งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย “มาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยสำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล” พ.ศ. 2553 จิรทรัพย์ ปลอดกระโทก ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 4 มกราคม 2554

2 โดย กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในขั้นต่ำ 9 ข้อ”
เจตนารมณ์ของระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ “ ป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงานของสหกรณ์ โดย กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในขั้นต่ำ 9 ข้อ”

3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
การเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ ความไม่ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ ความต่อเนื่องพร้อมใช้งานของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และบุคลากร ด้านคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

4 ข้อกำหนดของระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อ 1 นโยบายหรือระเบียบที่เป็นลายลักษณ์อักษร ข้อ 2 การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ ข้อ 3 การรักษาความปลอดภัยของ ข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และ ระบบ เครือข่าย ข้อ 4 การควบคุมการพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

5 ข้อกำหนดของระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อ 5 การจัดให้มีและควบคุมดูแลเอกสาร เอกสารด้านฐานข้อมูล แสดงการเก็บข้อมูล Data Structure หรือ Data Dictionary หรือ เอกสารแสดงการเก็บข้อมูลเฉพาะข้อมูลตามแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด คู่มือการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ เก็บในที่ปลอดภัย และปรับปรุงให้ถูกต้องทันสมัยอยู่เสมอ

6 ข้อกำหนดของระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อ 6 การเข้าถึงฐานข้อมูลและนำข้อมูลออกจากฐานข้อมูล ข้อ 7 การสำรองข้อมูล การดูแลรักษาข้อมูลชุดสำรอง การควบคุมการนำ ข้อมูลชุดสำรองมาใช้งาน ข้อ 8 การใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจากบุคคลภายนอก ข้อ 9 การตรวจสอบคอมพิวเตอร์โดยหน่วยงานภายใน หรือภายนอก

7 ผู้เกี่ยวข้องกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
สหกรณ์ คือผู้ที่ต้องปฏิบัติเพื่อจัดให้มีการควบคุมภายใน ผู้สอบบัญชี มี 2 ภารกิจ 2.1 ชี้แจงทำความเข้าใจและให้คำปรึกษาแก่สหกรณ์ - รายละเอียดของระเบียบ - เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 2.2 ติดตามการปฏิบัติตามระเบียบ นทส. โดยใช้แบบประเมิน - รอบปีบัญชีละ 1 ครั้ง - เริ่มปีบัญชี 31 มกราคม 2554

8 การติดตามการปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
เครื่องมือ แบบประเมินการปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ สำหรับบันทึกข้อมูล ระบบติดตามผลการปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ สำหรับรายงานผลและประมวลผลของการประเมิน เป็น Web - based Application Log in ด้วยสิทธิ์ของผู้สอบบัญชี


ดาวน์โหลด ppt ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google