งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และต้นทุนประกอบอาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และต้นทุนประกอบอาชีพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และต้นทุนประกอบอาชีพ
บัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และต้นทุนประกอบอาชีพ เสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย

2 ภูมิปัญญาทางบัญชีสร้างวิถีสู่อนาคต
รู้จักออม : รู้จักประหยัด ทำให้เกิดการออมเงิน 8 รู้หนี้สิน : วางแผนชำระหนี้ให้ทันตามกำหนด 7 รู้ต้นทุน กำไร (ขาดทุน) : ลงทุนเท่าไร ขายได้เท่าไร มีกำไรหรือไม่ 6 รู้รายจ่าย : ใช้จ่ายเป็นค่าอะไรบ้าง เท่าไร ลดร่ายจ่ายฟุ่มเฟือย 5 รู้รายรับ : ได้เงินมาจากไหน เท่าไร 4 ต้องลงมือทำบัญชี : ทำบัญชีทุกวันที่การรับ - จ่าย 3 ต้องเข้าอบรมและตั้งใจเรียนรู้การทำบัญชี 2 สมัครใจเข้าร่วมโครงการ : ลงทะเบียนเพื่อขอรับการฝึกอบรม 1

3 บัญชี กับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บัญชี กับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำบัญชี ทางสายกลาง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีพอใช้ ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม มีเงินออม สมดุล มั่นคง ยั่งยืน

4 3 คิด 4 รู้ ด้วยการทำบัญชี
3 คิด 4 รู้ ด้วยการทำบัญชี มีเงินออม มีพอใช้ ได้ปลดหนี้ ทำบัญชี คิดหลักบัญชี รู้ทิศทาง อนาคตของตนเอง สร้างนิสัยการออม คิดปะติดปะต่อ รู้หนี้สิน ได้ปลดหนี้ เปรียบเทียบรายได้ รายจ่าย ฝึกนิสัยการใช้จ่ายเงิน คิดจำแนก รู้รายได้ รู้รายจ่าย ลงมือทำบัญชีประจำวัน

5 วิธีการลงบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน : ด้านรับเงิน
1. เขียนวันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่มีรายการรับ - จ่ายเงิน 2. เขียนรายละเอียดของการรับเงิน หรือการจ่ายเงินที่ต้องการระบุรายละเอียดเพิ่มเติม 3. เขียนจำนวนเงินที่ได้รับ โดยแยกเป็น (1) รายรับประกอบอาชีพ หรือ (2) รายรับอื่นๆ (3) เขียนจำนวนเงินที่ได้รับทั้งสิ้น โดยรวมยอดเงินจากช่องที่ (1) และ (2) วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รวมรายรับ ประกอบอาชีพ รายรับอื่น (รวม 1 ถึง 2) (1) (2) (3) รวมเดือน 1 2 3

6 วิธีการลงบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน : ด้านจ่ายเงิน
4. เขียนจำนวนเงินที่จ่าย แยกเป็น ค่าใช้จ่ายประกอบอาชีพ และรายจ่ายในครัวเรือน - ค่าใช้จ่ายประกอบอาชีพ เป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพต่างๆ เช่น ค่าปุ๋ย ค่าพันธุ์ข้าว ค่าพันธุ์ปลา ค่าอาหารปลา เป็นต้น - รายจ่ายในครัวเรือน เขียนจำนวนเงินที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตามประเภทที่แยกไว้ รายจ่าย รวมรายจ่าย ประกอบอาชีพ ในครัวเรือน ค่าใช้จ่ายประกอบอาชีพ ซื้อทรัพย์สินถาวร ค่าอาหาร ค่าของใช้ ค่าน้ำ/ค่าไฟ/ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมันรถ ให้เงินลูก ฝากเงิน ชำระคืนเงินกู้ อื่นๆ (รวม 4 ถึง 14) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (เพื่อซื้อหรือสร้างเครื่องใช้งานได้หลายปี จำนวนเงินสูง หรือลงทุน ) (เป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ ) 4

7 สรุปรายการรับเงิน จ่ายเงิน ทุกสิ้นเดือน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รวมรายรับ ประกอบอาชีพ รายรับอื่น (รวม 1 ถึง 2) (1) (2) (3) รวมเดือน ระบุเดือนด้วย 5 5.1 เขียนยอดรวมจำนวนเงินแต่ละช่อง ไว้ในบรรทัด “รวมเดือน ” และเขียนระบุเดือนไว้ด้วย

8 สรุปรายการรับเงิน จ่ายเงิน ทุกสิ้นเดือน (ต่อ)
รายจ่าย รวมรายจ่าย ประกอบอาชีพ ในครัวเรือน ค่าใช้จ่ายประกอบอาชีพ ซื้อทรัพย์สินถาวร ค่าอาหาร ค่าของใช้ ค่าน้ำ/ค่าไฟ/ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมันรถ ให้เงินลูก ฝากเงิน ชำระคืนเงินกู้ อื่นๆ (รวม 4 ถึง 14) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 5 ลงยอดรวมแต่ละช่อง

9 สรุปรายการรับเงิน จ่ายเงิน ทุกสิ้นเดือน (ต่อ)
5.2 เขียนจำนวนเงินคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน เงินคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน 5.3 นำจำนวนเงินที่รวมได้ในช่องรวมรายรับ (3) มาเขียนไว้ บวก รวมรายรับ (3) หัก รวมรายจ่าย (15) 5.4 นำจำนวนเงินที่รวมได้ในช่องรวมรายจ่าย (15) มาเขียนไว้ เงินสดคงเหลือยกไปเดือนหน้า 5.5 นำจำนวนเงินคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน บวกรวมรายรับ และหักด้วยรวมรายจ่าย จะเป็นเงินสดคงเหลือยกไปเดือนหน้า (เงินสดคงเหลือในเดือนนี้)


ดาวน์โหลด ppt บัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และต้นทุนประกอบอาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google