งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สตส. แผนงาน ( แห่ง ) ผลงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สะสมถึง มิ. ย.55 รวม ทั้งสิ้น ถึง 30 มิ. ย.55 ร้อยละ สะสมถึง 30 มิ. ย.55 ร้อยละ ทั้งสิ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สตส. แผนงาน ( แห่ง ) ผลงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สะสมถึง มิ. ย.55 รวม ทั้งสิ้น ถึง 30 มิ. ย.55 ร้อยละ สะสมถึง 30 มิ. ย.55 ร้อยละ ทั้งสิ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สตส. แผนงาน ( แห่ง ) ผลงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สะสมถึง มิ. ย.55 รวม ทั้งสิ้น ถึง 30 มิ. ย.55 ร้อยละ สะสมถึง 30 มิ. ย.55 ร้อยละ ทั้งสิ้น เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. กรุงเทพฯ 37371358162550221271 22110081.55 เพชรบุรี 43612292113102115 10210088.70 ราชบุรี 91105933437 3410091.89 ประจวบฯ 1227111214127688 7610086.36 นครปฐม 9302131456873 6810093.15 สมุทรสาคร 15121843404343 10093.02 สมุทรสงคราม 014110016 100 รวม 862653584878655764355710086.63 PA 1 ณ 30 มิย. 55

2 PA 2 ณ 30 มิ. ย. 55 สตส. แผนงาน ( แห่ง ) ผลงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สะสมถึง มิ. ย.55 รวม ทั้งสิ้น ถึง 30 มิ. ย.55 ร้อยละ สะสมถึง 30 มิ. ย.55 ร้อยละ ทั้งสิ้น เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. กรุงเทพฯ 6612132084 100 เพชรบุรี 100000111100 ราชบุรี 3326201062 100 ประจวบฯ 00000000000 นครปฐม 18301013 100 สมุทรสาค ร 00000000000 สมุทรสงครา ม 300000333100 รวม 104466340163 100

3 PA 3 ณ 30 มิ. ย. 55 สตส. แผนงาน ( แห่ง ) ผลงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สะสมถึง มิ. ย.55 รวม ทั้งสิ้น ถึง 30 มิ. ย.55 ร้อยละ สะสมถึง 30 มิ. ย.55 ร้อยละ ทั้งสิ้น เมยพคมิย กรุงเทพฯ 250061131413100 92.8 6 เพชรบุรี 220000444100 ราชบุรี 010000111100 ประจวบฯ 300000333100 นครปฐม 00000000000 สมุทรสาค ร 110010333100 สมุทรสงครา ม 00000000000 รวม 89007124252410096

4 PA 4 ณ 30 มิ. ย. 55 สตส. แผนงาน ( แห่ง ) ผลงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สะสมถึง มิ. ย.55 รวม ทั้งสิ้น ถึง 30 มิ. ย.55 ร้อยละ สะสมถึง 30 มิ. ย.55 ร้อยละ ทั้งสิ้น เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. กรุงเทพฯ 321010034 100 เพชรบุรี 00000000000 ราชบุรี 600000666100 ประจวบฯ 00000000000 นครปฐม 010000111100 สมุทรสาค ร 200000222100 สมุทรสงครา ม 00000000000 รวม 402010043 100

5 ผลผลิต 4 PD 1 ณ 30 มิ. ย. 55 สตส. แผนงานผลงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สะสมถึง มิ. ย.55 รวม ทั้งสิ้น ถึง 30 มิ. ย.55 ร้อยละ สะสมถึง 30 มิ. ย.55 ร้อยละ ทั้งสิ้น เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. กรุงเทพฯ 4002,00000002,400 2,415100.63 เพชรบุรี 893 1,507 (81) 00002,400 2,420 (81) 100.83 ราชบุรี 9001,50000002,400 2,423 (59) 100.96100.93 ประจวบฯ 957 1,643 (125) 00002,600 (121) 100 นครปฐม 1,503 1,197 (16) 00002,700 (16) 100 สมุทรสาคร 0 1,100 (177) 00001,100 (107) 100 สมุทรสงคราม 550527(23)0001,100 1100 (20) 100 รวม 5,2039,474(23)000 14,70 0 14,75 8 100.39

6 ผลผลิต 2 PC 2 ณ 30 มิ. ย. 55 สตส. แผนงาน ( แห่ง ) ผลงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สะสมถึง มิ. ย.55 รวม ทั้งสิ้น ถึง 30 มิ. ย.55 ร้อยละ สะสมถึง 30 มิ. ย.55 ร้อยละ ทั้งสิ้น เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. กรุงเทพฯ 020000222100 เพชรบุรี 000010111100 ราชบุรี 010000111100 ประจวบฯ 200000222100 นครปฐม 010000111100 สมุทรสาค ร 020000222100 สมุทรสงครา ม 000020222100 รวม 26003011 100

7 ณ 30 มิ. ย. 55 สตส. แผนงาน ( แห่ง ) ผลงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สะสมถึง มิ. ย.55 รวม ทั้งสิ้น ถึง 30 มิ. ย.55 ร้อยละ สะสมถึง 30 มิ. ย.55 ร้อยละ ทั้งสิ้น เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. กรุงเทพฯ 020000222100 เพชรบุรี 000010111100 ราชบุรี 010000111100 ประจวบฯ 200000222100 นครปฐม 010000111100 สมุทรสาค ร 110010333100 สมุทรสงครา ม 100010222100 รวม 45003012 100 ผลผลิต 2 PC 2

