เทียบเฉลี่ยระยะเดียวกันปีก่อน อัตรา (%)

16 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ สค.52 102.5 0.0 -0.2 +0.4 เดือนกันยายน 2552 เท่ากับ กย.52 / สค.52 เท่ากับร้อยละ +0.1 กย.52 / กย.51 ลดลงร้อยละ -0.1 (มค.-กย.52)/(มค.-กย.51) สูงขึ้นร้อยละ +0.4

17 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ กย.52
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ กย.52 เทียบเดือนที่ผ่านมา

18 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ กย.52
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ กย.52 เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน

19 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ กย.52
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ กย.52 เทียบเฉลี่ยระยะเดียวกันปีก่อน

20 “องค์กรที่เป็นเลิศด้านการจัดทำและให้บริการดัชนีเศรษฐกิจการค้า”
วิสัยทัศน์ “องค์กรที่เป็นเลิศด้านการจัดทำและให้บริการดัชนีเศรษฐกิจการค้า” ดัชนีทันสมัย ใส่ใจบริการ พัฒนางานสู่สากล เว็บไซต์ โทรสายด่วนสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ชมการถ่ายทอดแถลงข่าวดัชนีราคา ห้วข้อชมการถ่ายทอดสด

21 รายการสินค้าเพิ่ม / ลด / ไม่เปลี่ยนแปลง
เดือน/ปี พ.ค. 52 / มิ.ย. 52 / ก.ค. 52 / ส.ค. 52 / ก.ย. 52 / พ.ค. 51 มิ.ย. 51 ก.ค.. 51 ส.ค.. 51 ก.ย.. 51 ลดลง  83 78 85 89 คงที่ 75 77 81 94 สูงขึ้น 259 262 254 247 234

22 คาดการณ์เงินเฟ้อ ปี 2552 ร้อยละ -1.0 – 0.0
ร้อยละ – 0.0 สมมติฐาน - น้ำมันดิบดูไบ เฉลี่ย 50 – 60 เหรียญ/บาร์เรล - อัตราแลกเปลี่ยน เฉลี่ย บาท/ดอลลาร์


ดาวน์โหลด ppt นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google