งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ( ธพส.) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด สำนักกฎหมาย ส่วนกฎหมาย 2 ผู้อำนวยการส่วน : นายปัญญ์สุธา รายา ผู้จัดทำ : นายหัสดินทร์ แสนสระดี โทร. 0 2298 5880-9 ต่อ 6720 วันที่จัดทำ : 31 พ.ค. 54 (Update) ข้อบังคับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2547 ธพส. จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2547เพื่อเสริมสร้างความ เข้มแข็งใน การบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐและสินทรัพย์อื่นๆ ให้สามารถนำมาพัฒนา ในเชิงเศรษฐกิจและ สังคม มีการบริหารจัดการสินทรัพย์สมัยใหม่ ตลอดจนเทคนิควิธีการในการแปลงสินทรัพย์ให้เป็น หลักทรัพย์ วัตถุประสงค์ ของ ธพส. มี 33 ข้อ โดย ธพส. มีวัตถุประสงค์หลัก โดยยกตัวอย่าง ดังนี้ (1) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแล ผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สิน ให้กับองค์กรของภาครัฐและเอกชน (3) ทำการรับซื้อ โอน ร่วมลงทุน แสวงหาผลประโยชน์ ลงทุนในหลักทรัพย์หรือหลักประกัน เข้า เป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชน จำกัด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัดนั้น จะ มีวัตถุประสงค์ตรงกันกับบริษัทหรือไม่ก็ตาม (4) ซื้อ หรือเพื่อให้ได้มาด้วยการอย่างอื่นซึ่งที่ดิน ภาระจำยอม หรือสิทธิอื่นในที่ดิน เพื่อก่อสร้าง สำนักงาน โรงงาน หรืออาคารอื่นใด (6) ประกอบกิจการค้าที่ดิน จัดสรรที่ดิน ที่ดินพร้อมทั้งสิ่งปลูกสร้าง จัดสรรที่ดินเพื่อการ อุตสาหกรรม โดยจัดแบ่งเป็นแปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือจัดแบ่งขายเฉพาะที่ดิน สังกัด : กระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ : นายวินัย วิทวัสการเวช กรรมการผู้แทน กค. : นายวินัย วิทวัสการเวช นายมนัส แจ่มเวหา นายประสิทธิ์ สืบชนะ นายวัฒนา เชาวสกู นายสุวิชญ์ โรจนวานิช Website : www.dad.co.th โทร. 0 2592 1800www.dad.co.th กรรมการผู้จัดการ (CEO) : นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล สัญญาจ้างลงวันที่ : 26 พฤษภาคม 2551 ระยะเวลาจ้าง : 1 มิ.ย. 51 – 31 พ.ค. 55  วาระที่ 1  วาระที่ 2 ตำแหน่งเดิมก่อนเป็น CEO  Board  รอง CEO  บุคคลภายนอก (รอง ผอ. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน) รอง CEO  พนักงาน  สัญญาจ้าง CFO  พนักงาน  สัญญาจ้าง มติ ครม. ที่ยกเว้นการปฏิบัติเรื่องต่าง ๆ เงินเดือนพนักงาน กลุ่มโครงสร้างเงินเดือน  คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนได้เอง  มีบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของตนเอง  ใช้บัญชีโครงสร้างเงินเดือน 58 ขั้น Min-max ของเงินเดือน : 6,000 – 150,000 บาท อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ (ปริญญาตรี 4 ปี) : 10,000 บาท จำนวนพนักงาน : 135 คน (31 พ.ค. 54)  ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป  ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรา 13 (2) พ.ร.บ.แรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้ เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง ไม่ปรากฏความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับ ธพส. ไม่ปรากฏข้อเท็จริงว่ามีโครงการที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ หมายเหตุ ในการพิจารณาคุณสมบัติบุคลากรรัฐวิสาหกิจ จะต้องพิจารณา พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ กฎหมาย จัดตั้งรัฐวิสาหกิจและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบกัน ที่มาของข้อมูล  สัญญาจ้างผู้บริหาร  www.krisdika.go.th  มติคณะรัฐมนตรี  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคลากรรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย กรรมการ (ม.5) ผู้บริหารสูงสุด (ม. 8 ตรี) พนักงาน (ม. 9) จำนวนกรรมการ ไม่เกิน 11 คน แต่ถ้ารัฐวิสาหกิจใดมีข้อกำหนดให้มีกรรมการน้อยกว่า 11 คน ก็ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ แต่ถ้าจำเป็นต้องมีกรรมการเกินกว่า 11 คน ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดขออนุมัติจาก ครม. แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คน (ม. 6) การนับจำนวนการดำรงตำแหน่งของกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 3 แห่ง นับรวมการเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน แต่ไม่รวมการเป็น กรรมการโดยตำแหน่งที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน (ม. 7) วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรณีกรรมการที่มิใช่กรรมการโดยตำแหน่ง (ไม่ใช้บังคับแก่ กรรมการของบริษัทจำกัด) แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ (ม. 8) การแต่งตั้งกรรมการอื่น ผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่ กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น (ม. 12/1 วรรค 1) การกำหนดค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (ม. 8 จัตวา วรรคเจ็ด) ข้อบังคับของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด -ไม่มี- คุณสมบัติเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ : -ไม่มี- สิทธิพิเศษตามกฎหมายจัดตั้ง : - ไม่มี- จำนวนและองค์ประกอบคณะกรรมการ. คณะกรรมการของบริษัทจะถึงมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด (ข้อ 8) ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการเป็น กรรมการบริหาร โดยให้แต่งกรรมการบริหารหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร อีกคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการและเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร โดนอำนาจหน้าที่ของคณะ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย (ข้อ 16) ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และหากเห็นสมควรจะเลือกตั้ง กรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ (ข้อ 13) บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ (ข้อ 7) คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท (ข้อ 15) สิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้า ง


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google