งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิจัยดำเนินงาน Operations research

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิจัยดำเนินงาน Operations research"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิจัยดำเนินงาน Operations research
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 1 บทนำ (Introduction) การวิจัยดำเนินงาน (Operations research) เป็นวิชาการแขนงใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกลุ่มนักวิชาการของประเทศอังกฤษ ซึ่งประกอบไปด้วยนักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ ในความพยายามที่จะใช้ของวิชาการดังกล่าวมาใช้ ได้ประสบผลสำเร็จอย่างงดงามและก่อให้เกิดผลประโยชน์หลายๆ ด้าน

3 1. การกำเนิดของการวิจัยดำเนินงาน
(Introduction) บทนำ 1. การกำเนิดของการวิจัยดำเนินงาน ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝ่ายบริหารทางทหารของอังกฤษได้ระดมทีมนักวิทยาศาสตร์เพื่อร่วมกันศึกษาถึงสถานการณ์และวิกฤติการณ์ของปัญหาที่เกี่ยวกับการสู้รบ เพื่อป้องกันประเทศชาติ ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ จุดประสงค์ในการศึกษาคือการหาแนวทางปฏิบัติและตัดสินใจ เพื่อเลือกใช้อาวุธยุทโธกรณ์ที่มีอยู่โดยจำกัดให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ไปจนถึงการศึกษาวิธีการใช้เรดาร์และลูกระเบิดอย่างมีประสิทธิภาพ

4 1 (Introduction) บทนำ การพัฒนาทางวิชาการวิจัยดำเนินงานเป็นไป อย่างรวดเร็วด้วยเหตุผล 2 ประการคือ เทคนิคทางการวิจัยดำเนินงานซึ่งอาศัยพื้นฐานจากคณิตศาสตร์ได้พัฒนาขึ้นและดัดแปลงไปใช้งานแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างได้ผล วิธีทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า Simplex method ใช้แก้ปัญหาทางการโปรแกรมเชิงเส้นตรง นอกจากนี้ทฤษฎีใหม่ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากก็ได้เกิดขึ้น ความเจริญก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยพัฒนาการใช้และขยายขนาดของเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้สามารถเก็บและคำนวณข้อมูลได้มากขึ้นในระยะเวลาที่น้อยลง

5 2. ความหมายของการวิจัยดำเนินงาน
1 (Introduction) บทนำ 2. ความหมายของการวิจัยดำเนินงาน การวิจัยดำเนินงาน เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้เพื่อช่วยตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบองค์การต่างๆ ว่าควรจะดำเนินการอย่างไร แก้ปัญหาการร่วมมือกันระหว่างองค์การและปัญหาของงานต่างๆ ในองค์การอย่างไร หน้าที่ของการวิจันดำเนินงานคือ พยายามแก้ไขข้อขัดข้องระหว่างองค์ประกอบขององค์การให้เป็นผลดีที่สุดสำหรับองค์การ การวิจัยดำเนินงานคือ วิธีการอย่างมีหลักเกณฑ์ ในการจัดรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เป็นตัวเลข สำหรับช่วยตัดสินใจให้ฝ่ายบริหาร โดยคำนึงถึงการทำงานนั้นอยู่ภายใต้การควบคุม

6 ลักษณะของการวิจัยดำเนินงาน
1 (Introduction) บทนำ ลักษณะของการวิจัยดำเนินงาน 1. มีลักษณะเป็น research on operations คือเป็นการศึกษาและวิจัยขั้นตอนในการดำเนินงานและประสานงาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 2. มีลักษณะของการพิจารณาปัญหาขององค์การเป็นส่วนรวม คือเข้าใจสถานการณ์และหน้าที่ของโครงสร้างของส่วนต่างๆ ภายในระบบที่มีความเกี่ยวพันกัน 3. เป็น interdisciplinary team effort คือการดำเนินงานข้องผู้เชี่ยวชาญงานในด้านต่างๆ 4. เพื่อให้ได้ optimal decisions making คือให้ผลลัพธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหาของระบบที่ซับซ้อนได้ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ

7 1 บทนำ (Introduction) ลักษณะของการวิจัยดำเนินงาน
5. เป็นการใช้ application of scientific method คือการใช้หลักเกณฑ์อย่างมีขั้นตอน ในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 6. มีลักษณะแบบ quantitative model construction and analysis คือการสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์แทนระบบที่ต้องการศึกษาและดำเนินการวิเคราะห์ สามารถให้คำตอบเป็นแนวทางที่เหมาะสม 7. เป็นการ identification of further research needs คือการพบปัญหาใหม่ภายหลังจากที่ได้พบปัญหาหนึ่งๆ ไปแล้ว

8 3. ขั้นตอนการดำเนินงานของการวิจัยดำเนินงาน
1 (Introduction) บทนำ 3. ขั้นตอนการดำเนินงานของการวิจัยดำเนินงาน การวิจัยดำเนินงานเน้นเทคนิคในเชิงปริมาณอย่างมาก ฉะนั้นการตั้งรูปแบบของสมการหรืออสมการในทางคณิตศาสตร์แทนระบบของปัญหาและอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหา จึงเป็นงานของกลุ่มทีมงานทางด้านงานวิจัยดำเนินงานโดยตรง ซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินงานดังนี้

9 1 บทนำ (Introduction) 1. การจัดตั้งปัญหา
โดยทั่วไปปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรหรือส่วนงานหนึ่งๆ ย่อยมีลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนต่างๆกัน การกำหนดปัญหาให้ตรงกับเป้าหมายจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ขั้นตอนในการจัดตั้งปัญหามีดังนี้ 1. ศึกษาระบบที่กำลังเป็นปัญหาและความสัมพันธ์ให้ชัดเจนและเข้าใจ 2. กำหนดปัญหาที่พิจารณาให้แน่ชัด และเลือกแบ่งแยกปัญหาได้ 3. กำหนดจุดประสงค์และเลือกวิธีการจัดการดำเนินงาน 4. กำหนดขอบข่ายของปัญหาและข้อสมมติต่างๆ 5. กำหนดแนวทาสงการดำเนินงานต่างๆ 6. กำหนดช่วงเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและในการตัดสินใจ

10 2. การสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์แทน ระบบของปัญหา
1 (Introduction) บทนำ 2. การสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์แทน ระบบของปัญหา การจัดรูปแบบของปัญหาโดยทั่วไป นิยมใช้อยู่ 2 วิธีคือ การสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์

11 1 (Introduction) บทนำ


ดาวน์โหลด ppt การวิจัยดำเนินงาน Operations research

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google