งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์
เมื่อเราเข้าใจถึงความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่จำเป็นต่อการใช้งานเบื้องต้นแล้ว ต่อไปคือการเลือกใช้โปรแกรมหรือซอฟท์แวร์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ 5 ประการ เพื่อการใช้งานในระบบอย่างสมบูรณ์ คือ

2 ๑) การป้อนข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล (Data Input and Verification)
๒) การจัดเก็บข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล (Data Storage and Database management) ๓) การคำนวณและการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Manipulation and Analysis) ๔) การรายงานผลข้อมูล (Data Output and Presentation) ๕) ความสัมพันธ์กับผู้ใช้ (Interaction with the User)

3 1). ชื่อซอฟท์แวร์ Arc/INFO, Arc View, Arc CAD, ArcGIS
สามารถที่จะทำงานบนระบบจัดการที่เป็น DOS, Windows, UNIX, SUN, SUN/OS, AIX, ULTRIX ใช้สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows NT 4.0 และ Windows 2000 เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานบนเครื่อง PC computer สามารถแสดงผล จัดการสอบถาม วิเคราะห์ ผสมผสานข้อมูลแผนที่ได้อัตโนมัติ สามารถใช้งานได้แบบ stand-alone และยังคงมีคุณสมบัติเหมือนกับ ArcView GIS 3.x แต่ได้เพิ่มคุณสมบัติเช่น ArcCatalog สำหรับในการเลือกข้อมูลจัดการข้อมูลเพื่อแสดงผล การจัดการ Projection และสามารถสร้างปุ่มคำสั่งได้ด้วยคำสั่ง Visual Basic for Application (VBA)

4 โปรแกรมด้าน GIS ของบริษัท ESRI

5 ชื่อซอฟท์แวร์ MGE, Microstation, FRAMME
MGE :เป็นซอฟท์แวร์ที่ทำงานบนระบบจัดการ ที่เป็น UNIX, DOS, Windows NT สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องมือ เช่น : Manual Digitizing , Scanner, GPS, Photogrammetric, Mouse ,COGO

6 ซอฟท์แวร์สามารถที่จะทำการวิเคราะห์ เชิงพื้นที่ได้แก่
Digital image analysis, Network analysis, Surface analysis,Map analysis function , Generate buffer และ Polygon Operation

7 โปรแกรมด้าน GIS ของบริษัท Intergraph

8 ชื่อซอฟท์แวร์ SPANS , SPANSMAP
เป็นซอฟท์แวร์ที่ทำงานบนระบบจัดการ ที่เป็น UNIX, Windows , OS/2 สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องมือเช่น : Manual Digitizing , Mouse, GPS ซอฟท์แวร์สามารถที่จะทำงานด้าน Desktop Mapping, วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านพื้นที่, Map

9 ชื่อซอฟท์แวร์ IDRISI เป็นซอฟท์แวร์ที่ทำงานบนระบบจัดการ ที่เป็น DOS และได้พัฒนาเป็นบน Windows สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องมือ : Manual Digitizing , Mouse, Scanner ซอฟท์แวร์สามารถที่จะทำงาน วิเคราะห์เชิงพื้นที่ , Map analysis function, Surface analysis, Gengate buffer, Digital image analysis และ Polygon operation เป็นต้น DATA management -- DBASE through ASCII files from any DBMS . Data Structures-- Raster, Topological Vector, Non-Topological Vector

10 โปรแกรม IDRISI 32 Release 2

11 โปรแกรม ILWIS

12 โปรแกรม PAMAP


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google