งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมประเมินค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายป่าไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมประเมินค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายป่าไม้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมประเมินค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายป่าไม้
สำเริง ปานอุทัย ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ

2 ความต้องการของระบบ ใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการเป็น Window xp มีความละเอียดของหน้าจอแสดงผลอย่างน้อย 1024 X 768 Pixel เครื่องพิมพ์

3 ลักษณะทั่วไปของโปรแกรม
สร้างขึ้นโดยใช้ Visual Basic 6 มีหน้าต่างเดียว แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ด้านซ้ายมือเป็นส่วนที่มีการนำเข้าข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมินค่า ทางด้านขวามือเป็นด้านที่แสดงผล ส่วนตรงกลางเป็นส่วนที่สั่งให้โปรแกรมทำงาน มีปุ่ม ”คิดค่าเสียหาย” เป็นตัวสั่งให้โปรแกรมทำการคำนวณค่าเสียหาย ปุ่ม ”ออกจากโปรแกรม” เป็นปุ่มที่ใช้ออกจากโปรแกรม ปุ่ม ”พิมพ์รายงาน” เป็นปุ่มที่ใช้สั่งพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ จะมีคำเตือนแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ หากลืมใส่ข้อมูลหรือข้อมูลที่ใส่ไม่ถูกต้อง

4 เริ่มต้น ดินสูญหาย ปุ๋ยสูญหาย น้ำสูญหาย มูลค่าน้ำสูญหาย
Ra นำเข้าข้อมูลตำแหน่ง(ปริมาณน้ำฝน) อากาศร้อนขึ้น Ft นำเข้าข้อมูล (ชนิดป่า, %BA, ความสูง) ราคาท้องถิ่น L,S นำเข้าข้อมูล (สภาพพื้นที่) มูลค่าอากาศร้อน K นำเข้าข้อมูล (เนื้อดิน) N, P, K น้ำสูญหาย ดินสูญหาย ปุ๋ยสูญหาย ราคาท้องถิ่น ราคาท้องถิ่น ราคาท้องถิ่น มูลค่าน้ำสูญหาย มูลค่าดินสูญหาย มูลค่าปุ๋ยสูญหาย มูลค่าความเสียหายทั้งหมด สิ้นสุดการทำงาน

5

6

7 ข้อมูลทั่วไปที่ต้องใช้ (พื้นที่ป่าตัวแทน)
จังหวัดที่เกิดเหตุ ชนิดป่า ผลรวมของพื้นที่หน้าตัดของต้นไม้ทุกต้น ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 4.5 ซม. (หน่วยเป็นตารางเซ็นติเมตร) ความสูงเฉลี่ยของต้นไม้ทุกต้น วัดที่จุดที่สูงที่สุด (หน่วยเป็นเมตร)

8 การคำนวณหาผลรวมของพื้นที่หน้าตัดลำต้น และความสูงโดยเฉลี่ยของต้นไม้
การคำนวณหาผลรวมของพื้นที่หน้าตัดลำต้น และความสูงโดยเฉลี่ยของต้นไม้ (1) ลำดับที่ต้นไม้ (2) เส้นรอบวงลำต้นที่ ระดับ 1.30 เมตร (ซม.) (3) คำนวณหาพื้นที่หน้าตัดลำต้น (ตร.ซม.) (3) = (2)2 (4) ความสูงของต้นไม้ (เมตร) 1 X1 Y1 Z1 2 X2 Y2 Z2 3 . X3 Y3 Z3 n Xn Yn Zn รวม/เฉลี่ย Y [Z]/n

9 การหาพื้นที่หน้าตัดจากเส้นรอบวง
เส้นรอบวง = 2  r r = เส้นรอบวง / 2  ……….(1) พื้นที่หน้าตัด =  r2 แทนค่า r ด้วย.…(1) พื้นที่หน้าตัด =  * (เส้นรอบวง / 2  )2 พื้นที่หน้าตัด = (เส้นรอบวง )2 / 4 

10 ข้อมูลทั่วไปที่ต้องใช้ (พื้นที่ป่าที่ถูกทำลาย)
ขนาดพื้นที่ที่ถูกทำลาย (ไร่) ความลาดชัน (%) ความยาวด้านลาดเท (เมตร)

11

12 วิธีการเก็บวัดค่าความลาดชันโดยเฉลี่ยของพื้นที่
ค่าความลาดชันเฉลี่ย(%) = (X100)/Y Y x C

13 ความยาวด้านลาดเท

14 ข้อมูลทั่วไปที่ต้องใช้
(พื้นที่ป่าตัวแทน และ พื้นที่ป่าที่ถูกทำลาย) ข้อมูลดิน ความสูงชั้นดินทั้งหมด ความสูงชั้นดินทราย (ซม.) ความสูงชั้นทรายแป้ง

15 Water Clay Sand Silt

16

17

18 การติดตั้งโปรแกรมก่อนใช้งาน

19

20

21

22

23

24

25 ส่วนวิจัยต้นน้ำ 0-2561-0777 ต่อ 1821
ส่วนวิจัยต้นน้ำ ต่อ 1821


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมประเมินค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายป่าไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google