งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหาร สำนักกฎหมาย ส่วนกฎหมาย 1 ผู้อำนวยการส่วน : - ผู้จัดทำ : นางสาวยสวดี นิลคูหา โทร. 0 2298 5880-9 ต่อ 6721 วันที่จัดทำ : 31 พ.ค. 54 (Update) วัตถุประสงค์ (ม. 6) อจน. มีวัตถุประสงค์ในการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับการบำบัด น้ำเสียภายในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย และการให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งนี้ ทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย รวมทั้งบริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย อย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สังกัด: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการ : นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย กรรมการผู้แทน กค. : นางวณี ทัศนมณเฑียร Website : www.wma.or.th โทร. 0 2273 8530-39 ผู้อำนวยการ (CEO): นายไพโรจน์ สัตยสัณห์สกุล สัญญาจ้างลงวันที่: 29 ต.ค. 53 ระยะเวลาจ้าง : 25 พ.ย. 53 – 24 พ.ย. 57  วาระที่ 1  วาระที่ 2 ตำแหน่งเดิมก่อนเป็น CEO  Board  รอง CEO  บุคคลภายนอก รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. จัดการและ พัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก รอง CEO  พนักงาน  สัญญาจ้าง CFO  พนักงาน  สัญญาจ้าง มติ ครม. ที่ยกเว้นการปฏิบัติเรื่องต่าง ๆ จำนวนและองค์ประกอบคณะกรรมการ ไม่เกิน 15 คน (ม. 12) ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนการประปานครหลวง ผู้แทน การประปาส่วนภูมิภาค กรรมการอื่นอีกไม่เกิน 6 คน ให้ผู้อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ วาระการดำรงตำแหน่ง :ให้ประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี (ม. 15) การแต่งตั้งกรรมการอื่น ให้คณะรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่น (ม. 12 วรรค 3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการ เป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดอัตราเงินเดือนของ ผู้อำนวยการด้วยความเห็นชอบของ คณะรัฐมนตรี (ม. 20) ผู้อำนวยการอาจพ้นจากตำแหน่ง โดยคณะกรรมการให้ออกด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ (ม. 22 (3)) เงินเดือนพนักงาน กลุ่มโครงสร้างเงินเดือน  คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนได้เอง  มีบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของตนเอง  ใช้บัญชีโครงสร้างเงินเดือน 58 ขั้น อัตราเงินเดือนขั้นสูงสุด ขั้นที่ 52 (87,970) อัตราเงินเดือนป.ตรี 4 ขั้นที่ 14 (9,670 บาท) จำนวนพนักงาน 107 คน (31 พ.ค 54)  ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป  ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรา 13 (2) พ.ร.บ.แรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 คุณสมบัติเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ ประธานกรรมการ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง และผู้อำนวยการ ต้องเป็นผู้มีความรู้และ จัดเจนเกี่ยวกับกฎหมาย การบริหาร การผังเมือง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ หรือสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ม. 13) ประธานกรรมการ หรือ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญา/ กิจการที่กระทำให้แก่/แข่งขันกับ อจน. ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่จะเป็นผู้ซึ่ง คกก. มอบหมายให้เป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นกรรมการใน บ.จำกัด หรือ บมจ. ซึ่ง อจน. จัดตั้งขึ้นตาม มาตรา 7 (9) หรือร่วมทุนตามมาตรา 7 (10) (ม. 14) ผู้อำนวยการ ต้อง มีความรู้ความสามารถในการบริหารกิจการของ อจน. ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตาม ม. 14 และ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติฯ (ม. 21) การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้ เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง เรื่องเสร็จที่ 557/2553 อจน. อาจร่วมลงทุนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ โดยให้ คกก.อจน. พิจารณา สัดส่วน และมูลค่า รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนโดยอาจได้รับ ค่าตอบแทนไม่เต็มจำนวนตามมูลค่าการลงทุนก็ได้ โดยคำนึงถึงฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ) เรื่องเสร็จที่ 108/2553 อจน. เป็นหน่วยงานให้บริการรับบริหารหรือจัดการแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าของโครงการและ ทรัพย์สิน การเข้าร่วมกิจการเช่นนี้เป็นการบริหารจัดการ ตาม ม. 7 (10) ต้องเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ระเบียบ หรือข้อบังคับตามที่ คกก. อจน. กำหนดไว้ใน มาตรา 7 และ มาตรา 18 แห่ง พรฎ. จัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2538 เรื่องเสร็จที่ 476/2552 อจน. ดำเนินการโครงการของ อจน. เองได้เฉพาะในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย และ ต้องเป็นการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมตามวัตถุประสงค์หลักเท่านั้น ปัจจุบันไม่ปรากฏว่ามีโครงการที่ได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการ ของรัฐ พ.ศ. 2535 หมายเหตุ ในการพิจารณาคุณสมบัติบุคลากรรัฐวิสาหกิจ จะต้องพิจารณา พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ กฎหมาย จัดตั้งรัฐวิสาหกิจและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบกัน ที่มาของข้อมูล  สัญญาจ้างผู้บริหาร  www.krisdika.go.th  มติคณะรัฐมนตรี  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคลากรรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย กรรมการ (ม.5) ผู้บริหารสูงสุด (ม. 8 ตรี) พนักงาน (ม.9) จำนวนกรรมการ ไม่เกิน 11 คน แต่ถ้ารัฐวิสาหกิจใดมีข้อกำหนดให้มีกรรมการน้อยกว่า 11 คน ก็ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ แต่ถ้าจำเป็นต้องมีกรรมการเกินกว่า 11 คน ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ขออนุมัติจาก ครม. แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คน (ม. 6) การนับจำนวนการดำรงตำแหน่งของกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 3 แห่ง นับรวมการเป็น กรรมการโดยตำแหน่ง การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน แต่ไม่รวมการเป็นกรรมการ โดยตำแหน่งที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน (ม. 7) วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรณีกรรมการที่มิใช่กรรมการโดยตำแหน่ง (ไม่ใช้บังคับแก่กรรมการ ของบริษัทจำกัด) แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ (ม. 8) การแต่งตั้งกรรมการอื่น ผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวง การคลังจัดทำขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น (ม. 12/1 วรรค 1) การกำหนดค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (ม. 8 จัตวา วรรคเจ็ด) อำนาจพิเศษตามกฎหมายจัดตั้ง - ไม่ปรากฏว่ามีอำนาจพิเศษตามกฎหมายจัดตั้ง สิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ปรากฏว่ามีสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google