งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 11 การประเมินความเป็นไปได้ของโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 11 การประเมินความเป็นไปได้ของโครงงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 11 การประเมินความเป็นไปได้ของโครงงาน
Progress & Performance Measurement & Evaluation

2 The project control process
มีเพื่อตอบคำถามถึง สถานภาพในปจจุบันทั้งดานเวลาและคาใชจาย จะตองใชเงินเทาใดจน project เสร็จ เมื่อใด project จะเสร็จ มีปญหาใดที่ตองรีบดำเนินการหรือไม Cost หรือ schedule ที่เกินจะเกิดกับกิจกรรมใด เมื่อไร ตองจายเงินเพื่ออะไรบาง ถามี cost ที่ overrun ในระหวาง project จะพยากรณ overrun เมื่อจบ project ไดไหม ปญหาที่คาดวาจะเกิด แกไขทันหรือไม

3 • ระบบที่เรียกวา Earned value (EV) จะชวยตอบคำถามนี้ ซึ่ง validity ของรระบติดตามขึ้นอยูกับความถูกตองและความเชื่อถือไดของขอมูลวามีมากนอยแคไหน ประโยชนของ EV system ขึ้นกับขอมูล WBS , resource , time and cost estimate , time-phased budget ของแตละงาน และการประมาณการ % complete ที่เปนจริงและถูกตองเทาที่จะทำได

4 การวัดและประเมิน performance ตองการ control process 4 ขั้นตอนตอไปนี้
1. Setting a baseline plan จะให element ที่วัด performance ซึ่ง derived มาจาก cost และ ขอมูลดานเวลาที่ไดจาก WBS (งาน เวลา งบประมาณ) ซึ่งแตกงานออกมาเปน WP ซึ่งมาจับกับ deliverable และ organization unit และลำดับงานจาก network และ resource scheduling decision 2. Measuring progress and performance เชิงปริมาณคือ time และ budget ไมดูคุณภาพ การวัดเวลาทำงาย ดู critical path เสร็จทันเวลา/ชากวา/เร็วกวา แตการวัด performance เทียบกับ budget (เชน เงิน unit in place ชั่วโมงทำงานของคนงาน) วัดยาก EV จึงมีวิธีการประมาณการ performance against a time-phased budget โดยทำเปน budget cost of work performed (BCWP)

5 3. Comparing plan and actual
4. Taking action ถามีการ deviate จาก plan อยางมีนัยสำคัญตองทำ corrective action เพื่อให project กลับมาตา plan เดิม หรือ plan ที่ revised ใหม บางกรณีอาจถึงตองเปลี่ยน scope ซึ่งมีผลทำให baseline plan เปลี่ยนดวย

6 Monitoring time performance
• Tool : Gantt Chart ซึ่งเปนที่นิยมใช และเขาใจงาย ทำใหมองเห็นภาพรวมของ project status ณ วันที่รายงานผลไดอยางรวดเร็ว • รูป Baseline Gantt Chart แทงบน – แสดงถึงแผนที่วางไว แทงลาง – งานที่ทำเสร็จจริง ณ วันนั้ • Control chart ก็เปนเครื่องมือที่ใชติดตามความคืบหนาของ project โดยมีการ plot ความแตกตางระหวาง schedule line บน critical path ณ วันที่รายงาน กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงบน critical path ดังรูป ซึ่งสามารถใชเตือนไดวาตอนนี้มีแนวโนมเป็นอยางไร ควรปรับตัวอยางไร

7

8

9 Monitoring cost system
• Tradition : compare actual against budget • Pitfall : ดูแตตัวเงิน ไมไดดูวางานที่สำเร็จสอดคลองกับเงินที่จายไปหรือไม ตัวอยาง : สมมติวาวางแผนวาจะใชเวลา 10 เดือนใหงานเสร็จ และตั้ง budget วาแตละเดือนมีคาใชจาย $200,000/ month ดังนั้น 10 เดือน ควรมีคาใชจาย $ 2.0 million แตเมื่อผานไป 5 เดือน ปรากฏวาใชเงินไปแลว $1.3 million ซึ่งความเปนจริง อาจเปนเพราะ 1) ทำงานไดเร็วกวากำหนด 2) ทำงานชาจริง และใชเงินเกินดวย 3) ทำงานไดตามเวลา แตใชเงินเกิน

