งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมียนมาร์ พรมแดนใหม่ของการลงทุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมียนมาร์ พรมแดนใหม่ของการลงทุน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมียนมาร์ พรมแดนใหม่ของการลงทุน
ความได้เปรียบ การเชื่อมโยง โอกาส สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง

2 นายบูรณ์ อินธิรัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์)
สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

3 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ The Republic of Union of Myanmar
พื้นที่ใหญ่กว่าไทย 1.3 เท่า Myanmar Thailand 677,000 sq km (423 ล.ไร่) 513,000 sq km (320 ล.ไร่) Mandalay Population : 1.3 M. Culture Capital Nay Pyi Taw Population : 0.9 M. Government Capital 61.2 Million Total Population 34 % 66 % Urban Rural 28 % 67 % 5 % <14YR YR >65YR Labor Force : 38.5 Million (63 %) Serv. : 8.85 Million (23 %) Ind. : 2.70 Million (7 %) Agr. : Million (70 %) Yangon Population : 5.0 M. Economic Capital

4 600 permitted / 43.682 USD Billions
GDP (current prices) , UDS Billions Economic Structure ADB,2012 Forecasted CAGR ’08 - ‘12 11.54 % FDI Permit by Sector DICA ; August 31,2013 6.48 % Mining FDI Permit by Country DICA ; August 31,2013 China 33.90 % Oil&Gas Thailand Hong Kong 7.79 % Manufac. Korea U.K. 3.64 % Hotel Singapore Malaysia 44.04 % Power Viet Nam 2.59 % Real Estate France India 2.56 % Other 600 permitted / USD Billions

5 โครงสร้างสินค้าส่งออกของไทย - เมียนมาร์
สัดส่วนสินค้าส่งออก % หน่วย : สัดส่วนร้อยละต่อการส่งออกทั้งหมด สินค้าแร่และเชื้อเพลิง รายการ 2540 2555 2556 ม.ค. - ก.ค. สินค้าเกษตรกรรม (68.99) (38.63) (38.50) สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร (แปรรูป) (29.96) (18.74) (9.60) สินค้าอุตสาหกรรม (24.56) (4.96) (31.88) สินค้าแร่และเชื้อเพลิง (110.19) (13.78) (8.46) สินค้าอื่น ๆ (-4.02) 0% สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง อัตราการขยายตัว % 17.69 สินค้าเกษตรกรรม ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

6 Thailand - Myanmar Trade , 2540 - 2556
Export to Myanmar : UDS Millions 14.42 % CAGR ’40 - ’55 22.92 % Growth 2556(Jan-Jul)

7 จีน อินเดีย ลาว บังกลาเทศ ไทย เมียนมาร์ 1,330 ล้านคน 8,789 US$ bn
1,173 ล้านคน 3,500 US$ bn ลาว 7 ล้านคน 15 US$ bn บังกลาเทศ 156 ล้านคน 242 US$ bn ไทย 67 ล้านคน 540 US$ bn ประชากร 2,793 ล้านคน เมียนมาร์ 60 ล้านคน 54 US$ bn GDP (ppp) 13,140 US$ bn

8 กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ Foreign Investment Law : FIL 2012
รูปแบบการลงทุน FDI 100 % สัดส่วนการถือหุ้น/ลงทุน - ตามข้อตกลงร่วมกัน - กิจการที่ห้าม/สงวน (ถือหุ้น/ลงทุนได้สูงสุดไม่เกิน 80 %) Private Government JV : Joint Venture Contract

9 กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ Foreign Investment Law : FIL 2012
สิทธิประโยชน์ (ภาษี) 5 ปี ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ภายใน 1 ปี นำกำไรกลับมาลงทุนใหม่ ยกเว้น หรือ ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ส่งออก ได้ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50 % ของกำไร

10 กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ Foreign Investment Law : FIL 2012
การเช่าที่ดิน 50 ปี ต่อได้ 2 ครั้ง ( ) เช่าที่ดินกับ รัฐ หรือเอกชน ก็ได้

11 กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ Foreign Investment Law : FIL 2012
การจ้างแรงงานท้องถิ่น ภายใน 6 ปี = 75 % ภายใน 4 ปี = 50 % ภายใน 2 ปีแรก = 25 %

12 กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ Foreign Investment Law : FIL 2012
ขั้นตอนการยื่นขอลงทุน ยื่นคำขอ ที่ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน MIC : Myanmar Investment Commission ใบรับรองจากธนาคาร ร่างหนังสือบริคณห์ฯ ยื่นขอยกเว้นภาษีฯ งบการเงินล่าสุด ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจจากโครงการฯ ข้อตกลงเช่าที่ดิน ร่างสัญญา - ที่ตกลงกับรัฐ (100 %) - JV

13 กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ Foreign Investment Law : FIL 2012
ขั้นตอนการยื่นขอลงทุน ประเมินคำขอเบื้องต้น ขอความเห็นจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง MIC DICA คณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติ MIC รับรองและอนุญาตให้ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจกับ ก.วางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ (NPEC)

14 แนวทางการดำเนินธุรกิจ
หุ้นส่วนไม่เกิน 20 คน ต่างชาติจดทะเบียนได้ หากหุ้นส่วนทุกคนยินยอม 1. หุ้นส่วน ต่างชาติถือ 1 หุ้นถือเป็นต่างชาติ ต้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจก่อน 2. บริษัท non - FIL สำนักงานตัวแทน สาขาของ บจ. ต่างชาติ ต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการก่อน 3. สาขา ธุรกิจการผลิต เงินสกุลต่างประเทศ เทียบเท่า 1 M. Kyats 150,000 USD ธุรกิจบริการ เงินสกุลต่างประเทศ เทียบเท่า 0.3 M. Kyats 50,000 USD 4. สมาคมไม่หวังกำไร

15 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
บจ.ภายใต้ Myanmar Companies Act % ธุรกิจภายใต้ FIL % องค์กรต่างชาติที่ได้รับอนุญาตพิเศษ % โครงการที่รัฐสนับสนุน,กิจการสาขาของต่างชาติ % Capital Gain Tax ; Resident Companies % Resident Companies %

16 Capital Gain อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ
ขายเป็นเงินตราต่างประเทศ มูลค่า < 100 ล้าน % มูลค่า ล้าน % มูลค่า > 150 ล้าน % ขายเป็นเงินจ๊าด บริษัทในประเทศ % บริษัทไม่ได้อยู่ในประเทศ % อุตสาหกรรมอื่น (ทั้งจ๊าดและเงินตราต่างประเทศ) บริษัทในประเทศ % บริษัทไม่ได้อยู่ในประเทศ %

17 ค่าจ้างแรงงานไม่สูงมาก
ความได้เปรียบ ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ค่าจ้างแรงงานไม่สูงมาก ตลาดภายในประเทศ มาที่หลัง...ดังกว่า

18 อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ทักษะฝีมือแรงงานและเทคโนโลยี กฎหมาย ระเบียบต่างๆ

19 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
86 (A) Shin Saw Pu Rd. Sang Chaung Township,Yangon Republic of The Union of Myanmar Tel/Fax : (+95)


ดาวน์โหลด ppt เมียนมาร์ พรมแดนใหม่ของการลงทุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google