งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 1. คะแนนประเมินฯ ทั้งสิ้น : หักไม่เกิน 1 คะแนน คำนวณโดยหักคะแนนการนำส่งข้อมูล ล่าช้าวันละ 0.03 คะแนน 2. ประเภทข้อมูลที่ใช้ในการประเมินฯ : 2.2 ข้อมูลการลงทุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 1. คะแนนประเมินฯ ทั้งสิ้น : หักไม่เกิน 1 คะแนน คำนวณโดยหักคะแนนการนำส่งข้อมูล ล่าช้าวันละ 0.03 คะแนน 2. ประเภทข้อมูลที่ใช้ในการประเมินฯ : 2.2 ข้อมูลการลงทุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 1. คะแนนประเมินฯ ทั้งสิ้น : หักไม่เกิน 1 คะแนน คำนวณโดยหักคะแนนการนำส่งข้อมูล ล่าช้าวันละ 0.03 คะแนน 2. ประเภทข้อมูลที่ใช้ในการประเมินฯ : 2.2 ข้อมูลการลงทุน (INV) 2.1 ข้อมูลทางการ เงิน (FIN) 3. จำนวน Template ที่ใช้ในการประเมินฯ : ขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐวิสาหกิจ 2.3 ข้อมูลกรรมการ (COM) 2.4 ข้อมูลทั่วไป (SOE) 2.5 ข้อมูลผู้บริหารและพนักงาน รัฐวิสาหกิจ (EMP)

3 1. สาเหตุจากการบริหารจัดการภายในของ รัฐวิสาหกิจ - ไม่ได้รับการผ่อนผัน - 2. สาเหตุจากข้อผิดพลาดของข้อมูล เช่น กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง - ไม่ได้รับการผ่อนผัน - โดยรัฐวิสาหกิจต้องขอคำแนะนำจาก Helpdesk ก่อนกำหนดเวลานำส่ง

4 3. สาเหตุจากข้อขัดข้องทางเทคนิค 3.1 รัฐวิสาหกิจแจ้งปัญหาไม่เกินกว่าวันกำหนดส่ง ข้อมูล - สคร. ขยายเวลาการนำส่ง โดยรัฐวิสาหกิจ ต้องส่งข้อมูลภายใน 10 วันนับจากวันที่ Helpdesk แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น 3.2 รัฐวิสาหกิจแจ้งปัญหาเกินกว่าวันกำหนดส่ง ข้อมูล - สคร. จะหักคะแนนประเมินผลตั้งแต่วันที่กำหนด ส่ง ถึงวันที่แจ้งปัญหาให้ Helpdesk ทราบ - และ ขยายเวลาการนำส่ง โดยรัฐวิสาหกิจต้องส่ง ข้อมูลภายใน 10 วันนับจากวันที่ Helpdesk แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น 3.3 รัฐวิสาหกิจไม่แจ้งปัญหาใดๆ - สคร. หักคะแนนวันละ 0.03 คะแนน

5 กลุ่มของ Template กลุ่มที่ 1 Template ที่รัฐวิสาหกิจต้องนำส่ง ข้อมูลเข้าระบบฯ กลุ่มที่ 2 Template ที่รัฐวิสาหกิจสามารถแจ้ง การไม่นำส่งเข้าระบบฯ ได้ โดยชี้แจงเหตุผลให้ สคร. พิจารณา (Inactive) เช่น รัฐวิสาหกิจที่ไม่มีการนำเข้าสินค้าจาก ต่างประเทศ (Import Content) จึงไม่ต้องนำส่ง ข้อมูลดังกล่าว โดย สคร. มีการสำรวจ Template ที่ รัฐวิสาหกิจไม่สามารถนำส่งได้เป็นประจำทุกปี ซึ่ง สคร. จะยกเลิก (Inactive) การประเมินผลดังกล่าว ในระบบฯ

6 ข้อมูลงบลงทุน (INV) ต้องนำส่งทั้งหมด 3 Templates ต่อเดือน Template ส่งข้อมูล ล่าช้า การคำนวณคะแนน ตัวอย่างการคำนวน 1 เดือน 1.2 INV- A01-2 1.3 INV- A01-3 1.1 INV- A01-1 ล่าช้า 1 วัน ล่าช้า 15 วัน ล่าช้า 50 วัน (0.03 คะแนน x 1 วัน = 0.03) (0.03 คะแนน x 15 วัน = 0.45) (0.03 คะแนน x 50 วัน = 1.50) รวมคะแนนที่ถูกหักใน เดือน ม. ค. 52 (0.03 + 0.45 + 1.00) คะแนนที่ ถูกหัก 0.03 0.45 1.00 1.48 การคำนวณการนำส่งข้อมูลเดือน ม. ค. 52 6

7 1. ข้อมูลงบลงทุน (INV) ต้องนำส่งทั้งหมด 3 Templates ต่อเดือน เดือน คะแนนที่ ถูกหัก เดือน ตัวอย่างการคำนวน ทั้งปี ก. พ. 52 มี. ค. 52 ม. ค. 52 1.48 1.00 2.00 เม. ย. 52 พ. ค. 52 มิ. ย. 52 สรุปคะแนนที่ถูกหักจาก 3 Templates คือ (4.48+0.00) / 18 = หัก 0.2489 คะแนน รวม ม. ค. – มี. ค. 52 คะแนนที่ ถูกหัก 0.00 การคำนวณการนำส่งข้อมูล 6 เดือนแรก ( ม. ค. – มิ. ย. 52 = 6 เดือน หรือ 18 ข้อมูล ) 4.48 รวม เม. ย. – มิ. ย. 52 0.00 7

8 8


ดาวน์โหลด ppt 1. 1. คะแนนประเมินฯ ทั้งสิ้น : หักไม่เกิน 1 คะแนน คำนวณโดยหักคะแนนการนำส่งข้อมูล ล่าช้าวันละ 0.03 คะแนน 2. ประเภทข้อมูลที่ใช้ในการประเมินฯ : 2.2 ข้อมูลการลงทุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google