งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แยกตามลักษณะผู้ใช้บริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แยกตามลักษณะผู้ใช้บริการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แยกตามลักษณะผู้ใช้บริการ
ประเภท E-Commerce แยกตามลักษณะผู้ใช้บริการ Online Catalog E-Tailer Auction Web Board E-Marketplace Electronic Commerce

2 รายละเอียดของ E-Commerce แบบ Online Catalog
Electronic Commerce

3 รายละเอียดของ E-Commerce แบบ E-Tailer
Electronic Commerce

4 รายละเอียดของ E-Commerce แบบ Auction
Electronic Commerce

5 รายละเอียดของ E-Commerce แบบ Web Board
Electronic Commerce

6 รายละเอียดของ E-Commerce แบบ E-Marketplace
Electronic Commerce

7 Electronic Commerce

8 ประเด็นที่ควรพิจารณาจะเลือก
รูปแบบของ E-Commerce โอกาสทาง การตลาด ค่าใช้จ่าย ความเป็นอิสระ ความเสี่ยงจาก การทำธุรกรรม Online Catalogue ปานกลาง ต่ำ สูง ต่ำ ต่ำ-ปานกลาง สูง ปานกลาง- สูง สูง E -Tailer Auction ปานกลาง สูง ต่ำ ปานกลาง Web Board ไม่มี ต่ำ ต่ำ ต่ำ E-Marketplace สูง สูง ต่ำ ต่ำ Electronic Commerce

9 เป้าหมายการมีเว็บไซต์
1.Web เพื่อการประชาสัมพันธ์ 2.Web เพื่อทดแทนแคตาล๊อค 3.Web เพื่อเป็นโชว์รูม 4.Web เพื่อเป็นงานแสดงสินค้า 5.Web เพื่อการค้า E-commerce 6.Web เพื่อเป็น E- Marketplace / E-market exchangee 7.Web เพื่อเป็นเครือข่ายการจำหน่ายของตนเอง 8.Web เพื่อเป็นช่องทางการขายให้ผู้นำเข้า Electronic Commerce

10 Framework for EC หลาย ๆ คนอาจจะคิดว่า E-commerce เป็นเพียงแค่ Web site หรือ Web portal เพื่อแสดงสินค้า แท้จริงแล้ว E-commerce มีมากกว่าที่กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นการ Shopping online การหางาน การประมูล การร่วมมือของพันธมิตรในการวิจัย หรือพัฒนาโครงการ รวมถึงการแลกเปลี่ยน ข้อมูลต่าง ๆ การนำ E-commerce ไปใช้ในธุรกิจจำเป็นต้องมีสารสนเทศที่ถูกต้อง มีโครงสร้างพื้นฐาน และมีระบบสนับสนุน ซึ่งปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จมี 5 อย่างดังนี้ Electronic Commerce

11 Framework for EC คน (People) หมายถึง ผู้ขาย ผู้ซื้อ คนกลาง พนักงาน IT และอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นโยบายสาธารณชน หมายถึง กฎหมาย ภาษี และนโยบายหลักๆ ที่สำคัญ เช่น สิทธิส่วนบุคคล ที่ถูกกำหนดด้วยรัฐบาล ในที่นี้นโยบายจะรวมถึงมาตรฐานด้านเทคนิค และ โปรโตคอล (Protocol) การตลาด และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์เป็นสิ่งสำคัญเพื่อใช้ติดต่อกับลูกค้า และทำธุรกิจค้าขาย รวมถึงการมองหาตลาดแหล่งใหม่ ๆ และกลยุทธ์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ พันธมิตรธุรกิจ E-commerce ถูกนำมาใช้ในการบริหาร Supply Chain หรือ ระหว่างคู่ค้า และพันธมิตรทางการค้า บริการสนับสนุนอื่น สิ่งสำคัญ คือการวิจัยตลาด การสร้างเนื้อหา และการบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น ระบบการชำระ การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบรักษาความปลอดภัย Electronic Commerce

12 A Framework for EC Electronic Commerce


ดาวน์โหลด ppt แยกตามลักษณะผู้ใช้บริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google