งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ 4.2. ผู้สอบบัญชีภาครัฐ : 773 คน ศักยภาพในการใช้โปรกรม ACL/CATS ( ผ่านการอบรมจำนวน 716 คนหรือ ร้อยละ 92.63) ดี มา ก 23 คน 2.98 % มีความรู้ ทักษะดีมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ 4.2. ผู้สอบบัญชีภาครัฐ : 773 คน ศักยภาพในการใช้โปรกรม ACL/CATS ( ผ่านการอบรมจำนวน 716 คนหรือ ร้อยละ 92.63) ดี มา ก 23 คน 2.98 % มีความรู้ ทักษะดีมาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ 4.2

2 ผู้สอบบัญชีภาครัฐ : 773 คน ศักยภาพในการใช้โปรกรม ACL/CATS ( ผ่านการอบรมจำนวน 716 คนหรือ ร้อยละ 92.63) ดี มา ก 23 คน 2.98 % มีความรู้ ทักษะดีมาก สามารถ เป็นวิทยากร พอ ใช้ 485 คน 62.74 % สามารถใช้โปรแกรมได้ แต่ต้องได้รับ การสอน / แนะนะ ดี 184 คน 23.80 % มีความรู้ความเข้าใจใน การใช้โปรแกรมได้ดี น้อ ย 81 คน 10.48 % ไม่เข้าใจ ยังขาดทักษะ ในการใช้ โปรแกรม ความรู้ / ความเข้าใจโปรแกรม ระบบบัญชีที่พัฒนาโดย กตส. ดี มา ก 29 คน 3.75 % มีความรู้ ทักษะดีมาก สามารถเป็นวิทยากร หรือ IT Provider ได้ พอ ใช้ 435 คน 56.28 % สามารถใช้โปรแกรมได้ แต่ต้อง ได้รับการสอน / แนะนะ ดี 264 คน 34.15 % มีความรู้ความเข้าใจใน การใช้โปรแกรมได้ดี น้อ ย 45 คน 5.82 % ไม่เข้าใจ ยังขาดทักษะ ในการใช้ โปรแกรม ครบวงจร : 1,943 แห่ง ( ออมทรัพย์ 432 / ภาค เกษตร 1,511) โปรแกรมกรมฯ + HM : 464 แห่ง ( ออมทรัพย์ 65 / ภาคเกษตร 399) โปรแกรมกรมฯ + ผู้อื่น : 200 แห่ง ( ออมทรัพย์ 21 / ภาคเกษตร 179) หมายเหตุ หมายเหตุ : ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2553 สตส. มีการวางแผนติดตั้งโปรแกรมเต็มระบบใน ปีงบประมาณ 2554 จำนวน 566 แห่ง (562 สก./ 4 ก.) จำนวนสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่ พัฒนาโดยกรมฯ 2,607 แห่ง (43.32%) จำนวนสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจ 6,018 แห่ง ณ 27 ธันวาคม 2553

3 ๑. สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอด เทคโนโลยีควรกำหนดหลักสูตร การพัฒนาผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับศักยภาพ ของผู้สอบบัญชี และกำหนด จำนวนกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้อง กับจำนวนสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรม ระบบบัญชีของกรมฯ ๒. เร่งรัดการพัฒนาผู้สอบบัญชีที่มีศักยภาพการ ใช้โปรแกรมการตรวจสอบบัญชี ด้วย ACL หรือ CATS ในระดับพอใช้ ให้ก้าวสู่ ระดับดี เพื่อรองรับจำนวนสหกรณ์ ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีของกรมฯ อีกทั้งเป็นการ เสริมสร้างให้ผู้สอบบัญชี มีความมั่นใจสูงขึ้นในการใช้โปรแกรมการ ตรวจสอบ

4 ๓. ควรมีแผนการพัฒนาผู้สอบบัญชีสหกรณ์ด้าน เทคโนโลยี ในระยะ ปานกลาง ๓ - ๕ ปี ให้สอดรับกับแผนการให้บริการ โปรแกรมระบบบัญชีของกรมฯ ๔. กรมฯ ควรส่งเสริมและผลักดันให้ผู้สอบบัญชี ที่มีความรู้ความเข้าใจ ในโปรแกรมระบบบัญชีและโปรแกรมการ ตรวจสอบบัญชีในระดับดีขึ้นไป ได้รับ การอบรมให้เป็นผู้ชำนาญการด้าน IT Audit ของ กรมฯ และสามารถขยายผล ไปยัง สตท. และ สตส. เพื่อขับเคลื่อนให้ บุคลากรในสำนักงานฯ มีความรู้ / ความเข้าใจเป็นอย่างดี ทั้งด้านโปรแกรมระบบ บัญชีและการตรวจสอบบัญชี


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ 4.2. ผู้สอบบัญชีภาครัฐ : 773 คน ศักยภาพในการใช้โปรกรม ACL/CATS ( ผ่านการอบรมจำนวน 716 คนหรือ ร้อยละ 92.63) ดี มา ก 23 คน 2.98 % มีความรู้ ทักษะดีมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google