10 An Integrated Cost / Schedule System
• เปนวิธีการปรับจากวิธีแรก เพื่อใหการติดตาม Project มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยหาระบบที่วัดไดทั้งตนทุนที่ใชและปริมาณงานที่เกิด โดยระบบประสมประสานนี้เรียกวา Earned value • Three data elements - BCWS : Budgeted cost of the work schedule ตนทุนที่วางไว - BCWP : Budgeted cost of the work performed หรือ earned value ตนทุนที่วางไวสำหรับงานที่ทำแลว หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงตามเงินที่จายไป มีคา

11 ACWP : Actual cost of the performed • Variance
BCWP = BCWS x percent of work actually completed ACWP : Actual cost of the performed • Variance Schedule variance : ผลตางระหวาง EV ที่เสร็จกับ baseline schedule SV = BCWP – BCWS Cost variance : ผลตางระหวาง EV และ actual cost ของวันที่งานเสร็จ CV = BCWP – ACWP

12 การแปลผล คา + แสดงวา budget ที่ตั้งไวมากกวาที่ใชจริง เปนผลลัพธที่เราตองการ และตองดูดวยวาเปนเพราะอะไร CV ดูวาตนทุนที่ใชทำงานเสร็จแลว มากกวา หรือนอยกวา ที่วางไว ดูชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่ง SV วัดปริมาณของงานออกมาเปนจำนวนเงิน ไมใชเวลา โดยจะบอก status ของงานวาชาหรือเร็วกวากำหนด

13 VAC = BAC – EAC

14 • เสนกลางคือ baseline เปนการวางแผนไวลวงหนากอนที่เราจะทำโครงการ จากรูปเสร็จในเวลา 45 วัน เงินทั้งหมดควรใช $ เราอยูวันที่ 25 ตองการดูความคืบหนาของโครงการ • ถาดูแต cost คือเสนบน ตนทุนเกิดขึ้นจริง $340 (85% ของตนทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้น) แสดงวาใชมากกวาที่ควรจะเปน (ควรเปน $300 , 75%) หรือแสดงวาเราทำงานชาไป 5 วัน (เพราะเงินเทานี้ควรทำงานได 30 วัน) CV = BCWP – ACWP = $200 - $340 = - $ over budget SV = BCWP – BCWS = $200 - $300 = - $ behind schedule

15 Developing a status report

16 Assumption 1. แตละ cost account มี WP อันเดียว แสดงเปนกิจกรรมบน network 2. ใช ES เปนตัวเริ่มตนในการคิด 3. คา baseline value เปน linear 4. from the moment work on an activity begins , some actual costs will be incurred each period until the activity is completed

17

18

19

20

21 จากตารางสรุปไดวา CV = +$12 , variance at completion (VAC) = -$17

22

23 Indexes to monitor process • Performance index
Cost (CPI) Schedule (SPI) > 1.00 Under cost Ahead of schedule = 1.00 On cost On schedule < 1.00 Over cost Behind schedule Indexes to monitor process • Performance index 1. CPI : Cost performance index = BCWP / ACWP 2. SPI : Scheduling performance index = BCWP / BCWS จากขอมูลในรูปดานบน CPI = BCWP / ACWP = 42/30 = under cost ทุกๆ $1 ที่จายไปกอใหเกิดงานที่เสร็จแลวมีมูลคา $1.4 ชอบ SPI = BCWP / BCWS = 42/34 = ahead of schedule

24

25 Other control issues • Baseline จริงๆ แลวไมควรเปลี่ยน เปลี่ยนไดก็ตอเมื่อจำเปนจริงๆ -ถาไมเปลี่ยนจะ fail หรือ เปลี่ยนแลวใหผลดีขึ้น • Control สิ่งที่เกิดจริง กับ plan มักไมตรงกัน ควรทำ contingency fund เผื่อไวใชในยามจำเปนและใชเมื่อเปน formal (ไมใชสุมสี่สุมหา) • Scope creep – การที่ลูกคาเรียกรองใหเพิ่มทีละนิดละหนอย แตในที่สุดรวมๆ ดูแลวมาก เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยปกติในชวงเริ่ม project ซึ่งตองควรระวัง


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 11 การประเมินความเป็นไปได้ของโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google