งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)
ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 21 มีนาคม 2551

2 แผนสืบทอดตำแหน่ง คือ อะไร
การวางแผนหรือการเตรียมบุคลากรระดับบริหาร เพื่อ - ทดแทน หรือรองรับผู้บริหารที่มีการเลื่อนตำแหน่ง โอนย้าย หรือออกไปจากองค์กร - สามารถนำผู้บริหารที่มีศักยภาพสูงมาทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง - เตรียมผู้บริหารไว้รองรับการขยายธุรกิจขององค์กร - มีผู้บริหารที่มีความพร้อมอย่างทันท่วงทีต่อการขยายธุรกิจ

3 ทำให้มั่นใจว่าได้มีทรัพยากรบุคคลระดับบริหารอย่างต่อเนื่องในองค์กร
แนวคิดสำคัญของการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง มีความจำเป็นต้องรู้ว่า องค์กรกำลังมุ่งไปในทิศทางใด เพื่อเห็นภาพที่ชัดเจนว่าต้องเตรียมผู้บริหารจำนวนเท่าใด คุณสมบัติอย่างไร เป็นลักษณะจากบนลงล่าง โดยผู้นำสูงสุดขององค์กรวิเคราะห์แยกแยะผู้บริหารกลุ่มหนึ่งออกมา (Successors) เพื่อจัดเตรียมให้เป็น “ผู้ดำรงตำแหน่ง” ของตำแหน่งที่สำคัญในองค์กร ได้อยู่ตลอดเวลา ทำให้มั่นใจว่าได้มีทรัพยากรบุคคลระดับบริหารอย่างต่อเนื่องในองค์กร เน้นการสรรหาจากภายในองค์กร

4 ทำไมต้องมีการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
- ผู้ดำรงตำแหน่งที่เป็นหัวใจสำคัญ เป็นผู้ประกันความอยู่รอดขององค์กร ท่ามกลางสภาพการแข่งขันอย่างไร้ขีดจำกัด

5 คุณประโยชน์จากการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
ทำให้การตัดสินใจแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งมีความเป็นระบบมากขึ้น ลดความเสี่ยงในการตัดสินใจ หรือความสูญเปล่าในการพัฒนาผู้บริหาร เพิ่มทักษะในการจัดการขั้นสูงที่สอดคล้องกับความจำเป็น (Needs) ขององค์กร เชื่อมโยงเป้าหมายและกลยุทธ์ธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล กระตุ้นให้บุคลากรมีความตื่นตัว และใส่ใจในการพัฒนาตนเองในทิศทางที่องค์กรมุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง

6 หลักเกณฑ์ Merit System
กรอบการดำเนินการตามแผนสืบทอดตำแหน่ง – ธอส. สรรหา Candidates หลักเกณฑ์ Merit System กก.ผจก.พิจารณาคัดเลือก Successors (1) อบรมภายนอก/ภายใน หมุนเวียนงาน แผนพัฒนาบุคลากร (IDP) ประเมินผลเพื่อคัดเลือก Successors (2) แต่งตั้ง Successors ให้ปฏิบัติงานในสายงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับตำแหน่งเป้าหมาย (3-6 เดือน) แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป้าหมาย

7 แบบสรุปผลคะแนน

8 Q & A


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google