งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด วัตถุประสงค์ (ม. 6) 1) รวบรวมพรรณไม้ต่างๆ เพื่อจัดปลูกให้เป็นหมวดหมู่ 2) ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ข้อมูล เอกสาร สิ่งพิมพ์เผยแพร่ และแลกเปลี่ยน ความรู้ทางวิชาการพฤกษศาสตร์กับองค์การอื่นทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร 3) ขยายพันธุ์ และอนุรักษ์พรรณไม้ของประเทศไทย 4) ศึกษา ค้นคว้า ฝึกอบรม และวิจัยทางด้านพฤกษ์ศาสตร์และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากพืช รวมทั้ง ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในกิจการดังกล่าวของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน 5) เป็นสถานศึกษาพรรณไม้ในสภาพธรรมชาติ ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับการสันทนาการ พักผ่อน หย่อนใจ และให้ความรู้โดยเฉพาะทางด้านพฤกษ์ศาสตร์ 6) ปลูกฝังและกล่อมเกลาจิตใจ รวมทั้งให้ความรู้แก่เยาวชนให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 7) นำเข้ามาในและส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อจำหน่ายซึ่งของที่เกี่ยวกับกิจการพฤกษศาสตร์ 8) ประกอบกิจการพฤกษศาสตร์ รวมทั้งกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องหรือใกล้เคียงกับกิจการ พฤกษ์ศาสตร์ (ดู ม.7 ประกอบ) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2535 สังกัด : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการ : นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ กรรมการผู้แทน กค. : นางอุไร ร่มโพธิหยก Website : www.qsbg.org โทร. 0 5384 1000 ผู้อำนวยการ (CEO) : -ว่าง- เนื่องจาก: นางก่องกานดา ชยามฤต ไม่ผ่านการประเมินฯ นายสุวิทย์ วิชชาวุธ ปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการฯ เมื่อ 17 ธ.ค. 53 ตำแหน่งเดิมก่อนเป็น CEO  Board  รอง CEO  บุคคลภายนอก รอง CEO  พนักงาน  สัญญาจ้าง CFO  พนักงาน  สัญญาจ้าง มติ ครม. ที่ยกเว้นการปฏิบัติเรื่องต่าง ๆ จำนวนและองค์ประกอบคณะกรรมการ : ไม่เกิน 11 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน ให้ผู้อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ (ม.12) · วาระการดำรงตำแหน่ง : ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยประธานและกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ (ม.14) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด : คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งผู้อำนวยการและกำหนดอัตรา เงินเดือนของผู้อำนวยการด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ม.19) เงินเดือนพนักงาน กลุ่มโครงสร้างเงินเดือน  คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนได้เอง  มีบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของตนเอง  ใช้บัญชีโครงสร้างเงินเดือน 58 ขั้น อัตราเงินเดือนขั้นสูงสุด ขั้นที่ 55 Min-max ของเงินเดือน : 6,150 – 99,970 บาท อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ (ปริญญาตรี 4 ปี) : 9,150 บาท จำนวนพนักงาน : 393 คน ( 31 พ.ค. 54)  ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป  ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรา 13 (2) พ.ร.บ.แรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 คุณสมบัติเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ · ประธานกรรมการ กรรมการ พนักงานและลูกจ้างของ อ.ส.พ.ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ กระทำกับ อ.ส.พ.หรือในธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของ อ.ส.พ. ทั้งนี้ ไม่ว่า โดยทางตรงหรือ โดยทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนที่จำกัดความรับผิดในกิจการเช่นว่านั้น หรือเป็น ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำเนินกิจการ โดยการมอบหมายของ อ.ส.พ. ในกิจการ ตามมาตรา 7(5) (ม.13) การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้ เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ปัจจุบันไม่ปรากฏว่ามีโครงการที่ได้ดำเนินการ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน หรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 หมายเหตุ ในการพิจารณาคุณสมบัติบุคลากรรัฐวิสาหกิจ จะต้องพิจารณา พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ กฎหมาย จัดตั้งรัฐวิสาหกิจและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบกัน ที่มาของข้อมูล  สัญญาจ้างผู้บริหาร  www.krisdika.go.th  มติคณะรัฐมนตรี  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคลากรรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย กรรมการ (ม.5) ผู้บริหารสูงสุด (ม. 8 ตรี) พนักงาน (ม.9) จำนวนกรรมการ ไม่เกิน 11 คน แต่ถ้ารัฐวิสาหกิจใดมีข้อกำหนดให้มีกรรมการน้อยกว่า 11 คน ก็ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ แต่ถ้าจำเป็นต้องมีกรรมการเกินกว่า 11 คน ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ขออนุมัติจาก ครม. แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คน (ม. 6) การนับจำนวนการดำรงตำแหน่งของกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 3 แห่ง นับรวม การเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน แต่ไม่รวมการเป็นกรรมการ โดยตำแหน่งที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน (ม. 7) วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรณีกรรมการที่มิใช่กรรมการโดยตำแหน่ง (ไม่ใช้บังคับแก่กรรมการ ของบริษัทจำกัด) แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ (ม. 8) การแต่งตั้งกรรมการอื่น ผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวง การคลังจัดทำขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น (ม. 12/1 วรรค 1) การกำหนดค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (ม. 8 จัตวา วรรคเจ็ด) สิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง - ในปัจจุบันไม่ปรากฏว่า อ.ส.พ.ได้รับสิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี - ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง เรื่องเสร็จที่ 78/2554 เรื่อง การลาออกด้วยวาจาของผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. คณะกรรมการ อ.ส.พ. มิได้ถือว่าการแจ้งลาออกของนางก่องกานดาฯ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 มีผลทางกฎหมาย แต่ยอมรับว่านางก่องกานดาฯ ยังคงดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ส.พ. จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2553 อันเป็นวันที่คณะกรรมการ อ.ส.พ. มีมติให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ และมีคำสั่งให้ผู้รักษาการผู้อำนวยการฯ เริ่ม เข้าปฏิบัติหน้าที่แทน เมื่อการแจ้งลาออกด้วยวาจาของนางก่องกานดาฯ มิได้มีผลทางกฎหมายให้นางก่องกานดาฯ ต้องพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการ การปฏิบัติ หน้าที่ใดๆ ภายหลังแจ้งการลาออกด้วยวาจา จึงเป็นการกระทำโดยบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย สำนักกฎหมาย ส่วนกฎหมาย 3 ผู้อำนวยการส่วน : นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา ผู้จัดทำ : นางสาวมธุรส ไชยศร โทร. 0 2298 5880-9 ต่อ 6717 วันที่จัดทำ : 31 พ.ค. 54 (Update)


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google