งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระดับหน่วยงาน แบบ ปย.1 แบบ ปอ.1 แบบ ปส. แบบ ปย.2 แบบ ปอ.2 แบบ ปอ.3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระดับหน่วยงาน แบบ ปย.1 แบบ ปอ.1 แบบ ปส. แบบ ปย.2 แบบ ปอ.2 แบบ ปอ.3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระดับหน่วยงาน แบบ ปย.1 แบบ ปอ.1 แบบ ปส. แบบ ปย.2 แบบ ปอ.2 แบบ ปอ.3
6. สรุปผลการประเมินและจัดทำรายงานการประเมิน ระดับส่วนงานย่อย ระดับหน่วยงาน ผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปย.1 แบบ ปอ.1 แบบ ปส. แบบ ปย.2 แบบ ปอ.2 แบบ ปอ.3 การรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามระเบียบฯ ข้อ 6 ให้จัดส่งเฉพาะหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปอ.1) รายงานแบบอื่นให้เก็บไว้ที่หน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

2 ผังภาพการดำเนินการประเมินผล การควบคุมภายใน
ทั้งระดับส่วนงานย่อยและหน่วยงาน

3 (Control Self Assessment : CSA)
การประเมินรายครั้ง (Control Self Assessment : CSA) การประเมินความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ที่เกี่ยวข้องกับ การบรรลุวัตถุประสงค์ของ กิจกรรมต่าง ๆ 3 การประเมินตามแบบประเมิน องค์ประกอบของมาตรฐาน การควบคุมภายใน 1 การประเมินการ ควบคุมภายใน ที่มีอยู่ของกิจกรรมต่าง ๆ 2 วิเคราะห์ความมีอยู่ ความเพียงพอ ประสิทธิผลของการควบคุม และเสนอแผนการปรับปรุง รายงานของ ส่วนงานย่อย (ปย.1,ปย.2)


ดาวน์โหลด ppt ระดับหน่วยงาน แบบ ปย.1 แบบ ปอ.1 แบบ ปส. แบบ ปย.2 แบบ ปอ.2 แบบ ปอ.3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google