งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO Fundamental of Information Technology Thinaphan Nithiyuwith Program of Computer Science & Information Technology suchada/

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO Fundamental of Information Technology Thinaphan Nithiyuwith Program of Computer Science & Information Technology suchada/"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO Fundamental of Information Technology Thinaphan Nithiyuwith Program of Computer Science & Information Technology http://computer.pcru.ac.th/ suchada/ OUTLINE of… 1

2  Download Documents  http://computer.pcru.ac.th/suchada/SCCS031_Algo.php http://computer.pcru.ac.th/suchada/SCCS031_Algo.php  FAQ  http://computer.pcru.ac.th/suchada/com_title/show_forum.php http://computer.pcru.ac.th/suchada/com_title/show_forum.php  Contact ME  Office : Internet LAB Floor 1 LC Building  Website : http://computer.pcru.ac.th/suchada/http://computer.pcru.ac.th/suchada/  Phone : 056 - 717100 ต่อ 4503  E-Mail : suchada@pcru.ac.th 2

3  Instructor  Course Description  Course Syllabus  Reference  Measure / Evaluate 3

4  http://computer.pcru.ac.th/suchada/m1_profile.php http://computer.pcru.ac.th/suchada/m1_profile.php 4

5  ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมและการ ทำงานของโปรแกรม ขั้นตอนการเขียน โปรแกรม การพัฒนาโปรแกรมและการ เขียนผังงาน การวิเคราะห์และการออกแบบ อัลกอริทึมแบบลำดับ (Sequential Algorithms) อัลกอริทึมแบบทางเลือก (Decision Algorithms), อัลกอริทึมแบบ วนซ้ำ (Repetition Algorithms) โปรแกรม ย่อย การออกแบบโปรแกรม การทดสอบ โปรแกรม 5

6  http://computer.pcru.ac.th/suchada/SCCS0 31_Algo.php บทที่หัวข้อ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์และขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม 2 การเขียนขั้นตอนการแก้ปัญหาและการเขียนผังโปรแกรม 3-4 การวิเคราะห์และการออกแบบอัลกอริทึมแบบ sequential 5-7 การวิเคราะห์และการออกแบบอัลกอริทึมแบบ decision 9-11 การวิเคราะห์และการออกแบบอัลกอริทึมแบบ repetition 12-14 การวิเคราะห์และการออกแบบอัลกอริทึมแบบ modular และ recursion 15-16 นำเสนอโครงงานย่อย 6

7  http://computer.pcru.ac.th/suchada/SCCS0 31_Algo.php Ref.Description ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์. (2551). หลักการ ออกแบบและเขียนโปรแกรมเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น. อำภา กุลธรรมโยธิน. (2550). หลักการเขียน โปรแกรม. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. (2548). คู่มือการเขียน โปรแกรม Visual Basic 6 ฉบับผู้เริ่มต้น. กรุงเทพมหานคร : บริษัทไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็น เตอร์ จำกัด. 7

8  Measure 8 การวัดผล การวัดผล มีการวัดผลด้วยการเก็บคะแนนระหว่างภาคและการสอบปลายภาค รวม 100 คะแนน คะแนนระหว่างภาค 70 คะแนน - จิตพิสัย 20 คะแนน การแต่งกาย และการเข้าชั้นเรียน 10 คะแนน ส่งงานตรงเวลา 10 คะแนน - การฝึกปฏิบัติ การมีส่วนร่วม ในชั้นเรียน 20 คะแนน - สอบกลางภาค 30 คะแนน คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

9  Evaluate การประเมินผลการเรียนของผู้เรียนเป็นไป ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ การตัดสินผลการเรียนโดยวิธีอิงเกณฑ์ แบ่ง ออกเป็น 8 ระดับ 9

10 LOGO 10


ดาวน์โหลด ppt LOGO Fundamental of Information Technology Thinaphan Nithiyuwith Program of Computer Science & Information Technology suchada/

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google