8 ทุก เดือน ณ 30 มิ. ย. 55 สตส. แผนงาน ( ครั้ง ) ผลงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สะสมถึง มิ. ย.55 รวม ทั้งสิ้น ถึง 30 มิ. ย.55 ร้อยละ สะสมถึง 30 มิ. ย.55 ร้อยละ ทั้งสิ้น เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. กรุงเทพฯ 42 14 4212616812610075.00 เพชรบุรี 24 888 72967210075.00 ราชบุรี 18 666 54725410075.00 ประจวบฯ 12 444 36483610075.00 นครปฐม 21 777 63846310075.00 สมุทรสาคร 15 555 45604510075.00 สมุทรสงคราม 46222616221610072.73 รวม 13613846 138412550412100 74.9 1 ผลผลิต 2 PC 5

9 PC 7 wwr ณ 30 มิ. ย. 55 สตส. แผนงาน ( แห่ง ) ผลงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สะสมถึง มิ. ย.55 รวม ทั้งสิ้น ถึง 30 มิ. ย.55 ร้อยละ สะสมถึง 30 มิ. ย.55 ร้อยละ ทั้งสิ้น เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. กรุงเทพฯ 200000222100 เพชรบุรี 500000555100 ราชบุรี 500000555100 ประจวบฯ 600000666100 นครปฐม 600000666100 สมุทรสาคร 300000333100 สมุทรสงครา ม 000300333100 รวม 270030030 100 ผลผลิ ต 2

10 PC 7 wwr / ไตรมาส ละ ครั้ง ณ 30 มิ. ย. 55 สตส. แผนงาน ( ครั้ง ) ผลงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สะสมถึง มิ. ย.55 รวมทั้งสิ้น ถึง 30 มิ. ย.55 ร้อยละ สะสมถึง 30 มิ. ย.55 ร้อยละ ทั้งสิ้น เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. กรุงเทพฯ 220022686100 75.0 0 เพชรบุรี 550055152015100 75.0 0 ราชบุรี 453205141914100 73.6 8 ประจวบฯ 660066182418100 75.0 0 นครปฐม 064206121812100 66.6 7 สมุทรสาคร 3300339129100 75.0 0 สมุทรสงคราม 3321039129100 75.0 0 รวม 23309516308311383100 73.4 5 ผลผลิ ต 2

11 PC 8 วช ใหม่ ณ 30 มิ. ย. 55 สตส. แผนงาน ( แห่ง ) ผลงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สะสมถึง มิ. ย.55 รวม ทั้งสิ้น ถึง 30 มิ. ย.55 ร้อยละ สะสมถึง 30 มิ. ย.55 ร้อยละ ทั้งสิ้น เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. กรุงเทพฯ 4400000 100 เพชรบุรี 800000888100 ราชบุรี 1000000 100 ประจวบฯ 800000888100 นครปฐม 700000777100 สมุทรสาค ร 300000333100 สมุทรสงครา ม 300000333100 รวม 8300000 100 ผลผลิ ต 2

12 PC 8 วช ใหม่ 2 เดือน / ครั้ง ณ 30 มิ. ย. 55 สตส. แผนงาน ( ครั้ง ) ผลงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สะสมถึง มิ. ย.55 รวม ทั้งสิ้น ถึง 30 มิ. ย.55 ร้อยละ สะสมถึง 30 มิ. ย.55 ร้อยละ ทั้งสิ้น เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. กรุงเทพฯ 448804408817626417610066.67 เพชรบุรี 816080 32483210066.67 ราชบุรี 1218282 426043 102.3 8 71.67 ประจวบฯ 1410626 38483810079.17 นครปฐม 138616834423410080.95 สมุทรสาคร 36030612181210066.67 สมุทรสงคราม 36030612181210066.67 รวม 97152146914152346498347 100.2 9 69.6 8 ผลผลิ ต 2

13 PC 9 วช เก่า ไตรมา สละครั้ง ณ 30 มิ. ย. 55 สตส. แผนงาน ( ครั้ง ) ผลงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สะสมถึง มิ. ย.55 รวม ทั้งสิ้น ถึง 30 มิ. ย.55 ร้อยละ สะสมถึง 30 มิ. ย.55 ร้อยละ ทั้งสิ้น เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. กรุงเทพฯ 22002268610075.00 เพชรบุรี 77007721282110075.00 ราชบุรี 99117927362710075.00 ประจวบฯ 88053824322410075.00 นครปฐม 44004412161210075.00 สมุทรสาคร 330303912910075.00 สมุทรสงคราม 22002268610075.00 รวม 35 192535105140105100 75.0 0 ผลผลิ ต 2

14 สตท./ สตส. ได้รับใช้ไปคงเหลือ อัตราใช้ไป ร้อยละ สตท.10 11,190,742.006,451,616.544.739,125.4657.65 กรุงเทพมหานคร 12,193,926.009,002,622.653,191,303.3573.83 เพชรบุรี 4,443,250.003.441,427.331,001,822.6777.45 ราชบุรี 4,551,050.003,647,589.94903,460.0680.15 ประจวบคีรีขันธ์ 4,743,100.004,135,077.77608,022.2387.18 นครปฐม 3,592,100.002,878,031.42714,068.5880.12 สมุทรสาคร 2,411,750.001,903,430.34508,319.6678.92 สมุทรสงคราม 2,109,110.001,695,016.38414,093.6280.37 รวม 45,235,028.0033,154,812.3 7 12,080,215.6 3 73.29 รายงานรายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2555 ณ 30 มิ. ย. 55


ดาวน์โหลด ppt สตส. แผนงาน ( แห่ง ) ผลงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สะสมถึง มิ. ย.55 รวม ทั้งสิ้น ถึง 30 มิ. ย.55 ร้อยละ สะสมถึง 30 มิ. ย.55 ร้อยละ ทั้งสิ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google