งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รัฐมนตรีและคณะที่ปรึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รัฐมนตรีและคณะที่ปรึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รัฐมนตรีและคณะที่ปรึกษา
ภาพผู้บริหาร กษ. : ใช้ประโยชน์สำหรับฝ่ายจัดการสถานที่จอดรถยนต์ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้เข้าประชุมผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน เวลา น. ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์ กทม. รัฐมนตรีและคณะที่ปรึกษา นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการ กษ. นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กษ. นายกมล จิตระวัง ผู้ช่วยรัฐมนตรี นายสุรกิจ ลิ้มสิทธิกูล เลขานุการ.รมว. น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร ผู้ช่วยเลขานุการ รมว. นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ประธานที่ปรึกษา รมว. นายธรรมรัต หวั่งหลี ที่ปรึกษา รมว. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษา รมว. นายอภิชาต พงษ์ศรีหดุลชัย ที่ปรึกษา รมว. นายนิกร จำนง ที่ปรึกษา รมว. นายเดชา ศุภวันต์ ที่ปรึกษา รมว. พลเอกพิศาล วัฒนวงษ์คีรี ที่ปรึกษา รมว.

2 - 2 - นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ ที่ปรึกษา รมว. นายกนก คติการ ที่ปรึกษา รมว. นายนพพล พลเสน ที่ปรึกษา รมว. รศ.เจษฎา แก้วกัลยา ที่ปรึกษา รมว. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร ที่ปรึกษา รมว. นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ที่ปรึกษา รมว.

3 ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงฯ
- 3 - ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงฯ นายเฉลิมพร พิรุณสาร ปลัด กษ. น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ รองปลัด กษ. นายศุภชัย บานพับทอง รองปลัด กษ. นายชวลิต ชูขจร รองปลัด กษ. นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล รองปลัด กษ. นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กษ. นางจิราวรรณ แย้มประยูร ผู้ตรวจราชการ กษ. นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจราชการ กษ. นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ ผู้ตรวจราชการ กษ. นายโอฬาร พิทักษ์ ผู้ตรวจราชการ กษ. นายวิทยา ฉายสุวรรณ ผู้ตรวจราชการ กษ. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ผู้ตรวจราชการ กษ. นายจักรี สุจริตธรรม ผู้ตรวจราชการ กษ.

4 นายสิงห์ทอง ชินวรรังสี อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
- 4 - นายวิมล จันทรโรทัย ผู้ตรวจราชการ กษ. นายอภิชัย จึงประภา ผู้ตรวจราชการ กษ. นางสุภาพร พิมลลิขิต ผู้ตรวจราชการ กษ. นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ ผู้ตรวจราชการ กษ. นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน นายสิงห์ทอง ชินวรรังสี อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นางสมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์ อธิบดีกรมประมง นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ เลขาธิการ สปก. นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

5 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ผอ.สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ
- 5 - นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ผอ.สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมการข้าว นายไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ อธิบดีกรมหม่อนไหม นายชูชาติ ตันอังสนากุล ผอ.องค์การสวนยาง นายวินยา มกรพงศ์ รอง ผอ. (ทำการแทน) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ นายวิรัช เถื่อนยืนยงค์ ผอ.องค์การสะพานปลา นายวิทย์ ประทักษ์ใจ ผอ.สำนักงานกองทุนสงเคราะห์ การทำสวนยาง นายมนูญรัตน์ เลิศโกมลสุข ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ข้อมูล : ณ วันที่ 25 พ.ย. 2553 นางสาวพนิดา วิจิตรภาพ กลุ่มประสานราชการ สำนักบริหารกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โทร ต่อ 2107


ดาวน์โหลด ppt รัฐมนตรีและคณะที่ปรึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google