งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป ธนาคารออมสิน ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป ธนาคารออมสิน ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป ธนาคารออมสิน ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด สำนักกฎหมาย ส่วนกฎหมาย 2 ผู้อำนวยการส่วน : นายปัญญ์สุธา รายา ผู้จัดทำ : นายวัชรพงษ์ วรรณตุง โทร. 0 2298 5880-9 ต่อ 6720 วันที่จัดทำ : 31 พ.ค. 54 (Update) ธ.ออมสิน ประกอบธุรกิจ (ม. 7) ดังต่อไปนี้ 1. รับฝากเงินออมสิน 2. ออกพันธบัตรออมสิน และสลากออมสิน 3. รับฝากเงินออมสินเพื่อสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว 4. ทำการรับจ่ายและโอนเงิน 5. ซื้อหรือขายพันธบัตรรัฐบาลไทย 6. ลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งรัฐมนตรีอนุญาต 7. การออมสินอื่น ๆ ตามที่จะมีพระราชกฤษฎีกากำหนดไว้ 8. กิจการอันพึงเป็นงานธนาคาร ตามที่จะมีพระราชกฤษฎีกากำหนดไว้ ทั้งนี้ ให้ประกอบ ได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง สังกัด : กระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ : นายวินัย วิทวัสการเวช กรรมการผู้แทน กค. : นายวินัย วิทวัสการเวช นายอำนวย ปรีมนวงศ์ นายประสิทธิ์ สืบชนะ Website : www.gsb.or.thwww.gsb.or.th โทร. 0 2299 8000 หรือ 1115 ผู้อำนวยการ (CEO) : นายเลอศักดิ์ จุลเทศ สัญญาจ้างลงวันที่ : 14 กรกฎาคม 2551 ระยะเวลาจ้าง : 14 ก.ค. 51 – 13 ก.ค. 55  วาระที่ 1  วาระที่ 2 ตำแหน่งเดิมก่อนเป็น CEO  Board  รอง CEO  บุคคลภายนอก (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านลูกค้าธุรกิจ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)) รอง CEO  พนักงาน  สัญญาจ้าง CFO  พนักงาน  สัญญาจ้าง มติ ครม. ที่ยกเว้นการปฏิบัติเรื่องต่าง ๆ จำนวนและองค์ประกอบคณะกรรมการ คณะกรรมการประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 6 คน แต่ไม่เกิน 13 คน ประธานกรรมการและกรรมการแต่งตั้งโดยรัฐมนตรี ผู้อำนวยการ ธ.ออมสิน เป็นกรรมการและ เลขานุการ (ม. 12) วาระการดำรงตำแหน่ง : 3 ปี ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจ ได้รับการแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน (ม. 12/1) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้อำนวยการจาก ตำแหน่ง และกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้อำนวยการด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลัง (ม. 14 (1)) เงินเดือนพนักงาน กลุ่มโครงสร้างเงินเดือน  คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนได้เอง  มีบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของตนเอง  ใช้บัญชีโครงสร้างเงินเดือน 58 ขั้น Min-max ของเงินเดือน : 6,800 – 220,000 บาท อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ (ปริญญาตรี 4 ปี) : 12,310 บาท จำนวนพนักงาน : 12,082 คน (31 พ.ค. 54)  ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป  ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรา 13 (2) พ.ร.บ.แรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 คุณสมบัติเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ ผู้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องห้ามมิให้เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่ง คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง (ม. 12/2) (1) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคารออมสิน (2) เป็นกรรมการหรือดำรงตำแหน่งใด ๆ ในธนาคารอื่น (3) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย (4) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดย ประมาทหรือความผิดลหุโทษ (5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ (6) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ของธนาคารพาณิชย์ ที่ถูกเพิกถอน ใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากคณะรัฐมนตรี (7) เป็นผู้มีมลทินมัวหมองว่าทุจริตในสถาบันการเงินใด หรือบริหารงานในสถาบันการเงินใดผิดพลาด อย่างร้ายแรง สิทธิพิเศษตามกฎหมายจัดตั้ง ธ.ออมสินได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ ภาษีโรงค้า ภาษีการธนาคาร การออมสินและอากร แสตมป์ตามประมวลรัษฎากร (ม. 5) การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้า ร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องเรื่องเสร็จที่ 125/2552 (เรื่อง การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการให้บริการทางการเงินของธนาคาร ออมสินโดยเป็นตัวแทนรับชำระค่าสาธารณูปโภคหรือค่าสินค้าและบริการ ) ประมวลรัษฎากรกำหนดว่ากิจการใดที่อยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือได้รับการยกเว้นการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะกิจการนั้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอีก เมื่อมาตรา 91/3 แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดยกเว้นการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ธนาคารออมสิน และข้อ 10 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการฯ ได้กำหนดให้ธนาคารออมสินสามารถให้บริการทางการเงินโดยเป็นตัวแทนของบุคคลใดๆ เพื่อจ่าย เรียกเก็บหรือรับชำระค่าบริการ ค่าธรรมเนียมหรือเงินประเภทอื่นได้ ดังนั้น การให้บริการในการชำระค่าสาธารณูปโภคหรือค่าสินค้าและบริการซึ่งเป็นปกติธุระของธนาคารย่อมได้รับการยกเว้นการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ปัจจุบันไม่มีโครงการที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการ ของรัฐ พ.ศ. 2535 หมายเหตุ ในการพิจารณาคุณสมบัติบุคลากรรัฐวิสาหกิจ จะต้องพิจารณา พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ กฎหมาย จัดตั้งรัฐวิสาหกิจและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบกัน ที่มาของข้อมูล  สัญญาจ้างผู้บริหาร  www.krisdika.go.th  มติคณะรัฐมนตรี  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคลากรรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย กรรมการ (ม.5) ผู้บริหารสูงสุด (ม. 8 ตรี) พนักงาน (ม. 9) จำนวนกรรมการ ไม่เกิน 11 คน แต่ถ้ารัฐวิสาหกิจใดมีข้อกำหนดให้มีกรรมการน้อยกว่า 11 คน ก็ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ แต่ถ้าจำเป็นต้องมีกรรมการเกินกว่า 11 คน ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ขออนุมัติจาก ครม. แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คน (ม. 6) การนับจำนวนการดำรงตำแหน่งของกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 3 แห่ง นับรวมการเป็น กรรมการโดยตำแหน่ง การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน แต่ไม่รวมการเป็นกรรมการโดย ตำแหน่งที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน (ม. 7) วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรณีกรรมการที่มิใช่กรรมการโดยตำแหน่ง (ไม่ใช้บังคับแก่ กรรมการของบริษัทจำกัด) แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ (ม. 8) การแต่งตั้งกรรมการอื่น ผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่ กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น (ม. 12/1 วรรค 1) การกำหนดค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (ม. 8 จัตวา วรรคเจ็ด) -ไม่มี- พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 สิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป ธนาคารออมสิน ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google