งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

T e s t & D a t a รายงานเสนอ ความก้าวหน้า ประจำสัปดาห์ที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "T e s t & D a t a รายงานเสนอ ความก้าวหน้า ประจำสัปดาห์ที่ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 T e s t & D a t a รายงานเสนอ ความก้าวหน้า ประจำสัปดาห์ที่ 3

2 แผนการดำเนินงานในสัปดาห์ที่ ผ่านมา วาระที่ 2 เรื่องการมอบหมายงานให้ไปศึกษาค้นคว้าใน หน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ วาระที่ 1 เรื่องการมอบหมายงานให้ไปศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับ Dictionary Online วาระที่ 3 เปลี่ยนแปลงกำหนดวันเวลาในการประชุมกลุ่ม ประจำสัปดาห์ T e s t & D a t a

3 แผนการดำเนินงานในสัปดาห์ที่ ผ่านมา ( ต่อ ) เกิดความล่าช้าในการเปิดประชุม เนื่องจากยังมีสมาชิก บางส่วนติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ตรงเวลา ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน วิธีการแก้ไขปัญหา เปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการประชุมกลุ่ม เพื่อให้ สมาชิกทุกคนมาประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน T e s t & D a t a

4 แผนการดำเนินงานประจำสัปดาห์ มีการจัดทำแผนการดำเนินการในแต่ละวัน เพื่อเป็นการ กำหนดขอบเขตของการทำงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทำให้สมาชิกแต่ ละคนสามารถทราบรูปแบบการทำงานโดยรวมได้ ซึ่งมีการ กำหนดเป็นช่วงเวลาและมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 การจัดทำแผนการดำเนินงานในแต่ละวัน T e s t & D a t a

5 แผนการดำเนินงานประจำสัปดาห์ ( ต่อ ) T e s t & D a t a

6 แผนการดำเนินงานประจำสัปดาห์ ( ต่อ ) มีการมอบหมายให้กลุ่มย่อย DBA ไปศึกษา โดยให้ ดูรายละเอียดได้ที่ http://angsila.compsci.buu.ac.th/~sc453925/selected _topicI/week2/dic/ วาระที่ 2 มอบหมายงานให้กลุ่มย่อย DBA ไปศึกษา T e s t & D a t a

7 แผนการดำเนินงานประจำสัปดาห์ ( ต่อ ) เนื่องจากมีหัวข้อให้ศึกษาเพิ่มเติมและเพื่อให้เป็นไปตาม แผนการดำเนินงานที่ได้จัดทำขึ้น จากสัปดาห์ที่แล้วที่ได้มีการให้ ไปศึกษาวิธีการหรือรูปแบบ Testing แล้วให้มานำเสนอในสัปดาห์ นี้ ให้เปลี่ยนเวลาในการเสนอให้สมาชิกในกลุ่มให้รับทราบเป็น สัปดาห์หน้าคือ วันที่ 5 กรกฎาคม 2548 โดยสมาชิกในกลุ่มย่อย Tester จะเป็นกลุ่มหลักในการนำเสนอ วาระที่ 3 เปลี่ยนแปลงเวลาการนำเสนอวิธีการหรือรูปแบบ Testing จากที่ได้ไปศึกษามา T e s t & D a t a

8 แผนการดำเนินงานประจำสัปดาห์ ( ต่อ ) ไม่มี ปัญหาและอุปสรรคในการ ดำเนินงาน T e s t & D a t a

9 แผนการดำเนินงานประจำสัปดาห์ ( ต่อ ) จบการนำเสนอ T e s t & D a t a


ดาวน์โหลด ppt T e s t & D a t a รายงานเสนอ ความก้าวหน้า ประจำสัปดาห์ที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google