งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจำแนกชนิดผลิตภัณฑ์สุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจำแนกชนิดผลิตภัณฑ์สุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การจำแนกชนิดผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ยา อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย

3 ยา วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการวินิจฉัย บำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกัน โรคหรือความเจ็บป่วย ของมนุษย์หรือสัตว์ เภสัชเคมีภัณฑ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระทำหน้าที่ใดๆ ของร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ วัตถุที่รับรองไว้ในตำรายาที่รัฐมนตรีประกาศ

4 อาหาร ของกินหรือเครื่องค้ำจุนชีวิต ได้แก่
วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนำเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สี และเครื่องปรุง

5 เครื่องสำอาง วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระทำด้วยวิธีอื่นใด ต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือส่งเสริมให้เกิดความสวยงามและรวมตลอดทั้งเครื่องประทินผิวต่างๆ ด้วย แต่ไม่รวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแต่งกายซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย วัตถุที่มุ่งสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง โดยเฉพาะ วัตถุอื่นที่กำหนดโดยกฎกระทรวงให้เป็นเครื่องสำอาง

6 เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล วัตถุที่ใช้ใส่เข้าไปในร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ น้ำยาที่ใช้ตรวจในห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ ซอฟแวร์ หรือวัตถุอื่นใด ที่ผู้ผลิตมุ่งหมายเฉพาะสำหรับใช้อย่างหนึ่งอย่างใด เช่น วินิจฉัย ป้องกัน ติดตาม บำบัด บรรเทา หรือรักษา โรค หรือการบาดเจ็บ ของมนุษย์หรือสัตว์ การคุมกำเนิด ใช้ประกอบโรคศิลปะ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ฯลฯ....

7 วัตถุอันตราย วัตถุระเบิดได้ ไวไฟ ออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ มีพิษ
ทำให้เกิดโรค กัมมันตรังสี ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม กัดกร่อน ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใด ที่อาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม

8 หลักการจำแนกประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สังเกตฉลากผลิตภัณฑ์ อาหาร >>>> เลขสารบบ ยา >>>> เลขทะเบียนยา เครื่องสำอาง >>>> เลขที่ใบรับแจ้ง เครื่องมือแพทย์ >>>> ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย >>>> ทะเบียนวัตถุอันตราย

9 หลักการจำแนกประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ดูวัตถุประสงค์ของการใช้งานเทียบกับนิยามตามกฎหมาย อาหาร >>>> ของกินเพื่อค้ำจุนชีวิต เพื่อการเจริญเติบโต ยา >>>> บำบัด บรรเทา รักษา วินิจฉัยโรค เครื่องสำอาง >>>> สะอาด สวยงาม เครื่องมือแพทย์ >>>>บำบัด บรรเทา รักษา วินิจฉัยโรค วัตถุอันตราย >>>> กำจัด ทำลาย มีลักษณะที่เป็นพิษ


ดาวน์โหลด ppt การจำแนกชนิดผลิตภัณฑ์สุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google